Mẫu 14446(VN) (Duyệt lại 10-2016)
www.irs.govSố thư mục: 68084Q
Mẫu 14446(VN)
(Tháng Mười, 2016)
Bộ Ngân Khố - Sở Thuế Vụ
Thỏa Thuận Người Đóng Thuế Dùng
VITA/TCE Ảo
Số OMB
1545-2222
Cần có mẫu này khi bản khai thuế của người đóng thuế đã hoàn tất và/hoặc đã duyệt xét phẩm chất không gặp mặt trực tiếp. Cơ sở
phải giải thích cho người đóng thuế tiến trình cơ sở này sẽ dùng để khai thuế cho người đóng thuế. Nếu có thể được thì người đóng
thuế cũng phải được biết về tất cả các thể thức và nguy cơ liên quan nếu dữ liệu của họ được gửi từ cơ sở này sang cơ sở khác (dùng
tiến trình C hoặc D).
Phần I – Do cơ sở VITA/TCE hoàn tất:
Tên của cơ sở chính/thu nhận
Địa chỉ của cơ sở (đường, thành phố, tiểu bang, bưu chánh)
Số nhận diện của cơ sở (site identification number, hay SIDN) Tên người điều phối cơ sở
Tên người liên lạc của cơ sở
Số điện thoại người liên lạc của cơ sở
Cơ sở này dùng (các) phương pháp VITA/TCE ảo để khai thuế cho quý vị:
A. Chương Trình Dự Phòng VITA/TCE Tạm Thời: Cơ sở này sử dụng tiến trình gửi hồ sơ thuế khi liên mạng bị đóng, hỏng nhu
liệu hoặc nếu không có đủ người khai thuế/người duyệt xét phẩm chất tại cơ sở.
B. Cơ Sở Gửi Hồ Sơ: Cơ sở này dùng tiến trình gửi hồ sơ thuế và cơ sở sẽ giữ thông tin nhận diện cá nhân (số an sinh xã hội,
Mẫu W-2, v.v…) để khai thuế ở cùng cơ sở sau đó. Trong tiến trình này, quý vị sẽ quay lại cùng cơ sở đó để duyệt xét phẩm
chất và/hoặc ký tên vào tờ khai thuế đã khai xong. Cơ sở sẽ giải thích cách họ sẽ liên lạc với quý vị nếu cần thêm thông tin để
khai và/hoặc duyệt xét phẩm chất tờ khai thuế.
C. Cơ Sở Thu Nhận khác Cơ Sở Lập Tờ Khai và/hoặc Duyệt Xét Phẩm Chất: Cách này cho người đóng thuế để thông tin
nhận diện cá nhân của họ (số an sinh xã hội, Mẫu W-2 và tài liệu khác) tại cơ sở để khai thuế và/hoặc duyệt xét phẩm chất tờ
khai thuế ở địa điểm khác. Trong tiến trình này, thông tin khai thuế của người đóng thuế có thể được gửi cho địa điểm khác vì
một hoặc nhiều lý do sau đây; phỏng vấn người đóng thuế, lập tờ khai thuế hoặc duyệt xét phẩm chất. Người đóng thuế sẽ
quay lại cơ sở thu nhận để duyệt xét phẩm chất hoặc ký tên vào khai thuế đã xong. Nếu cần, cơ sở sẽ giải thích cách họ sẽ liên
lạc với người đóng thuế nếu cần thêm thông tin khi khai thuế hoặc duyệt xét phẩm chất khai thuế.
Thông tin cá nhân của quý vị sẽ được gửi đến địa điểm khác qua:
E-mail (Điện thư)
Điện sao (fax)
Bưu điện
Các khác (nêu rõ)
D. Cách Khác Được Cho Phép (nêu rõ)
Thông Tin Liên Lạc của Cơ Sở (thông tin về cơ sở nhận thông tin của người đóng thuế để khai thuế và/hoặc duyệt xét phẩm chất khai
thuế, nếu biết)
Địa chỉ cơ sở (đường, thành phố, tiểu bang, bưu chánh)
SIDN
Tên người điều phối của cơ sở
Tên người liên lạc của cơ sở
Số điện thoại liên lạc của cơ sở
Mẫu 14446(VN) (Duyệt lại 10-2016)
www.irs.govSố thư mục: 68084Q
Trang 2 của mẫu này sẽ được giữ ở cơ sở cùng với tất cả tài liệu đòi hỏi khác.
Phần II. Tiến Trình:
Trong tiến trình thu nhận, quý vị sẽ cần:
• Ký tên vào mẫu 14446 này.
• Điền thông tin vào Mẫu 13614-C, Tờ Tiếp Nhận/Phỏng Vấn & Duyệt Xét Phẩm Chất.
