ਬੱਿਚਆ ਨਾਲ ਪਤੀਕੂਲ ਬਾਲਪਨ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾ ਅਤ ਸੰਬੰਿਧਤ ੀਵਨ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਸaੀਨਰ
(Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS) – ਨੌ (ਸਵf ਿਰਪੋਰਟ) (Teen (Self Report))

 

ਬਹੁਤਸਾਰੇਪਿਰਵਾਰਤਣਾਉਪੂਰਨਜੀਵਨਦੀਆਘਟਨਾਵਾ ਦਾਤਜਰਬਾਕਰਦੇਹਨਸਮeਦੇਨਾਲਨਾਲਇਹਨੁਤੁਹਾਡੀਿਸਹਤਅਤਤੰਦਰੁਸਤੀਅਸਰਪਾ
ਸਕਦੇਹਨਅਸdਤੁਹਾਡੇਸਵਾਲਪੁੱਛਣਾਚਾਹੰੁਦੇਹਾ ਾਂਜੋਅਸdਤੁਹਾcਿਜੰਨਾਸੰਭਵਹੋਸਕੇਤੰਦਰੁਸਤਰਿਹਣਿਵਚਮਦਦਕਰਸਕੀਏ
ਤੁਹਾਡੇਜਨਮਦੇਵੇਲੇਲੈਕੇਿਕ
ਸੇਵੀਸਮeਕੀਤੁਸdਹੇਲੇਤਜਰਬਹੁੰਦੇਹੋਏਵੇਖੇਹਨਜਾਉਨbਾਂਦੇਹੋਣਵੇਲੇhਥੇਮੌਜੂਦਰਹਹੋ 
   
   

 

  
PTSD

 
 




ਜਾ 


 ਜਾ 
 ਜਾ  

     
 

  
 
ਇਸਪਿਲੇਨੁਦੇਹਾ ਲੇਜਵਾਬਾਦੀਿਗਣਤੀਕਰੋ

Punjabi 2020
Teen (Self Report) Deidentified


g
g




 


 
 

 



 
ਇਸ ਦੂਜੇ ਨੁ ਦੇ "ਹਾਲੇ ਵਾਬਾ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰੋ
Teen (Self Report) Deidentified
Punjabi 2020