Nr katalogowy 58976D www.irs.gov
Formularz
13614-C (PL) (Wersja 10-2018)
Formularz 13614-C (PL)
(październik 2018 r.)
Department of the Treasury - Internal Revenue Service
Przyjęcie/Rozmowa i karta oceny jakości
Numer OMB
1545-1964
Niezbędne dokumenty:
• Dokumenty podatkowe, takie jak formularze W-2, 1099, 1098, 1095.
• Karty ubezpieczenia społecznego (Social Security) lub pisma ITIN obejmujące wszystkie
osoby wymienione w deklaracji.
• Dokument tożsamości ze zdjęciem (np. ważne prawo jazdy) podatnika i współmałżonka
• Należy wypełnić str. 1-3 niniejszego formularza.
• Podatnik ponosi odpowiedzialność za treść formularza. Informacje muszą być
wyczerpujące i zgodne z prawdą.
• W razie powstania pytań, należy je zadać dyplomowanemu społecznemu
konsultantowi IRS.
Konsultanci społeczni mają przeszkolenie w świadczeniu wysokiej jakości usług według najwyższych norm etycznych.
W celu zgłoszenia nieetycznych zachowań w IRS, pisz do nas na adres emailowy wi.voltax@irs.gov.
Część I - Dane osobowe podatnika (wypełniając wspólne zeznanie podatkowe wpisać nazwiska w tej samej kolejności, co w poprzednim roku).
1. Imię Drugie imię Nazwisko Dzienny nr telefonu
Czy jest obywatelem USA?
Tak Nie
2. Imię męża/żony Drugie imię Nazwisko Dzienny nr telefonu
Czy mąż/żona jest obywatelem
USA?
Tak Nie
3. Adres korespondencyjny Nr lokalu Miejscowość Stan Kod pocztowy
4. Data urodzenia 5. Stanowisko w miejscu pracy
6. Czy w ubiegłym roku miały miejsce: a. Uczęszczanie na studia dzienne
Tak Nie
b. Pełna i trwała niepełnosprawność
Tak Nie
c. Niedowidzenie w stopniu
kwalifikowanym jako ślepota
Tak Nie
7. Data urodzenia męża/żony 8. Stanowisko współmałżonka w miejscu pracy
9. Czy w ubiegłym roku dotyczyły współmałżonka: a. Uczęszczanie na studia dzienne
Tak Nie
b. Pełna i trwała niepełnosprawność
Tak Nie
c. Niedowidzenie w stopniu
kwalifikowanym jako ślepota
Tak Nie
10. Czy ktokolwiek może wpisać płatnika do własnej deklaracji jako osobę pozostającą na utrzymaniu?
Tak Nie Ne wiem
11. Czy składający lub współmałżonek padł(a) ofiarą kradzieży danych osobowych związanych z podatkami lub przydzielono mu(jej) kod PIN dla ochrony tożsamości?
Tak
Nie
Część II - Stan cywilny i dane o gospodarstwie domowym
2. Poniżej należy wpisać nazwiska:
wszystkich osób zamieszkujących wspólnie (z pominięciem podatnika i współmałżonka)
wszystkich osób pozostających w ubiegłym roku na utrzymaniu podatnika, ale nie zamieszkujących wspólnie
1. Stan cywilny składającego na dzień
31 grudnia 2018:
Stanu wolnego (Obejmuje wszelkie zarejestrowane związki partnerskie, związki cywilne i inne, uznawane przez przepisy stanowe)
W związku małżeńskim
a. Jeżeli tak, czy podatnik zawarł(a) związek małżeński w 2018 r.?
Tak Nie
b. Czy podatnik zamieszkiwał z żoną/mężem w dowolnym okresie w drugiej połowie 2018 r.?
Tak Nie
Rozwiedziony(a)
Data prawomocnego wyroku
W separacji
Data umowy o utrzymaniu podczas separacji
Wdowiec/wdowa
Rok zgonu męża/żony
W razie braku miejsca, należy odhaczyć ten kwadrat i wykazać osoby na str. 4.
Wypełnia dyplomowany społeczny konsultant podatkowy (CVP)
Imię i nazwisko. Nie podawać
nazwiska swojego ani męża/żony.
(a)
Data
urodzenia
(mm/dd/rr)
(b)
Związek/
pokrewieństwo
z podatnikiem
(np.: syn,
córka, rodzic,
brak itd.)
