Formularz 14446(PL) (wersja. 10-2016)
www.irs.govNumer katalogowy 68080Y
Formularz 14446(PL)
(październik 2016)
Departament Skarbu – Urząd Podatkowy
Zgoda podatnika na przygotowanie
deklaracji podatkowej przez Virtual VITA/VTC
Numer OMB
1545-2222
Ten formularz należy złożyć po wypełnieniu deklaracji podatkowej i/lub po sprawdzeniu jej prawidłowości bez kontaktu osobistego.
Placówka musi wyjaśnić podatnikowi stosowany przez nią proces przygotowania jego deklaracji. W niektórych przypadkach podatnicy
muszą również zostać pouczeni o wszystkich procedurach i związanym z nimi ryzyku, jeżeli ich dane osobowe zostaną przeniesione z
jednej placówki do innej (przy zastosowaniu procesu C lub D).
Część I – wypełnia placówka VITA/TCE:
Nazwa placówki głównej/przyjmującej
Adres (ulica, miejscowość, stan, kod pocztowy)
Numer identyfikacyjny (SIDN) Imię i nazwisko koordynatora
Imię i nazwisko osoby kontaktowej Numer telefonu osoby kontaktowej
Placówka stosuje następujące metody VITA/TCE w celu przygotowania deklaracji podatkowych:
A. Plan pomocy doraźnej VITA/TCE: W tej placówce można chwilowo złożyć deklarację podatkową w razie przerwy w dostępie
do Internetu, zakłóceń działania oprogramowania lub gdy w placówce nie ma wystarczającej obsady personelu uprawnionego
do przygotowania i sprawdzania deklaracji.
B. Placówka przyjmująca: Placówka przyjmuje zgłoszenia i przechowuje dane osobowe (numery ubezpieczenia społecznego,
formularze W-2 itp.) w celu przygotowania deklaracji podatkowej na miejscu w późniejszym terminie. Podatnik wraca do
placówki w celu sprawdzenia prawidłowości deklaracji i podpisania jej. Placówka wyjaśni sposób kontaktowania się z
podatnikiem, gdyby do przygotowania lub sprawdzenia deklaracji potrzebne były dodatkowe informacje.
C. Placówka przyjmująca oraz oddzielna placówka przygotowująca i sprawdzająca prawidłowość deklaracji: Dzięki tej
metodzie podatnik pozostawia w placówce swoje dane osobowe (numer ubezpieczenia społecznego, formularz W-2 i inne
dokumenty) w celu przygotowania lub sprawdzenia deklaracji w innej placówce. Deklaracja podatkowa może zostać odesłana
do innej placówki w celu przeprowadzenia rozmowy z podatnikiem, przygotowania deklaracji lub sprawdzenia jej prawidłowości.
Podatnik wraca do placówki w celu sprawdzenia prawidłowości deklaracji i podpisania jej. W razie potrzeby placówka wyjaśni
sposób kontaktowania się z podatnikiem, gdyby do przygotowania lub sprawdzenia deklaracji potrzebne były dodatkowe
informacje.
Dane osobowe podatnika zostaną przekazane do innej placówki:
E-Mailem
Faksem
Pocztą
W inny sposób (proszę wyjaśnić)
D. Inna zatwierdzona metoda (określić)
Dane kontaktowe placówki (przyjmującej informacje od podatnika w celu przygotowania lub sprawdzenia prawidłowości deklaracji
podatkowej, o ile są znane)
Adres (ulica, miejscowość, stan, kod pocztowy)
Nr identyfikacyjny (SIDN) Imię i nazwisko koordynatora
Imię i nazwisko osoby kontaktowej Numer telefonu osoby kontaktowej
Formularz 14446(PL) (wersja. 10-2016)
www.irs.govNumer katalogowy 68080Y
Druga strona niniejszego formularza będzie przechowywana w placówce wraz z innym wymaganymi dokumentami.
Część II: Proces:
Podczas składania dokumentów należy:
• Podpisać niniejszy formularz 14446.
• Wypełnić formularz 13614-C, Poświadczenie złożenia deklaracji/rozmowy i sprawdzenia prawidłowości.
