Catalog Number 58978Z www.irs.gov
Form
13614-C (TL) (Rev. 10-2018)
Form 13614-C (TL)
(October 2018)
Department of the Treasury - Internal Revenue Service
Papel na Pang-tipon/Pang-interview & Pag-review ng Kahusayan
OMB Number
1545-1964
Tinuruan ang mga volunteer upang magkaloob ng mahusay-na-mahusay na serbisyo at itaguyod ang mga pamantayang pinakamagandang-asal.
Upang mag-ulat ng mga masamang asal sa IRS, mag-email sa amin sa wi.voltax@irs.gov
Part I. Ang Inyong Kaalamang Pansarili (kung naghaharap kayo ng joint return [makasamang pag--ulat] ilagay ang mga pangalang nyo sa parehong ayos kagaya sa nakaraang taon)
1. Pangalan Ninyo M.I. Apelyido Telephone sa araw
U.S. Citizen ba kayo?
Oo Hindi
2. Pangalan ng Asawa M.I. Apelyido Telephone sa araw
U.S. Citizen ba ang asawa ninyo?
Oo Hindi
3. Address pangkoreo Apt # Lunsod State ZIP code
4. Kaarawan Ninyo 5. Titulo sa Trabaho
6. Sa nakaraang taon kayo ba ay: a. Full-time na student
Oo Hindi
b. Ganap at Pirmihang May-kapansanan
Oo Hindi
c. Bulag sa Ilalim ng Batas
Oo Hindi
7. Kaarawan ng Asawa 8. Titulo ng Asawa sa Trabaho
9. Sa nakaraang taon ang inyong asawa ba ay: a. Full-time na student
Oo Hindi
b. Ganap at Pirmihang May-kapansanan
Oo Hindi
c. Bulag sa Ilalim ng Batas
Oo Hindi
10. Maari bang angkinin kayo o inyong asawa ng sinuman sa kanilang tax return?
Oo Hindi Di-tiyak
11. Na biktima na ba kayo o inyong asawa ng identity theft [paggamit ng iba ang inyong pagkilanlan] na kaugnay sa buwis o nabigyan ng PIN pampangangalaga ng pagkilanlan?
Oo
Hindi
Part II. Kaalaman ng Kalagayan Tungkol sa Pag-aasawa at Sambahayan
1. Sa December
31, 2018, ano
ang inyong
katayuan
pangkasal?
Di-Kinasal Kailanman (Kabilang nito ang nakarehistrong nagsasamang magkabahay, pagkakaisang civil, o iba pang kinikilalang pag-uugnay sa ilalim ng batas ng state)
May-asawa
a. Kung Oo, Kinasal ba kayo sa 2018?
Oo Hindi
b. Kasama mo ba sa tirahan ang asawa mo sa anumang bahagi ng huling anim na buwan noong 2018?
Oo Hindi
Divorced
Petsa ng kautusang pangwakas
Magkahiwalay nang Legal
Petsa ng kasunduang pampamumuhay nang magkahiwalay
Balo
Taon ng pagkamatay ng asawa
2. Itala sa sumusunod ang mga pangalan ng:
lahat na tumirang kasama ninyo sa nakaraang taon (maliban sa inyong sarili o inyong asawa)
sinumang tinustusan ninyo ngunit hindi tumira kasama ninyo sa nakaraang taon
Kung kinakailangan ng karagdagang pagsusulatan, paki-check dito at itala sa page 3.
Kukumpletuhin ng isang Certified Volunteer Preparer
Buong Pangalan (pangalan,
apelyido) Huwag ilagay sa
sumusunod ang pangalan ninyo o
ng asawa ninyo
(a)
Kaarawan
(mm/dd/yy)
(b)
Kaano ninyo
(halimbawa:
anak ng lalaki,
anak na babae,
magulang, di-
kaano-ano,
atbp.)
(c)
Ilan
buwang
tumira sa
inyong
tahanan sa
nakaraang
taon
(d)
US
Citizen
(oo/
hindi)
(e)
Nakatira sa
US,
Canada o
Mexico sa
nakaraang
taon (oo/
hindi)
(f)
Walang o
may asawa
noong
12/31/18
(W/M)
(g)
Full-time
na student
sa
nakaraang
taon (oo/
hindi)
(h)
Ganap at
Pirmihang
May-
kapansanan
(oo/hindi)
(i)
Maari bang
hilingin ng iba
pang tao ang
taong ito na
karapat-dapat
na anak/
kamag-anak?
(oo/hindi)
Galing ba
sa taong ito
ang lampas
sa 50% ng
kanyang
sariling
panustos?