(c)
Liczba
miesięcy,
jaką podatnik
zamieszkiwał
w ubiegłym
roku w swoim
mieszkaniu
(d)
Obywatel
USA
(tak/nie)
(e)
Mieszkał z
prawem
pobytu w
USA,
Kanadzie lub
Meksyku w
ubiegłym
roku (tak/nie)
(f)
Stan cywilny
żonaty/
zamężna
lub wolny,
na dzień
31/12/18
(S/M)
(g)
Na
studiach
dziennych
w ub.
roku
(tak/nie)
(h)
Pełna i
trwała
niepełnospra
wność
(tak/nie)
(i)
Czy ta osoba
jest
dzieckiem/
krewnym
kogoś
innego?
(tak/nie)
Czy ta osoba
składała się
na koszt
własnego
utrzymania w
ponad 50%?
(tak/nie)
Czy
dochód
tej osoby
wynosił
poniżej
$4150?
(tak/nie)
Czy
podatnik(cy)
pokrywał(li)
koszt
utrzymania
tej osoby w
ponad 50%?
(tak/nie)
Czy podatnik(cy)
pokrywał(li)
ponad połowę
kosztu
utrzymania/
zakwaterowania
tej osoby?
(tak/nie)
Strona 2
Nr katalogowy 58976D www.irs.gov
Formularz
13614-C (PL) (Wersja 10-2018)
Zaznacz odpowiedni kwadrat przy każdym pytaniu we wszystkich działach
Tak Nie Nie wiem Część III - Dochód – Czy w ubiegłym roku podatnik lub jego(jej) współmałżonek otrzymał
1. (B) Pensję lub wynagrodzenie pracownicze? (formularz W-2) Jeśli tak, to ilu miał(a) pracodawców w ubiegłym roku?
2. (A) Przychód z napiwków/gratyfikacji?
3. (B) Stypendia? (formularze W-2, 1098-T)
4. (B) Odsetki/dywidendy z: rachunków czekowych/oszczędnościowych, obligacji, certyfikatów depozytowych, obrotu giełdowego (formularze 1099-INT, 1099-DIV)
5. (B) Zwrot nadpłaty podatku lokalnego/stanowego? (formularz 1099-G)
6. (B) Alimenty lub fundusze na utrzymanie?
7. (A) Dochód z pracy na własnym rozliczeniu? (formularz 1099-MISC, gotówka)
8. (A) Płatności w gotówce/czekiem za wykonaną pracę nie zgłoszoną na formularzach W-2 lub 1099?
9. (A) Dochody (straty) ze sprzedaży akcji, obligacji lub nieruchomości (w tym własnego mieszkania/domu)? (formularze 1099-B-S, 1099-B)
10. (B) Dochód osoby niepełnosprawnej? (takie jak płatności z SSA, VA, ubezpieczenia itd.) (formularze 1099-R, W-2)
11. (A) Dochody z emerytur, ubezpieczeń rentowych i/lub IRA? (formularz 1099-R)
12. (B) Zasiłek dla bezrobotnych? (formularz 1099-G)
13. (B) Ubezpieczenie społeczne lub świadczenia z emerytury kolejarzy? (formularze SSA-1099 i RRB-1099)
14. (M) Dochód (lub strata) z wynajmowania nieruchomości?
15. Inne dochody? (z hazardu, loterii, nagród, wyróżnień, za udział w ławie przysięgłych, Sch K-1, honoraria, dochody z zagranicy itp.) proszę wymienić
Tak Nie Nie wiem Część IV - Wydatki - Czy w ubiegłym roku podatnik lub jego(jej) współmałżonek poniósł następujące koszty
1. Alimenty lub fundusze na utrzymanie? Jeśli tak, czy płatnik ma SSN odbiorcy?
Tak Nie
2. Składki na konto emerytalne?
IRA (A) 401K (B) Roth IRA (B)
Inne
3. (B) Wydatki na studia lub uczelnię pomaturalną dla siebie, żony/męża lub osób na utrzymaniu? (formularz 1098-T)
4. A) Potrącenia:
Wydatki medyczne i dentystyczne (w tym składki ubezpieczeniowe) Odsetki od długu hipotecznego (Formularz 1098)
Podatki (stanowe, od nieruchomości, od własności osobistej, od sprzedaży) Datki na cele dobroczynne
5. (B) Koszt z tytułu opieki nad dzieckiem/osobą utrzymywaną, np. przedszkolnej?
6. (B) Koszty z tytułu materiałów i pomocy naukowych poniesione przez nauczyciela, pomocnika nauczyciela, wychowawcy itd.?
7. (A) Koszty związane z uzyskaniem dochodu na własnym rozliczeniu lub innym uzyskanym dochodem?
