1. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.  . . . . . . . . . . . . . . . .
3.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 2. + 3.)
. . . . . . . . . .


..............................................................................................

 ..............................................................................................)

..........................................................................................................

...........

............................................

.............................

1) ปกต
2) เพิ่มเติม..........
 (หน่วยงาน) :
.....................................................................................................................................................................................

...................................... ........... ................................................
..........................................................................................................................
............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

.....................................................................................................

3

59 แห่งประมวลรัษฎากร
 350345)
405678) 48



สาขาที่
 

 3 .................
.................

  .................
.................
.....................................................................
...............................................
ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)


1161


  .......................
1
4
7
10
2
5
8
11)

3
6
9
12

1 3 
2 48 
350345)

3

ล้างข้อมูล

2560
1. 
 
405678
1.1  40 (5)
 ()()()


1.2  40 (6)
    

1.3  40 (7)

1.4  40 (8)

(1)(7)



3

2. 

2.1 
4056
 15.0
2.2 
405678
10,000 
 10,000  1.0 

2.3

1,000

(1) 0
405(
 5.0


 1.0
(2) 406
0
 3.0
(3) 407)
8 3.0
(4) ร้อยละ 2.0
(5) 408
347) (
 3.0
(6) 
(

 3.0
(7)  (
 1.0
2.4
 

1,000
(1) 40 (8)

5.0
(2)
40 (8)



()

 ()
0


 10.0
()
 5.0
 0

3.

3 

7
00


4. 
4.1 








0054
4.2
03.0 1.5

1

27

 3.
 2,000  35

4.3

 200,000 
37
   