(oo/hindi)
Mas
mababa
ba sa
$4,150
ang kita
ng taong
ito?
(oo/hindi)
Nangaling ba
sa (mga)
taxpayer
[nagbabayad
ng buwis] ang
lampas sa 50%
ng panustos sa
taong ito?
(oo/hindi)
Binayaran ba ng
(mga) taxpayer
ang lampas sa
kalahati ng gastos
pampamamalakad
ng isang bahay
para sa taong ito?
(oo/hindi)
Kakailanganin ninyo ang:
• Impormasyong pambubuwis gaya ng W-2, 1099, 1098, 1095.
• Mga Social Security Card o kasulatang tungkol sa ITIN para sa lahat ng taong nasa inyong
tax return [tala ng buwis].
• Inyong ID na May-letrato (gaya ng tamang driver's license) at para sa inyong asawa.
• Paki-kumpletuhin ang mga pahina 1-2 sa form na ito.
• Kapanagutan ninyo ang lahat ng impormasyong nasa inyong return. Paki-magbigay ng
pinakakumpleto at tamang impormasyon.
• Kung may mga tanong kayo, paki-magtanong sa IRS certified volunteer preparer [pinatibayan ng
IRS na di-binabayarang tagapaghanda].
Page 2
Catalog Number 58978Z www.irs.gov
Form
13614-C (TL) (Rev. 10-2018)
I-check ang angkop ng kahon para sa bawat tanong sa bawat bahagi
Oo Hindi Di-tiyak Part III - Kinita - Sa Nakaraang Taon, Tumanggap ba Kayo (o Inyong Asawa) ng
1. (B) Bayad o Sahod? (Form W-2) Kung oo, ilan ang inyong pinagtrabahuhan sa nakaraang taon?
2. (A) Kita na Tip?
3. (B) Mga Scholarship? (Mga Form W-2, 1098-T)
4. (B) Mga Interest/Dividend mula sa: mga checking/savings account, bond, CD, brokerage? (Mga Form 1099-INT, 1099-DIV)
5. (B) Refund ng state/local sa mga buwis sa kita? (Form 1099-G)
6. (B) Kita na Alimony o bayad panustos ng magkahiwalay?
7. (A) Kinita mula sa Self-Employment [sariling pinagtatrabahuhan]? (Form 1099-MISC, pera)
8. (A) Mga bayad na pera/tseke para sa anumang naganap na trabaho na hindi naulat sa Forms W-2 or 1099?
9. (A) Kita (o lugi) mula sa pagtinda ng mga Stock, Bond o Real Estate (kabilang ang bahay ninyo)? ((Mga) Form 1099-S, 1099-B)
10. (B) Kitang Pangkapansanan? (gaya ng mga bayad mula sa insurance o workers compensation) (Mga Form 1099-R, W-2)
11. (A) Mga ambag sa pagretiro o bayad mula sa mga Pension, Annuity, at/o IRA? (Mga Form 1099-R)
12. (B) Pabayad Pang-unemployment? (Mga Form 1099-G)
13. (B) Mga Benefit mula sa Social Security o Railroad Retirement? (Mga Form SSA-1099, RRB-1099)
14. (M) Kita (o lugi) mula sa Kaariang Pinapaupahan?
15. (B) Iba pang kita? (sugalan, lottery, gantimpala, pabuya, jury duty, Sch K-1, royalties, kita mula sa ibang bansa) Tukuyin
Oo Hindi Di-tiyak Part IV - Mga Gastos - Sa Nakaraang Taon, Nagbayad ba Kayo (o Inyong Asawa) ng
1. (B) Alimony o bayad panustos ng magkahiwalay? Kung oo, na sa inyo ba ang SSN ng tumanggap?
Oo Hindi
2. Mga ambag sa retirement account?
IRA (A) 401K (B) Roth IRA (B) Iba Pa
3. (B) Mga gastos pampag-aral na pagkatapos ng high school para sa inyong sarili, asawa o mga dependent? (Form 1098-T)
4. (A) Mga Binawas
Pampaggamot & Pangngipin (kabilang ang mga bayarin pangseguro) Interes Pang-Mortgage (Form 1098)
Mga Buwis (Pang-State, Lupain, Pag-aarin Pangsarili, Pagbili) Mga Ambag Pangkanwanggawa
5. (B) Mga gastos pampangangalaga ng anak o dependent gaya ng daycare [pangangalaga sa araw]?
6. (B) Mga materyales na ginamit ng karapat-dapat ng nag-tuturo gaya ng teacher, katulong ng teacher, counselor [tagapayo], atbp.?