• Mieć wszystkie wymagane informacje i dokumenty niezbędne do należytego przygotowania deklaracji.
o Dowód tożsamości ze zdjęciem własnym i żony/męża (jeżeli dotyczy).
o Formularze W-2, 1099 i inne na potwierdzenie dochodów, wydatków i wydarzeń życiowych wyliczonych na formularzu 133614-C.
o Karty ubezpieczenia społecznego(lub inne akceptowane dokumenty weryfikujące) lub indywidualne numery identyfikacji
podatkowej własne, męża lub żony i (ewentualnie) osób na utrzymaniu
o Inne dokumenty wymagane do należytego przygotowania deklaracji podatkowej.
• Odbyć rozmowę z wolontariuszem na temat wszystkich informacji udzielonych na formularzu 13614-C, aby sprawdzić, czy są
wystarczające do sporządzenia deklaracji podatkowej.
Podczas przygotowania deklaracji:
• W razie potrzeby udzielić na wezwanie dodatkowych informacji. W takim przypadku należy skontaktować się w ustalony sposób z
osobą przygotowującą w celu ich omówienia.
• Jeżeli osoba przygotowująca ma wszystko, co potrzebne, skontaktuje się z podatnikiem dopiero po przygotowaniu deklaracji.
Podczas sprawdzania prawidłowości podatnik (i ewentualnie mąż lub żona) ma obowiązek:
• Uczestniczyć w procesie sprawdzania prawidłowości.
• Sprawdzić, czy w wypełnionej deklaracji wszystkie imiona i nazwiska, numery ubezpieczenia społecznego adres, dane bankowe,
dochody i wydatki zostały podane prawidłowo. Jest to ważne, ponieważ podatnik i (ewentualnie) jego/jej współmałżonek odpowiadają
za wszystkie udzielone informacje.
• Po sprawdzeniu prawidłowości podpisać formularz 8879, Upoważnienie do podpisania pliku elektronicznego IRS.
Część III: Wyrażenie zgody przez podatnika
Żądanie sprawdzenia prawidłowości deklaracji podatkowej:
• Aby zapewnić jakość usług i prawidłowe przygotowanie deklaracji podatkowych przez woluntariuszy, IRS losowo wybiera do kontroli
placówki bezpłatnego przygotowania deklaracji podatkowych. W razie stwierdzenia błędów placówka dokona koniecznych poprawek.
IRS nie przechowuje żadnych danych osobowych ze sprawdzonych deklaracji podatkowych i dzięki temu może oceniać programy ich
przygotowania przez placówki VITA/TCE pod względem prawidłowości przygotowanych przez nie deklaracji. Odmowa objęcia swojej
deklaracji taką kontrolą nie wpłynie na usługi udzielane podatnikowi przez daną placówkę. Jeżeli placówka przygotowująca tę
deklarację zostanie wybrana do kontroli, czy zgadza się Pan/Pani na sprawdzenie prawidłowości swojej deklaracji?
Żądanie skorzystania z procesu Virtual VITA/TCE
• Na dowód zgody na przygotowanie deklaracji i potraktowanie dostarczonych dokumentów w wyżej opisany sposób wymagane jest
podpisanie niniejszego formularza. Podpis oznacza, że podatnik zgadza się na wyżej opisane procedury przygotowania jego
deklaracji podatkowej. (Jeżeli dotyczy łącznej deklaracji małżonków, oboje muszą ten dokument podpisać i opatrzyć datą). W
przypadku braku podpisu nie będziemy mogli dziś przygotować deklaracji podatkowej.
Tak Nie
Imię i nazwisko czytelnie
Data urodzenia Ostatnie cztery cyfry numeru
ubezpieczenia społecznego/Numer ITIN
Podpis
Data Numer telefonu
Adres e-mail
Imię i nazwisko męża/żony czytelnie (jeżeli małżeństwo składa
deklarację wspólnie)
Data urodzenia Ostatnie cztery cyfry numeru ubezpieczenia
społecznego/Numer ITIN
Podpis
Data Numer telefonu
Adres e-mail
dd mmm yyyy
dd mmm yyyy
dd mmm yyyy
dd mmm yyyy