Form 14446(TL) (Rev. 10-2016)
www.irs.govCatalog Number 68083F
Form 14446 (TL)
(October 2016)
Department of the Treasury - Internal Revenue Service
Pahintulot ng Taxpayer [nagbabayad ng
buwis] sa VITA/TCE na Di-Harapan
OMB Number
1545-2222
Kinakailangan ang form na ito kailanman nakumpleto ang tax return at/o na-review ang kahusayan sa kapaligirang di-harapan. Dapat
ipaliwanag ng site na ito sa taxpayer ang paraang gagamitin ng site na ito upang mahanda ang return [ulat ng buwisan] ng taxpayer.
Kung nauukol, dapat din abisuhan ang mga taxpayer ng lahat na mga paraan at ang mga kasamang panganib kung ililipat ang kanilang
data mula sa isang kinaroonang site sa ibang paroroonang site (na gamit ang paraang C o D).
Part I - Kukumpletuhin ng site ng VITA/TCE:
Pangalang ng site na Pangunahin/Tumanggap
Address ng site (Kalye, Lunsod, State ZIP Code)
Site identification number (SIDN, o pagkilanlan ng site) Pangalan ng site coordinator [tagapagtugma]
Pangalan ng site contact [tagapag-ugnay] Telephone number ng site contact
Ginagamit ng site na ito ang (mga) sumusunod na paraan na VITA/TCE na Di-harapan upang mahanda ang inyong tax return:
A. Plano sa Pansamantalang Contingency [anumang mangyayari] ng VITA/TCE Gumagamit ang site na ito ng
pansamantalang paraan panghatid kapag may nangyaring mga paghinto ng internet, mga pagtigil ng software, o kung kulang
sa site ang mga napatibayang tagapaghanda/taga-review ng kahusayan.
B. Site Panghatid: Gumagamit ang site na ito ng paraan na kabilang ang site na nag-aalaga ng mga impormasyong
makakapagkilala sa isang tao (mga social security number, Form W-2, atbp.) upang mahanda ang tax return sa ganyon ding
site ngunit sa pagkaraan na panahaon. Sa paraang ito, babalik kayo sa gayon ding site para sa pag-review ng kahusayan at/o
lagdaan ang nakumpletong tax return. Ipapaliwanag ng site ang paraan na gagamitin nito upang makiugnay sa inyo kung
kinakailangan ang karagdagang impormasyon upang mahanda at/o ma-review ang kahusayan ng tax return.
C. Site Panghatid at saka Site Panghanda at/o Pang-review ng Kahusayan ng Return: Kabilang sa paraan na ito ang pag-
iiwan ng taxpayer ang impormasyong makapagpakikila sa kanila (mga social security number, Form W-2 at iba pang papeles)
sa site upang mahanda at/o ma-review ang kahusayan ng tax return sa ibang lugar. Sa paraan na ito, maaaring ipadala ang
impormasyon ng tax return ng taxpayer sa ibang lugar dahil sa isa o higit pang sumusunod na dahilan: pag-interview ng
taxpayer, paghanda ng tax return, o pagsasagawa ng review ng kahusayan. Babalik ang taxpayer sa site na tumanggap para
sa pag-review ng kahusayan at/o lagdaan ang nakumpletong tax return. Kung kinakailangan, ipapaliwanag ng site ang paraan
na gagamitin nila upang makiugnay sa taxpayer kung kinakailangan ang karagdagang impormasyon habang hinahanda o rini
review ang kahusayan ng tax return.
Ililipat ang impormasyong makakapagkikilala sa inyo sa kabilang lugar sa pamamagitan ng:
E-mail
Fax
Koreo
Iba pa (ipaliwanag)
D. Iba Pang Pinahitulutang Paraan (ipaliwanag)
Impormasyon Pam-pakikiugnay sa Site (impormasyon ng site para sa site na tatanggap ng impormasyon ng taxpayer upang
mahanda at/o ma-review ang kahusayan ng kanilang tax return, kung alam.)
Address ng site (Kalye, Lunsod, State ZIP Code)
SIDN Pangalan ng site coordinator
Pangalan ng site contact Telephone number ng site contact
Form 14446(TL) (Rev. 10-2016)
www.irs.govCatalog Number 68083F
Panatilihin ang Page Two ng form na ito sa site na kasama ang lahat ng kinakailangang papeles.
Part II: Ang Paraan:
Habang nagaganap ang Paraang Pagtanggap inyong kakailanganin na:
• Lagdaan ang Form 14446 na ito.