8. (B) Odsetki od pożyczki studenckiej? (Formularz 1098-E)
Tak Nie Nie wiem Część V - Zdarzenia losowe - Czy w ubiegłym roku podatnik lub jego(jej) współmałżonek
1. (HSA) Miał(a) zdrowotne konto oszczędnościowe? (formularze 5498-SA, 1099-SA, W-2 z zaznaczeniem W w kwadracie 12)
2. (A) Zadłużenie na karcie kredytowej lub z tytułu kredytu hipotecznego zostało umorzone albo nastąpiła konfiskata domu (formularze 1099-C, 1099-A)
3. (A) Adoptował(a) dziecko
4. (B) W poprzednim roku nastąpiła odmowa kredytu z tytułu wynagrodzenia za pracę, wychowania dziecka lub „American Opportunity”: Jeśli tak, za który rok
podatkowy?
5. (A) Zakupił(a) i zainstalował(a) energooszczędne elementy wyposażenia domu? (takie jak okna, piec, izolacja itd.)
6. (B) Mieszkał(a) na obszarze dotkniętym klęską żywiołową? Jeśli tak, kiedy?
7. (A) W roku 2008 otrzymał(a) ulgę podatkową z tytułu zakupu pierwszego domu/mieszkania?
8. (B) Dokonał(a) wpłaty szacunkowej kwoty należności podatkowej lub naliczył(a) zwrot podatkowy z ubiegłego roku na poczet tegorocznej należności
podatkowej? Jeśli tak, to w jakiej kwocie?
9. (A) Składał(a) federalną deklarację podatkową za ubiegły rok uwzględniającą “przeniesioną stratę kapitałową” z formularza 1040-Aneks D?
10. Otrzymał(a) pismo od IRS
Strona 3
Nr katalogowy 58976D www.irs.gov
Formularz
13614-C (PL) (Wersja 10-2018)
Zaznacz odpowiedni kwadrat przy każdym pytaniu we wszystkich działach
Tak Nie Nie wiem
Część VI – Ubezpieczenie zdrowotne – Czy w ubiegłym roku podatnik, żona/mąż lub osoby na utrzymaniu
1. (B) Uzyskały ubezpieczenie zdrowotne?
2. (B) Otrzymały następujące formularze? (zaznaczyć rubrykę): formularz 1095-B formularz 1095-C
3. (A) Posiadały ubezpieczenie zdrowotne z tzw. Marketplace (Exchange)? [złożyć formularz 1095-A]
3a. (A) Jeżeli tak, czy uzyskano zaliczkę na miesięczne składki na ubezpieczenie zdrowotne?
3b. (A) Jeżeli nie, czy wszyscy wskazani na formularzu 1095-A są wymienieni na tym zeznaniu podatkowym?
4. (B) Uzyskały zniżkę od Marketplace?
Wypełnia Dyplomowany Społeczny Konsultant (korzystać z Druku 4012, zaznaczając odpowiedni(e) kwadrat(y) dla posiadanego zakresu ubezpieczenia medycznego – dla wszystkich
osób wskazanych w deklaracji podatkowej)
Imię i nazwisko (wyliczyć osoby na
utrzymaniu w tej samej kolejności
jak w Części II)
MEC za
cały rok
Brak MEC
Część roku MEC
(zaznaczyć miesiące objęte
ubezpieczeniem)
Zwolnienia (zaznaczyć miesiące
objęte zwolnieniem)
Zwolnienie
całoroczne
Uwagi
Podatnik
S L M K M C L S W P L G S L M K M C L S W P L G
Żona/mąż
S L M K M C L S W P L G S L M K M C L S W P L G
Osoba na utrzymaniu
S L M K M C L S W P L G S L M K M C L S W P L G
Osoba na utrzymaniu
S L M K M C L S W P L G S L M K M C L S W P L G
Część VII – Dodatkowe dane i pytania dotyczące sposobu przygotowania składanej deklaracji
1. Prosimy podać adres e-mail (dobrowolnie) (Internal Revenue Service nie będzie przysyłać korespondencji na ten adres)
2. Składka na Fundusz finansowania wyborów prezydenckich (Osoba zaznaczająca ten kwadrat nie zwiększy/zmniejszy kwoty należnego podatku/zwrotu podatkowego)
Kliknąć tutaj, jeśli podatnik/współmałżonek rozliczający się wspólnie chcą, aby kwota $3 z ich podatku trafiła na ten fundusz
Podatnik Współmałżonek
3. Jeśli podatnikowi należy się zwrot, to czy chce
a. Otrzymać go przelewem na konto bankowe
Tak Nie
b. Zakupić obligacje skarbowe USA (U.S. Savings Bonds)