7. (A) Mga gastos na may kinalaman sa kita mula self-employment o anumang iba pang kita na natanggap ninyo?
8. (B) Mga tubo sa utang ng student? (Form 1098-E)
Oo Hindi Di-tiyak Part V - Mga Pangyayari sa Buhay - Sa Nakaraang Taon, Kayo ba (o Inyong Asawa) ay
1. (HSA) May Health Savings Account? (Mga Form 5498-SA, 1099-SA, W-2 na may kodigong W sa Box 12)
2. (A) May utang sa mortgage o credit card na na pinawalang bisa/pinatawad ng isang negosyong nagpapautang o naremateng tirahan? (Mga Form 1099-C,1099A)
3. (A) Nag-ampon ng bata?
4. (B) May Earned Income Credit, Child Tax Credit o American Opportunity Credit na di-pinayagan sa isang nakaraang taon?
Kung oo, ukol sa aling taon na buwis?
5. (A) Bumili at naglagay sa bahay ng mga bagay na energy efficient (nakakatipid)? (gaya ng bintana, furnace, insulation, atbp.)
6. (B) Nakatira sa pook na napinsala na natalagang Federal disaser area? Kung oo, saan?
7. (A) Tumanggap ng First Time Homebuyers Credit sa 2008?
8. (B) Gumawa ng mga estimated tax payment [tinantyang bayad sa buwis] o gumamit ng refund mula sa nakaraang taon para sa buwis sa taong ito? Kung gayon
magkano?
9. (A) Nagsampa ng isang federal return sa nakaraang taon na may “capital loss carryover [naluging puhunan sa nakaraan]” sa Form 1040 Schedule D?
10. Tumanggap ng sulat mula sa IRS?
Page 3
Catalog Number 58978Z www.irs.gov
Form
13614-C (TL) (Rev. 10-2018)
I-check ang angkop ng kuwadra para sa bawat tanong sa bawat bahagi
Oo Hindi Di-tiyak
Part VI - Pagsakop ng Pangangalagang Pangkalusugan - Sa Nakaraang Taon, kayo ba, inyong asawa, o inyong (mga) dependent ay
1. (B) Nasakop ng pangangalagang pangkalusugan?
Form 1095-B Form 1095-C2. (B) Nakatanggap ng isa o higit pang mga sumusunod na form? I-check ang kahon
3. (A) Nasakop ng insurance sa pamamagitan ng Marketplace (Exchange)? [Paki-ipagkaloob ang Form 1095-A]
3a. (A) Kung Oo, may nangyari bang naunang bayad mula upang tulungan kayo sa pagbayad ng premium pampangangalagang pangkalusugan?
3b. (A) Kung oo, Nakatala ba sa tax return na ito ang lahat ng inaangkin sa inyong Form 1095-A?
4. (B) Nabigyan ba kayo ng exemption [pagliban] ng Marketplace?
Kukumpletuhin ng isang Certified Volunteer Preparer (Gamitin ang Publication 4012 at i-check ang (mga) naayon na kahon na tinutukoy ang Minimum Essential Coverage (MEC) para
sa lahat na nakalista sa return.)
Pangalan
MEC Buong
Taon
Walang MEC Mga buwan ng MEC Mga Buwan ng Exemption
Exemption
buong taon
Mga Tandaan
Taspayer
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Asawa
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Dependent
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Dependent
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Part VII - Karagdagang Kaalaman at Mga Katanungang May-kaugnayan sa Paghanda ng Inyong Return
1. Magkaloob ng email address (di-sapilitan) (hindi gagamitin ang email address na ito para sa pakikitungo mula sa Inernal Revenue Service)
2. Fund Pang-campaign sa Halalan ng President (Kung i-check ninyo ang box, hindi magbabago ang inyong buwis o refund)
I-check dito kung gusto ninyo, o ng inyong asawa kung naghaharap nang magkasama, mag-ambag ng $3 sa fund na ito.
Kayo Asawa
3. Kung nararapat kayo para sa isang refund, gusto ba ninyo na
a. Direct deposit [paglagak tuwiran sa inyong account]
Oo Hindi
b. Bumili ng mga U.S. Savings Bond
Oo Hindi
c. Ibahagi ang inyong refund sa iba-ibang account
Oo Hindi
4. Kung mayroon kayong babayarang balance, gusto ba ninyong bayaran nang tuwiran mula sa inyong bank account?
Oo Hindi
Tumatakbo ang maraming libreng tanggapang paghanda ng buwis dahil sa pagtanggap ng perang iginawad. Maaring gamitin ng tanggapang ito ang data na magmumula sa
mga sumusunod na katanungan upang maghiling para sa mga pagawad na ito. Gagamitin lamang ang sagot ninyo para sa layuning pang-statistics [pag-uuring pagbibilang]
