________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Đơn Đng Ý Che Mt
Dành cho Trẻ từ Hai Tuổi đến Mẫu Giáo
Mẫu giáo được định nghĩa là trẻ bước sang năm tuổi chậm nhất vào ngày 1 tháng 9 của năm học
hiện tại. Đây là tuổi mà trẻ đủ điều kiện được ghi danh vào hệ thống trường công lập.
1
Là phụ huynh hoặc người giám hộ của ____________________________, tôi yêu cầu
(tên và tuổi của đứa trẻ)
con tôi đeo khẩu trang mà tôi đã cung cấp trong lúc ở nhà trẻ của quý vị.
Tôi hiểu những điều sau đây:
Trách nhiệm của tôi là cung cấp khẩu trang đúng kích cỡ cho con
tôi.
Khẩu trang sẽ che cả mũi và miệng và vừa vặn để không bị rớt ra
và không hạn chế việc con tôi thở.
Tôi hiểu rằng khẩu trang mà tôi cung cấp phải được giặt sạch ở nhà với
nước ấm và xà phòng mỗi ngày hoặc sau mỗi lần sử dụng.
Nếu tôi cung cấp khẩu trang dùng một lần, nó sẽ được vứt bỏ ngay sau khi
ẩm ướt và phải được thay thế hàng ngày.
Nếu con tôi khó đeo khẩu trang, liên tục chạm vào, lấy ra hoặc điều chỉnh
khẩu trang thì con tôi sẽ không bị buộc phải ếp tục đeo khẩu trang.
Tôi hiểu rằng con tôi sẽ không đeo khẩu trang trong khi ăn, uống, nghỉ ngơi
hoặc ngủ.
Vui lòng liệt kê bất kỳ thời gian nào khác mà con quý vị không cần đeo khẩu trang khi
đang ở nhà trẻ (ví dụ như ở bên ngoài):
Chữ Ký Phụ Huynh
Ngày
1
Dựa vào định nghĩa của Quy Tắc Hành Chính Oregon Chương 414 Phụ mục 205, Phụ mục 300 Phụ mục 350
Bộ Giáo Dục Oregon • Ban Giáo Dục Mầm Non • Văn Phòng Dịch Vụ Giữ Trẻ • www.oregonearlylearning.com ECC-806 8/19/2020
click to sign
signature
click to edit