• Kumpletuhin ang Form 13614-C, Pahina Pangtanggap/Pang-interview & Pang-review ng Kahusayan
• Nasa inyo ang lahat ng mga papeles na kinakailangan upang mahanda ang wastong tax return.
o Picture Identification [pagkilanlang may-letrato] para sa sarili ninyo at sa inyong asawa (kung nauukol)
o Mga Form W-2, 1099 at/o iba pang mga papeles ng kinita upang itaguyod ang Kita, Gastos at mga Pangyayari sa Buhay na naka-
lista sa Form 13614-C.
o Mga social security card (o iba pang pinapayagang papeles pagpatutunay ng social security) o mga Individual Tax Identification
Number (pagkilanlan panbuwis) ninyo, ng inyong asawa at mga maaring dependent [umaasa] (kung nauukol).
o Anumang iba pang papeles na kinakailangan upang mahanda ang wastong return.
• Makilahok sa isang interview kasama ng volunteer upang tukuyin ang lahat ng impormasyon na pinagkakaloob sa Form 13614-C
upang tiyakin na nasa tagapaghanda ang lahat na kakailanganin nila upang mahanda ang inyong tax return.
Habang nagaganap ang Paraang Pampaghanda ng Return:
• Kung kinakailangan, maaaring makikiugnay sa inyo para sa karagdagang impormasyon. Kung gayon, paki-sundan ang mga planong
ginagamit upang makiugnay sa isa't isa upang tiyaking nakikipag-usap kayo sa angkop na tagapag-ugnay sa site at tinatalakay nila
sa inyo ang inyong impormasyon pang-return.
• Kung nasa tagapaghanda na ang lahat ng kinakailangan upang mahanda ang return, hindi ka tatawagan hanggang makumpleto ang
return.
Habang nagaganap ang Paraang Pang-review ng Kahusayan kailangang kayo (at iyong asawa kung nauukol) na:
• Makilahok habang nagaganap ang Paraang Pang-review ng Kahusayan.
• I-review ang inyong nakumpletong tax return upang tiyaking wasto ang mga pangalan, mga social security number, address,
impormasyon ng bangko, kita, gastos. Mahalaga ito dahil sa pangwakas inyong pananagutan at ng inyong asawa (kung nauukol) ang
lahat ng impormasyon na nasa tax return.
• Lagdaan ang Form 8879, Pagbigay-kapangyarihan ng Lagda sa IRS e-file (paraan sa internet pangharap ng return), pagkatapos na
makumpleto ang Pag-review ng Kahusayan.
Part III: Mga Pahintulot ng Taxpayer:
Hiling na I-review ang inyong Tax Return para sa Kawastuhan:
• Upang tiyakin na tumatanggap kayo ng mahusay na mga serbisyo at wastong nahandang tax return sa site ng volunteer, nagpipili
nang ala-swerte ang IRS upang i-review ng mga site pampaghanda nang walang bayad ng tax return. Kung may makilalang
pagkakamali, gagawin ng site ang mga kinakailangang pagwawasto. Hindi tinatago ng IRS ang anuman impormasyong pansarili
mula sa inyong tax return na na-review at pinapayagan nito na matasahan nila ang mga program na VITA/TCE na paghanda ng
return para sa mga tax return na nahanda nang wasto. Kung hindi ninyo gustong masama ang inyong return na malahok sa paraang
pag-review, walang epekto iyon sa serbisyong ipagkakaloob sa inyo sa site na ito. Kung mapili ang site na naghahanda ng inyong
return, pahihintulutan ba ninyo na ma-review ang inyong return para sa kawastohan, ng isang nagtatrabaho sa IRS?
Kahilingan na gamitin ang Paraan na VITA/TCE na Di-harapan:
• Kung pumayag kayo na mahanda ang inyong tax return at hawakan ang inyong mga papeles na pambuwis sa paraan sa nauuna,
kinakailangan ang inyong lagda sa papeles na ito. Ibig sabihin ng inyong paglagda sa papeles na ito na pumapayag kayo sa mga
paraan na ipinahayag sa nauuna para sa paghanda ng tax return para sa inyo. (Kung Married Filing Joint return [kasal na
magkasosyong nagsasampa ng return] ito, dapat maglalagda ang kapwa mag-asawa at petsahan ang papeles na ito.) Kung inyong
piliin na huwag lagdaan ang form na ito, maaaring hindi namin mahahanda ang inyong tax return ngayong araw.
Oo Hindi
Naka-print na pangalan
Araw ng Pagsilang Huling apat na tambilang ng Social
Security/ITIN number
Lagda
Petsa Telephone number
Email address
Naka-print na pangalan (Asawa, kung Married Filing Joint)
Araw ng Pagsilang Huling apat na tambilang ng Social
Security/ITIN number
Lagda
Petsa Telephone number
Email address
Chrome Web Store
It looks like you haven't installed the Fill Chrome Extension Add to Chrome