,I.
MINISTERUL JUSTIŢIEI
OFICIUL REGISTRULUI
COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. C E R E R E
înregistrare în registrul comerţului autorizare a funcţionării
înregistrare fiscală radiere
PFA întreprindere individuală întreprindere familială
III.
Nr.: ....................................
Data : .................................
IV. DOAMNĂ/DOMNULE DIRECTOR,
1. Subsemnata(ul) ............................................................................................................................................................................
(nume, prenume)
în calitate de
(1)
............................................................... identificat cu ....... seria .......... nr. .................. CIF
(2)
.............................
data şi locul naşterii : _ | __ | __ | _ | _ | _ localitate ................................. judeţ / ţară .............…........….......…...............
zi luna an
2. Cu domiciliul în : localitatea ........................................................ str. ...................................................................................…...
nr. ............ bloc .......... scara ......... etaj ........ ap. ........ judeţ/sector ....................................... cod poştal ..........................…....
ţara ...................……………......................... telefon.........….…………............…......... fax....…………................…....…....…...
cetăţenia : ...................………......……..……..…................ starea civilă: .......................................................................................
3. Reşedinţa în România(dacă este cazul): localitatea ............................................ str. ...........................................................…...
nr. ................. bloc .............. scara ................ etaj ............. ap. ..................... judeţ/sector ...........................................................
cod poştal ...........................….... telefon.........….……….....…...............…......... fax....………..........…...............…....….....…...
4. Prin ......................................................................................................................................... CIF
(2)
..........................................
(nume, prenume)
în calitate de
..................................................... conform
.................................................................................................................
5. Pentru firma: ...................................................................................................................................................................…........
având număr de ordine în registrul comerţului
(3)
.............................. cod unic de înregistrare
(3)
.......…...................…....... .
6. Cu sediul profesional în: localitatea ................................................ str. .......................................................….. nr. ................
bloc ............. scara .......... etaj ........... ap. ............. judeţ/sector ............................................... cod poştal .................................
telefon ........................................... ............................................... fax .............................................. ......................................….
e-mail .................................................................................... web site .................…............................................................…..... .
7. În temeiul OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la
înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea
fiscală a acestora precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare
şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă solicit:
7.1.
înregistrarea în registrul comerţului
7.2. autorizarea funcţionării prin înregistrarea declaraţiei(lor) – tip: model 1 model 2 model 3
7.3.
înmatricularea ca urmare a schimbării sediului profesional în judeţul ....................................
7.4.
înregistrarea fiscală conform datelor marcate cu „X” în Anexa nr. 1
7.5.
obţinerea informaţiilor din cazierul fiscal pentru următoarele persoane: ..................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
7.6.
înregistrarea menţiunilor referitoare la:
denumire sediu profesional în acelaşi judeţ obiect de activitate acord de constituire patrimoniu de afectaţiune
puncte de lucru reprezentant / membru întreprindere familială: cooptare retragere
schimbare regim juridic din .......................................................................................... în .........................................................................................
schimbarea sediului profesional în: localitatea ............................................. str. ......................................................................…..
nr. ............bloc ............. scara .......... etaj ........... ap. ............. judeţ/sector .................................................... cod poştal .................................
telefon ................................................ .................................................... fax ................................................... ............................................….
e-mail ...................................................................................................... web site .................….................................................................…..... .
radiere urmare a schimbării sediului profesional în alt judeţ
radierea din registrul comerţului - motiv radiere: deces la cerere art. 25 din Legea nr. 26/1990
întrerupere temporară a activităţii până la data .................................................... reluare activitate cu data de ...................................
altele
(4)
.............................................................................................................................................................................................................................. .
7.7.
menţionarea depunerii în registrul comerţului a: .......................................................................................................
7.8.
copie de pe cererea de înregistrare, anexa(ele) nr. ............. şi declaraţia(ile) - tip model ............
Notă : (1) Se completează, după caz, persoană fizică/persoană fizică autorizată/întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al
întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale;
(2) Se completează, după caz, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală;
(3) Se completează numai în situaţia în care PFA/întreprinderea individuală/întreprinderea familială este înregistrată;
(4) În această rubrică se poate completa: prelungire valabilitate sediu profesional/secundar, hotărâre judecătorească pronunţată în soluţionarea
plângerii etc.
cod: 11-10-180 Pag. 1
2.00
8. Solicit soluţionarea cererii şi în lipsa mea.
În susţinerea cererii, depun actele doveditoare menţionate în opisul de documente.
9.
Solicit comunicarea documentelor care atestă efectuarea înregistrării în registrul comerţului prin:
poştă e-mail biroul eliberări, la sediul O.R.C. de pe lângă Tribunalul .............................................
biroul de asistenţă şi reprezentare al Primăriei .............................................
V. Obiectul de activitate: înmatriculare modificare
1. Activitatea principală: clasa CAEN ____.......................................................…….......................................................
.............................................................................….........................................................…..............…………….................…......
2. Activităţi secundare (clasa CAEN si denumirea):
2.1.
completare
____........................................................................................................................................................................................
____.........................................................................................................................................................................................
____..........................................................................................................................................................................................
____.............................................................................................................................................................Report pag. .......
2.2.
renunţare
____.........................................................................................................................................................................................
____.........................................................................................................................................................................................
____.........................................................................................................................................................................................
____.............................................................................................................................................................Report pag. .......
VI. Puncte de lucru: înfiinţare: .................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
radiere: ..........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
(localitate, judeţ/sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament)
VII. Alte modificări ale datelor înregistrate în registrul comerţului: ........................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
VIII. OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE PENTRU ÎNREGISTRARE/AUTORIZARE FUNCŢIONARE
Nr. crt. Denumirea actului Nr. şi data actului / Emitent
Nr. file
1.
Anexa nr. 1 – referitor la înregistrarea fiscală
2.
Dovadă privind disponibilitate şi rezervare a firmei
3.
Dovadă sediu profesional
4.
Specimen de semnătură
5.
Fotocopie carte de identitate/paşaport titular
6.
Fotocopie(i) carte de identitate/paşaport membru (membrii)
7.
Fotocopie(i) documente care atestă pregătire profesională
8.
Fotocopie(i) documente care atestă experienţa profesională
9.
Acord de constituire
10.
Declaraţie-tip pe propria răspundere privind autorizarea
funcţionării – model ......
11.
Împuternicire
12.
Procură specială de reprezentare
13.
Cerere de reprezentare în vederea înregistrării în reg. com.
14.
Dovadă taxă registru
15.
Dovadă taxă cazier (e) fiscal(e)
Şi, după caz, în funcţie de înregistrările solicitate, se menţionează documentele doveditoare cerute de prevederile legale în vigoare.
16.
17.
Total file :
IX. Anexa nr.
......... şi declaraţia (ile) – tip model ......................... fac parte integrantă din prezenta cerere.
Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii.
Data: .................................... Semnătura ..................................
Pag. 2
2.00