• Có tất cả thông tin/tài liệu đòi hỏi để khai thuế chính xác.
o Hình Nhận Dạng của quý vị và người hôn phối (nếu có).
o Mẫu W-2, 1099 và/hoặc bất cứ tài liệu về lợi tức nào để chứng minh cho Lợi Tức, Chi Phí và Sự Kiện Xảy Ra Trong Đời nêu tại
Mẫu 13614-C.
o Thẻ an sinh xã hội (hoặc tài liệu xác nhận an sinh xã hội khác được chấp thuận) hoặc Mã Số Thuế Cá Nhân (Individual Tax
Identification Numbers) cho quý vị, người hôn phối của quý vị và những người thuộc quyền (nếu có).
o Bất cứ tài liệu đòi hỏi nào khác để khai thuế chính xác.
• Đến buổi phỏng vấn với người tự nguyện về tất cả thông tin cung cấp trong Mẫu 13614-C để chắc chắn người khai thuế sẽ có mọi
thứ cần thiết để khai thuế cho quý vị.
Trong Tiến Trình Khai Thuế:
• Nếu cần, sẽ có người liên lạc với quý vị để lấy thêm thông tin. Xin tuân theo chương trình liên lạc để chắc chắn quý vị có đúng người
liên lạc của cơ sở và họ sẽ bàn thảo với quý vị về thông tin khai thuế.
• Nếu người khai thuế có mọi thứ cần thiết để khai thuế thì họ sẽ không liên lạc với quý vị cho đến khi khai thuế xong.
Trong Tiến Trình Duyệt Xét Phẩm Chất, quý vị (và người hôn phối của quý vị nếu có) sẽ phải:
• Tham gia trong tiến trình Duyệt Xét Phẩm Chất.
• Xem lại bản khai thuế đã hoàn tất của mình để chắc chắn tên, số an sinh xã hội, địa chỉ, thông tin nhà băng, lợi tức, chi phí là đúng.
Điều này quan trọng vì quý vị và người hôn phối của quý vị (nếu có) sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về thông tin khai thuế.
• Ký tên vào Mẫu Đơn 8879, Ủy Quyền Ký Tên IRS e-file, sau khi Duyệt Xét Phẩm Chất xong.
Phần III. Thỏa Thuận của Người Đóng Thuế
Yêu Cầu Duyệt Xét Khai Thuế về Bảo Đảm Chính Xác:
• Để chắc chắn quý vị được dịch vụ có phẩm chất và khai thuế chính xác tại cơ sở tự nguyện, nhân viên của IRS sẽ chọn ngẫu nhiên
cơ sở khai thuế miễn phí để duyệt xét. Nếu thấy có sai sót, cơ sở phải sửa lại cho đúng. IRS không giữ bất cứ thông tin cá nhân nào
trên bản khai thuế đã duyệt xét của quý vị và điều này giúp họ đánh giá chương trình khai thuế VITA/TCE của chúng tôi, xem khai
thuế có chính xác hay không. Nếu quý vị không muốn duyệt xét bản khai thuế của mình thì điều này cũng không ảnh hưởng đến dịch
vụ cơ sở này cung cấp cho quý vị. Nếu nhân viên IRS chọn cơ sở khai thuế này thì quý vị có thỏa thuận cho họ duyệt xét bản khai
thuế của mình để bảo đảm chính xác hay không?
Yêu cầu sử dụng Tiến Trình VITA/TCE Ảo:
• Nếu quý vị đồng ý cho khai thuế và giải quyết hồ sơ thuế theo cách trên thì cần ký tên vào tài liệu này. Ký tên vào tài liệu này nghĩa
là quý vị đồng ý với thể thức khai thuế cho quý vị như cách nêu trên. (Nếu đây là Khai Thuế Chung Cho Người Đã Kết Hôn (Married
Filing Joint) thì cả vợ và chồng đều phải ký tên và đề ngày vào tài liệu này.) Nếu quý vị không muốn ký tên vào mẫu này thì chúng tôi
không thể khai thuế cho quý vị hôm nay.
Không
Họ tên viết chữ in
Ngày sanh
Bốn chữ số cuối cùng của số An Sinh
Xã Hội/số ITIN
Chữ ký
Ngày
Số điện thoại
Địa chỉ điện thư
Tên chữ in (của người hôn phối nếu Khai Thuế Chung cho Người
Đã Kết Hôn)
Ngày sanh
Bốn chữ số cuối cùng của số An Sinh
Xã Hội/số ITIN
Chữ ký
Ngày
Số điện thoại
Địa chỉ điện thư
Chrome Web Store
It looks like you haven't installed the Fill Chrome Extension Add to Chrome