SAHLGRENSKA AKADEMIN
Dnr:______________
1. Uppdraget
åtar
sig uppdraget som huvudhandledare
Uppdragets omfattning och innehåll regleras i Sahlgrenska akademins övergripande regler
för utbildning på forskarnivå:
Omfattning av handledning (beslut i AS den 21 september 2016)
- En heltidsdoktorand har rätt till kontinuerlig och behovsanpassad handledning under minst
80 timmar per år under motsvarande 4 års heltidsstudier. En deltidsdoktorand har rätt till
handledning i motsvarande omfattning under längst 8 år.
- Handledningstiden ska fördelas mellan huvud- och biträdande handledare
- Huvud- och biträdande handledare ska gemensamt träffa doktoranden minst en gång per år
för att följa upp och planera utbildningen
I handledningstiden inkluderas (beslut i AS den 21 september 2016)
- den tid som handledare och doktorand arbetar med doktorandens utbildning, såsom
forskningsprojektet, kurser och utvecklingssamtal
- upprättande och uppföljning av individuell studieplan
- textgranskning
- planering av seminarier och disputation
- introduktion av doktoranden i nationella och internationella nätverk
- karriärcoachning
2. Huvudhandledarens åtaganden
Huvudhandledaren åtar sig att inom ramen för uppdraget:
i. sätta sig in i de lagar och förordningar som reglerar utbildning på forskarnivå, inklusive
Göteborgs universitets och Sahlgrenska akademins regler för utbildning på forskarnivå,
ii. ansvara för att (elektronisk) individuell studieplan (ISP), inklusive, men inte begränsat till,
tid- och finansieringsplan, för doktoranden upprättas,
iii. ansvara för handledningen av doktoranden under utbildningen på forskarnivå, i enlighet
med ISP,
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
och
har träffats följande avtal gällande
Huvudhandledare
Födelsedatum
Doktorand
Födels
edatum
UPPDRAGSAVTAL - HUVUDHANDLEDARE
1 9
1 9
iv. medverka i planeringen av doktorandens delarbeten, presentationer och publiceringar,
v. ansvara för att halvtidsseminarium och disputation, alternativ licentiatexamen, planeras
oc
h genomförs,
vi. tillsammans med doktoranden ansvara för att kurser och andra moment genomförs på det
sätt som specificeras i den allmänna och den individuella studieplane
n,
v
ii. tillse att uppföljning eller revidering av ISP sker minst en gång per år, i samråd med
institutionens studierektor i övrigt planera för uppdragets genomförande.
3. A
rvode
Överenskommelsen gäller utan rätt till ersättning för Uppdraget.
4. A
vtalstid
Detta avtal gäller till omfattning och med tidsintervall som regleras i den individuella
studieplanen.
Avtalet träder i kraft vid handledarens tillträde och sträcker sig till dess att handledarskapet
upphör, senast när doktoranden har avlagt sin exame
n.
5. Ändringar
Ändringar av och tillägg till detta avtal skall vara skriftligen avfattade och undertecknade av båd
a
p
arter.
6. Undertecknande
Detta avtal undertecknas av båda parter, huvudhandledare genom signatur och prefekt genom
fastställande av den individuella studieplanen vid antagning av doktorand eller vid byte/tillägg a
v
ha
ndledare.
…………
………………………….
Ort och datum
…………
………………………….
Huvudhandledare