5. Masasabi ba ninyo ng kaya ninyong makipag-usap sa Ingles, kapwa pag-uunawa & pag-sasalita?
Talagang mahusay Mahusay Hindi Mahusay Hindi kailanman Piniling huwag sumagot
6. Masasabi ba ninyo na nakababasa kayo ng dyaryo o libro sa Ingles?
Talagang mahusay Mahusay Hindi Mahusay Hindi kailanman Piniling huwag sumagot
7. Tinuturing ba kayo o isang kasama sa sambahayan na may-kapansanan? Oo Hindi Piniling huwag sumagot
8. Veteran ba kayo o ang inyong asawa ng Hukbong-Sandatahan ng U.S.? Oo Hindi Piniling huwag sumagot
Karagdagang puna
Inuutos ng Privacy Act ng 1974 na pag humiling kami ng impormasyon sasabihin namin sa inyo ang aming karapatang legal na humiling ng impormasyon, bakit namin hinihiling ito, at papaano gagamitin ito. Dapat din naming sabihin sa inyo
kung anong maaring mangyari kung hindi namin matanggap ito, at kung di-sapilitan ang inyong sagot, kinakailangan upang makakuha ng benfit [kapakanan], o inuutos. Sa 5 U.S.C. 301 ang aming karapatang legal na humiling ng impormasyon.
Hinihiling namin ang impormasyong ito upang tulungan kami sa pakikiugnay sa inyo nauukol sa inyong kapakanan at/o paglahok sa mga paghahanda ng income tax ng IRS volunteer at program na outreach [pag-aabot ng tulong]. Maaring
ipagkaloob ang impormasyong binigay ninyo sa iba pa na nagpapatugma ng mga gawain at mga tauhan sa mga lugar na pampaghahanda ng return ng mga volunteer o sa mga gawaing pang-outreach. Maari ding gamitin ang impormasyon
upang magtayo ng mabisang pangangasiwa, magpadala ng susulat at kilalanin ang mga volunteer. Di-sapilitan ang pagsagot ninyo. Ngunit, kung hind kayo magbigay ng hinihiling na impormasyon, maaring hindi magamit ng IRS ang inyong
tulong sa mga program na ito. Inuutos ng Paperwork Reduction Act na itanghal ng IRS ang OMB control number sa lahat ng paghiling ng kaalaman sa madla. 1545-1964 ang OMB Control Number ng pag-susuring ito. Gayon din, kung mayroon
kayong pagpuna nauukol sa mga pangtantya ng panahon na may-kinalaman sa pag-susuring ito, o mga mungkahi para padaliin ang paraan na ito, paki-sumulat sa Internal Revenue Service, Tax Products Coordinating Committee, SE:W:CAR:
MP:T:T:SP, 1111 Constitution Ave., NW, Washington, DC 20224.
Patalastas Nauukol sa Privacy Act [batas pangkalihiman] at Paperwork Reduction Act (batas pampagbawas ng paggamit sa papel)
Catalog Number 71526T www.irs.gov
Form
15080 (TL) (6-2018)
Form 15080 (TL)
(June 2018)
kagawaran ng ingatang-yaman - kawanihan ng pambansang kita
Pagpayag na Ibunyag ang Impormasyon ng Tax Return [ulat
ng bubuwisan] sa mga Lugar Pampaghanda ng Tax na VITA/TCE
Pagbunyag na Federal:
Inuutos ng batas na Federal na ipagkaloob sa inyo ang form pampagpayag na ito. Maliban sa binigyan-kapaganyarihan ng
batas, hindi namin maaaring ibunyag ang inyong tax return sa ikatlong panig na hindi ninyo pinayagan para sa mga pakay kung
hindi sa paghanda at pagharap ng inyong tax return. Kung inyong payagan ang pagbunyag ng inyong impormasyon tungkol sa
inyong tax return, hindi mapagtatanggol ng batas na Federal ang inyong tax return sa higit pang paggagamit o pamamahagi.
Hindi kayo sapilitan na ganapin ang form na ito upang makisundo sa mga serbisyo pampaghanda ng tax return. Kung nakuha
namin ang inyong lakda sa form na ito dahil ginawang pangangailangan ng aming serbisyo pampaghanda ng tax return ang
inyong pagpayag, walang bisa ang inyong pagpayag. Kung inyong pinayagan ang pagbunyag ng inyong impormasyon tungkol
sa inyong tax return, may-bisa lamang ang inyong pagpayag sa panahon na inyong tinakda. Kung hindi ninyo itinakda ang
buong katagalan ng inyong pagpayag, may-bisa ang inyong pagpayag sa isang taon mula sa petsa ng inyong lagda.