Tak Nie
c. Ulokować zwrot na różnych rachunkach bankowych
Tak Nie
4. Jeśli podatnik ma do uiszczenia kwotę podatku, to czy chce dokonać przelewu bezpośrednio z rachunku bankowego?
Tak Nie
Wiele darmowych portali przygotowujących deklaracje podatkowe działa na podstawie funduszy grantowych. Dane z poniższych punktów mogą zostać wykorzystane przez ten
portal dla składania wniosków o takie granty. Odpowiedzi zostaną użyte jedynie w celach statystycznych.
5. Czy podatnik rozumie i mówi po angielsku:
Bardzo dobrze Dobrze Niezbyt dobrze
6. Czy podatnk potrafi przeczytać po angielsku gazetę lub książkę:
Bardzo dobrze Dobrze Niezbyt dobrze Nie
7. Czy podatnik lub inny członek gospodarstwa domowego posiadają status osoby niepełnosprawnej? Tak Nie Wolę nie ujawniać
8. Czy podatnik lub współmałżonek jest kombatantem amerykańskich sił zbrojnych? Tak Nie Wolę nie ujawniać
Dodatkowe uwagi
Ustawa o poufności danych i informacja na temat Ustawy o zmniejszaniu czasochłonności dokumentacji
Ustawa o poufności danych z roku 1974 wymaga abyśmy, pytając podatnika o informacje, uprzedzali go o tym, jaki mamy tytuł do jej żądania, przyczyny żądania oraz formy wykorzystania danych. Mamy również obowiązek poinformowania
podatnika o możliwych konsekwencjach nieotrzymania przez nas informacji, oraz czy udzielenie przez podatnika odpowiedzi jest dobrowolne, niezbędne dla uzyskania danego świadczenia, czy też jest prawnie wymagane. Podstawą prawną
żądania informacji jest par. 5 federalnego kodeksu U.S.C. Art. 301. Prosimy o podanie tej informacji, co pomoże nam w kontaktowaniu się z podatnikiem w związku z ewentualnym zainteresowaniem i/lub udziałem w programie społecznych
konsultantów pomagających w przygotowaniu deklaracji podatkowych oraz programach kontaktów z publicznością. Podane przez podatnika informacje mogą zostać udostępnione innym osobom koordynującym działalność i obsadę stanowisk w
lokalach przygotowujących deklaracje podatkowe lub działania popularyzujące. Informacje mogą również posłużyć ustanawianiu skutecznych form kontroli, wysyłania korespondencji i nagradzania społecznych konsultantów podatkowych.
Udzielenie odpowiedzi jest dobrowolne. Jednak w razie niepodania żądanej informacji, IRS może nie skorzystać z pomocy podatnika w tych programach. Ustawa o zmniejszaniu czasochłonności dokumentacji wymaga od IRS umieszczania
numeru kontrolnego OMB na wszystkich publicznych żądaniach informacji. Numer kontrolny OMB dla tej ankiety to 1545-1964. Wszelkie uwagi dotyczące szacunkowego czasu związanego z niniejszą ankietą lub propozycje dotyczące
uproszczenia tej procedury prosimy zgłaszać pisemnie do Internal Revenue Service, Tax Products Coordinating Committee, SE:W:CAR:MP:T:T:SP, 1111 Constitution Ave. NW, Washington, DC 20224
Numer katalogowy 71522B
www.irs.gov
Formularz
15080 (PL) (6-2018)
Formularz 15080 (PL)
(Czerwiec 2018)
Departament Skarbu - Urząd Podatkowy
Zezwolenie na ujawnienie danych dotyczących rozliczenia
podatkowego ośrodkom korzystającym z oprogramowania VITA/TCE
Ujawnienie przez władze federalne:
Przepisy prawa federalnego wymagają udostępnienia podatnikowi niniejszego formularza zgody. Jeżeli prawo nas do tego nie
upoważnia, wolno nam bez zgody podatnika ujawnić informacje zawarte w zeznaniu podatkowym osobom trzecim wyłącznie w celu
przygotowania i złożenia wypełnionego zeznania. Jeżeli podatnik wyrazi zgodę na ujawnienie swoich informacji podatkowych, prawo
federalne może ich nie chronić przed dalszym rozpowszechnianiem.
