ผู้มีหนาที่หกภาษ ณที่จ่าย :-
...............................................................................................................................................................................
อย...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
เลขประจำตวผู้เสยภาษอากร
เลขประจำตวผู้เสยภาษอากร (13 หลัก)*
เลมที่...........................
เลขที่..............................
หนงสอรบรองการหกภาษ ณที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทว แหงประมวลรษฎากร
ฉบบท 1 (สำหรบผู้ถูกหกภาษ ณที่จ่าย ใชแนบพรอมกบแบบแสดงรายการภาษ)
ฉบบที่ 2 (สำหรบผู้ถูกหกภาษ ณที่จ่าย เกบไวเปนหลกฐาน)
(ใหระบุว่าเปนบคคล ิติบุคคล บริษั สมาคม หรอคณะบคคล)
(ใหระบ ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน องเลขท ชั้นที่ เลขที่ ตรอก/ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต งหวัด)
(ใหระบุว่าเปนบคคล ิติบุคคล บริษั สมาคม หรอคณะบคคล)
(ใหระบ ชื่ออาคาร/หม่บ้าน องเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ตรอก/ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต งหวัด)
ประเภทเงนได้พึงประเมนที่จ่าย
วันเอน
หรอปภาษ ที่จ่าย
จำนวนเงนที่จ่าย
1. เงนเดอน าจาง เบี้ยเลี้ยง โบน ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1)
2. ค่าธรรมเนยม านายหน ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)
3. ค่าแหงลขสทธิ์ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)
4. () ดอกเบี้ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) ()
() เงนปนผล เงนสวนแบงกำไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) ()
(1) กรณีผู้ได้รับเงนปนผลได้รับเครดตภาษ โดยจายจาก
กำไรสทธของก
จการที่ต้องเสยภาษเงนได้นิติบุคคลในอตราดงนี้
(1.1) อัตรารอยละ 30 ของกำไรสทธ
(1.2) อัตรารอยละ 25 ของกำไรสทธ
(1.3) อัตรารอยละ 20 ของกำไรสทธ
(1.4) ตราอื่นๆ(ระบ)...................... ของกำไรสทธ
(2) กรณีผู้ได้รบเงนปนผลไมไดรับเครดตภาษ เนื่องจากจายจาก
(2.1) กำไรสทธของกจการที่ได้รับยกเวนภาษเงนได้นิติบุคคล
(2.2) เงนปนผลหรอเงนสวนแบงของกำไรที่ได้รับยกเวนไม่ต้องนำมารวม
คำนวณเปนรายไดเพื่อเสยภาษเงนได้นิติบุคคล
(2.3) กำไรสทธิสวนที่ได้หักผลขาดทนสทธยกมาไมเกิน 5 ปี
ก่อนรอบระยะเวลาบญชีปีปัจจุบัน
(2.4) กำไรที่รบรู้ทางบญชโดยวิธีส่วนไดเสีย (equity method)
(2.5) นๆ(ระบ)............................................................................................
5. การจายเงนได้ที่ต้องหกภาษ ณที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ออกตามมาตรา
3 เตรส เช รางวลสวนลดหรอประโยชนใด เนื่องจากการสงเสรมการขาย รางว
ในการประกวด การแขงข การชงโชค าแสดงของนกแสดงสาธารณะ าจาง
ทำของ าโฆษณา าเชาคาขนสงคาบรการ าเบี้ยประกนวนาศภ ฯลฯ
6. ื่นๆ(ระบ)
.........................................................................................................................
รวมเงนท่จ่ายและภาษีที่หกนำส
รวมเงนภาษีที่หักนำส่ง (ตัวอกษร)
ผู้ถูกหกภาษ ณท่จ่าย :-
...............................................................................................................................................................................
อย.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ลำดบท ในแบบ (1) ...1 (2) ...1 พิเศษ (3) ...2 (4) ...3
(5) ...2 (6) ...3 (7) ...53
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(
ใหสามารถอางองหรอสอบยนกนไดระหวางลำดบที่ตาม
หนงสอรบรองฯ บแบบยนรายการภาษัก
ทีจ่าย)
เลขประจำตวผู้เสยภาษอากร
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
ภาษีที่หัก
และนำสงไว
ผู้จ่ายเงิน
(1) กณที่จ่าย (2) ออกใหตลอดไป (3) ออกใหครั้งเดยว (4) อืนๆ(ระบ)................................................
เงนที่จ่ายเข้า กบข./กสจ./กองทนสงเคราะหครโรงเรยนเอกชน.......................บาท กองทนประกนสงคม.....................บาท กองทนสำรองเลี้ยงชีพ......................บาท
คำเตอน ผู้มีหนาที่ออกหนงสอรบรองการหกภาษ ณที่จ่าย
ฝ่าฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทว แหงประมวล
รัษฎากร องรบโทษทางอาญาตามมาตรา 35
แหงประมวลรษฎากร
ขอรบรองวาขอความและตวเลขดงกลาวขางตนถกตองตรงกบความจรงทกประการ
ลงช....................................................................................ายเงิน
......................./.................................../..................................
(วันเอน ที่ออกหนงสอรบรองฯ)
ประทบตรา
นิติบุคคล
(ถ้าม)
เลขประจำตวผู้เสยภาษอากร (13 หล)*
หมายเหต เลขประจำตวผู้เสยภาษอากร (13 หลัก)* หมายถึง 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ใหใชเลขประจำตวประชาชนของกรมการปกครอง
2. กรณีนิติบุคคล ใหใชเลขทะเบยนนิติบุคคลของกรมพฒนาธรกจการค้า
3. กรณีอื่ นอกเหนอจาก 1. และ 2. ใหใชเลขประจำตวผู้เสยภาษอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร
Clear Data