Mga Tadhana:
Pinapayagan ng Global Carry Forward ng data [pangkalahatang paglipat ng impormasyon] ang TaxSlayer LLC, ang
nagkakaloob ng software pangbubuwis sa VITA/TCE, na ibahagi ang impormasyon tungkol sa inyong tax return sa ALINMANG
lugar ng volunteer na kalahok sa program na VITA/TCE ng IRS na inyong pinili upang maghanda ng tax return sa susunod na
filing period [kapanahunan pampagharap]. Ibig sabihin nito na maaari ninyong dalawin ang alinmanng lugar ng volunteer na
gumagamit ng TaxSlayer sa susunod na taon at malalamanan ang inyong tax return ng inyong data sa pangkasalukuyang taon,
kahit na saan kayo nagharap ng inyong tax return noong nakaraan na taon. May-bisa ang pagpayag na ito hanggang November
14, 2020.
Kabilang sa ibubunyag na impormasyon sa tax return ang, ngunit hindi lamang ito, pang-demography [pag-uuri ng katipunang
tao], pananalapi at iba pang impormasyon na pagkilanlan pangsarili, tungkol sa inyo, inyong tax return at mga pinanggalingan
ng iyong kita, na ipinasok sa software pampaghanda ng buwis para sa pakay pampaghanda ng inyong tax return. Kabilang sa
impormasyon na ito ang inyong pangalan, address, petsa ng pagsilang, SSN, katayuan ng pagharap, hanapbuhay, pangalan at
address ng employer, at ang mga halaga at pinanggalingan ng inyong kita, mga pagbawas at mga credit [bawas sa buwis] na
inangkin sa, o nilalaman ng, inyong tax return. Kabilang din sa ibubunyag na impormasyon sa tax return ang pangalan, SSN,
petsa ng pagsilang, at kaano-ano ninyo ng sinumang dependent na inangkin sa inyong tax return.
Hindi kinakailangang pumayag kayo sa inyong kabakas na VITA/TCE na naghahanda ng inyong tax return sa taon na ito.
Matutulungan lamang kayo ng Global Carry Forward kung pupunta kayo sa ibang kabakas na VITA o TCE sa susunod na taon.
Hangganan sa Buong Katagalan ng Pagpayag: Hindi ko/namin, ang nagbabayad ng buwis, ninanais na takdaan ang buong
katagalan ng pagpayag sa pagbunyag ng impormasyon sa tax return sa isang petsa na mas-maaga sa pinapakita sa nauuna
(November 14, 2020). Kung ninanais ko/namin na takdaan ang buong katagalan ng pagpayag sa pagbunyag sa mas maagang
petsa, tatanggihan ko/namin ang pagpayag.
Hangganan sa Saklaw ng Pagbunyag: Hindi ko/namin, ang nagbabayad ng buwis, ninanais na takdaan ang saklaw ng
pagpayag sa pagbunyag ng impormasyon sa tax return nang karadagan sa pinapakita sa nauuna. Kung ninanais ko/namin na
takdaan ang saklaw ng pagpayag sa pagbunyag nang karadagan sa pinapakita sa nauuna, tatanggihan ko/namin ang
pagpayag.
Pagpayag:
Binasa ko/namin, ang nagbabayad ng buwis, ang impormasyon na nauuna.
Pinapayagan ko/namin, sa pamamagitan nito, ang pagbunyag ng impormasyon sa tax return na linalarawan sa mga tadhana ng
Global Carry Forward sa nauuna at pinahihintulutan ang naghahanda ng tax return na magpasok ng PIN sa software
pampaghanda ng buwis para sa kapakanan ko/namin upang patunayan na pumayag ako/kami sa mga tadhana ng pagbunyag.
Lagda ng Pangunahing Nagbabayad ng Buwis Petsa
Lagda ng Pangalawang Nagbabayad ng Buwis Petsa
Kung naniniwala kayo na inilantad ang inyong impormasyon tungkol sa inyong tax return o ginagamit nang hindi wasto sa
paraan na hindi pinahihintulutan ng batas o nang hindi ninyo pinayagan, maaari kayong makiugnay sa Treasury Inspector
General for Tax Administration (TIGTA, o pinunong tagasiyasat pampangangasiwa ng buwis) sa pamamagitan ng telephone sa
1-800-366-4484, o sa pamamagitan ng e-mail sa complaints@tigta.treas.gov
.
Chrome Web Store
It looks like you haven't installed the Fill Chrome Extension Add to Chrome