Podatnik nie musi wypełniać niniejszego formularza w celu skorzystania z naszych usług przygotowania zeznań podatkowych. Jeżeli
uzyskamy podpis podatnika na tym formularzu uzależniając od jego zgody korzystanie z tych usług, zgoda nie będzie miała mocy
prawnej. Jeżeli podatnik zgodzi się na ujawnienie informacji zawartych w zeznaniu podatkowym, zgoda będzie ważna przez
określony przez niego okres. Jeżeli podatnik nie określi okresu ważności udzielonej zgody, będzie ona miała moc prawną przez jeden
rok od daty podpisania.
Warunki:
Zasada całościowego przenoszenia danych (Global Carry Forward) umożliwia firmie TaxSlayer LLC, dostawcy oprogramowania do
przygotowania zeznań podatkowych VITA/CTE, udostępnienie danych z zeznania podatkowego KAŻDEMU wybranemu przez
podatnika do przygotowania zeznania podatkowego w następnym roku podatkowym ośrodkowi, który zgłasza się do uczestnictwa w
programie VITA/CTE.. Oznacza to, że podatnik będzie mógł w następnym roku zgłosić się do dowolnej placówki używającej
oprogramowania TaxSlayer, a wówczas jego formularz zeznania podatkowego zostanie wypełniony danymi z bieżącego roku,
niezależnie od tego, czy podatnik złożył zeznanie w roku poprzednim. Niniejsza zgoda jest ważna do 14 listopada 2020 r. włącznie.
Ujawniane informacje, to m.in. dane demograficzne, finansowe i inne dane osobowe podatnika, jego zeznanie podatkowe i źródła
dochodów, które zostały wpisane do oprogramowania w celu przygotowania zeznania podatkowego. Są to: imię i nazwisko, adres,
data urodzenia, nr telefonu, nr ubezpieczenia społecznego (SSN), rodzaj składanej deklaracji podatkowej, zawód, nazwa i adres
pracodawcy oraz kwoty i źródła dochodów, odpisów i ulg odnotowanych w zeznaniu podatkowym. Dane zawarte w zeznaniu, które
podlegają ujawnieniu obejmują również imię i nazwisko, SSN, datę urodzenia i pokrewieństwo osób na utrzymaniu podatnika
zgłoszonych w zeznaniu.
Podatnik nie musi udzielać zgody, aby partner VITA/TCE przygotował jego zeznanie w bieżącym roku. Global Carry Forward udzieli
pomocy tylko wówczas, gdy w roku następnym podatnik zgłosi się do innej placówki VITA lub TCE.
Ograniczenie okresu ważności udzielonej zgody: Ja / my, jako płatnik nie decyduję / decydujemy się na ograniczanie okresu ważności
udzielonej zgody na ujawnienie danych zawartych w zeznaniu podatkowym do dnia wcześniejszego niż podana wyżej, tj. 14 listopada
2020 r. Jeżeli zechcę / zechcemy ograniczyć okres ważności udzielonej zgody na ujawnienie danych do daty wcześniejszej, odmówię /
odmówimy zgody.
Ograniczenie zakresu ujawnienia: Ja / my, jako płatnik nie decyduję / decydujemy się na ograniczanie zakresu ujawnianych informacji
z zeznania podatkowego bardziej niż przedstawiono powyżej. Jeżeli zechcę / zechcemy ograniczyć zakres ujawnienia danych
zawartych w zeznaniu podatkowym bardziej niż przedstawiono powyżej, odmówię / odmówimy zgody.
Zgoda:
Jako płatnik podatku zapoznałem/am się z powyższymi ustaleniami.
Niniejszym wyrażam zgodę na ujawnienie danych zawartych w zeznaniu podatkowym na zasadach całościowego przenoszenia
danych (Global Carry Forward) określonych powyżej i zezwalam osobie przygotowującej zeznanie do wpisania w moim imieniu do
oprogramowania podatkowego mojego PINu w celu zweryfikowania, czy została przeze mnie / przez nas udzielona zgoda na warunki
ujawniania.
Podpis głównego płatnika podatku
Data
Podpis wtórnego płatnika podatku Data
Jeżeli podatnik uzna, że dane z jego zeznania podatkowego zostały ujawnione lub wykorzystane w sposób niezgodny z prawem lub
bez jego zgody, może się skontaktować z inspektorem generalnym urzędu podatkowego (Treasury Inspector General for Tax
Administration, TIGTA), telefonicznie pod numerem 1-800-366-4484, lub e-mailem pod adresem complaints@tigta.treas.gov
.
dd mmm yyyy
dd mmm yyyy