Rheoliad y Cyngor CE Rhif 1/2005 ar
ddiogelu anifeiliaid wrth eu cludo.
COFNOD TAITH
Cyfeiriad swyddfa APHA ar gyfer
cyflwyno a dychwelyd Cofnodion Taith
Welfare in Transport Team
Centre for International Trade
Eden Bridge House
Lowther Street
Carlisle
CA3 8DX
Yn ystod y daith, mae'n RHAID i'r
cofnod taith HWN fynd gyda'r llwyth o
anifeiliaid
Adran 1: Cynllunio
1.1
Enw a chyfeiriad y trefnydd (
a
)(
b
)
1.2
Enw'r person sy'n gyfrifol am y daith
1.3
Rhif Ffôn/Ffacs
2
Cyfanswm hyd disgwyliedig y daith (oriau/diwrnodau)
3.1
Lleoliad a gwlad y safle ymadael
4.1
Lleoliad a gwlad safle pen y daith
3.2
Dyddiad
3.3
4.2
Dyddiad
4.3
Amser
5.1
Rhywogaethau
5.2.
5.3
Rhif(au) tystysgrif(au) milfeddygol
Diddyfnu
Heb eu diddyfnu
5.4
Cyfanswm pwysau'r llwyth yn fras (mewn
cilogramau):
5.5
Cyfanswm y lle a ddarperir ar gyfer y llwyth (mewn
m
2
):
6 Rhestr o'r mannau gorffwys, trosglwyddo neu ddadlwytho a drefnwyd:
6.1
Enw'r lle y caiff yr anifeiliaid eu
gorffwyso, neu eu trosglwyddo (gan
gynnwys mannau dadlwytho)
6.2 Cyrraedd
6.3
Hyd
(mewn
oriau)
6.4
Enw'r cludwr a'i Rif
awdurdodi (os yw'n wahanol
i'r trefnydd)
Dyddi
ad
Amser
7.
Rwyf fi, y trefnydd, drwy hyn yn datgan nai fi sy'n
gyfrifol am drefnu'r daith a nodwyd uchod ac rwyf
wedi gwneud trefniadau addas i ddiogelu lles yr
anifeiliaid drwy gydol y daith yn unol
â
dar
pariaethau Rheoliad y Cyngor (CE) Rhif 1/2005
Stamp swyddogol
8.
Llofnod y trefnydd
Rhif Cyfeirnod Cofnod Taith APHA
(
a
)
(
b
)
Trefnydd: gweler y diffiniad yn Erthygl 2(q) Rheoliad y Cyngor (CE) Rhif 1/2005
Os yw'r trefnydd yn gludwr, yna nodir y rhif awdurdodi.
WIT07(Cymraeg) (Diw. 06/17) SWYDDOGOL-SENSITIF
Adran 2: Y Safle Ymadael
1.
Y ceidwad yn y safle ymadael Enw a chyfeiriad (os yw'n wahanol i'r trefnydd o nodwyd yn (1)(
a
):
2.
Lleoliad ac Aelod-Wladwriaeth y safle ymadael (
b
):
3.
Dyddiad ac amser y caiff yr
anifail cyntaf ei lwytho (
b
):
4.
Nifer yr anifeiliaid a lwythir (
b
):
5.
Manylion adnabod y dull
trafnidiaeth:
6.
Rwyf fi, ceidwad yr anifeiliaid yn y safle ymadael, drwy hyn yn datgan fy mod wedi bod yn bresennol pan
lwythwyd yr anifeiliaid. Hyd eithaf fy ngwybodaeth, ar adeg y llwytho roedd yr anifeiliaid a nodwyd uchod yn
adda
s i'w cludo, ac roedd y cyfleusterau a'r gweithdrefnau ar gyfer trin yr anifeiliaid yn unol â darpariaeth
au
Rheoliad (CE) Rhif 1/2005 ar ddiogelu anifeiliaid yn ystod eu cludo a gweithrediadau cysylltiedig.
7.
Llofnod y ceidwad yn y safle ymadael:
8.
Gwiriadau ychwanegol wrth ymadael:
9.
Milfeddyg yn y safle ymadael (enw a chyfeiriad):
10.
Rwyf fi, Milfeddyg, drwy hyn yn datgan fy mod wedi bwrw golwg dros y gwaith o lwytho'r anifeiliaid a nodwyd
uchod ac wedi'i gymeradwyo. Hyd eithaf fy ngwybodaeth, ar adeg ymadael, roedd yr anifeiliaid yn addas i'w
cludo, ac roedd y dull cludo a'r arferion cludo yn unol â darpariaethau Rheoliad y Cyngor (CE) Rhif 1/2005.
11.
Llofnod y Milfeddyg:
(
a
)
(
b
)
Ceidwad: gweler y diffiniad yn Erthygl 2(k) Rheoliad y Cyngor (CE) Rhif 1/2005
Os yw'n wahanol i dudalen 1.
WIT07(Cymraeg) (Diw. 06/17) SWYDDOGOL-SENSITIF
Adran 3: Pen y Daith
1.
Y ceidwad yn safle pen y daith/Milfeddyg Swyddogol Enw a chyfeiriad (
a
):
2.
Lleoliad ac Aelod-Wladwriaeth safle pen y daith/Man gwirio (
a
):
3.
Dyddiad ac amser y gwiriad:
4.
Gwiriadau a Gyflawnwyd:
5. Canlyniad y gwiriadau
5.1.
CYDYMFFURFI
AETH
5.2.
PRYDER(ON)
4.1
Cludwr
Rhif awdurdodi (
b
)
4.2
Gyrrwr
Rhif y dystysgrif cymhwysedd
4.3
Dull cludo
Modd adnabod
(
c
)
4.4
Darpariaethau gofod
Gofod / anifail ar gyfartaledd mewn m
2
4.5
Cofnodion y cofnod taith a therfynau amser y daith
4.6
Anifeiliaid (nodwch y nifer ar gyfer pob categori)
Cyfanswm a wiriwyd
U Anifail claf
D Anifail wedi marw
F Anifail iach
6.
Rwyf fi, ceidwad yr anifeiliaid yn safle pen y daith/milfeddyg swyddogol, drwy hyn yn datgan fy mod wedi
gwirio'r llwyth hwn o anifeiliaid. Hyd eithaf fy ngwybodaeth, ar adeg y gwiriad cofnodwyd y canfyddiadau a
nodw
yd uchod. Rwy'n ymwybodol bod yn rhaid hysbysu â'r awdurdodau cymwys cyn gynted â phosibl
ynglŷn ag unrhyw bryderon a phob tro canfyddir anifeiliaid yn farw.
7.
Llofnod y ceidwad yn safle pen y daith/Milfeddyg Swyddogol (gyda stamp swyddogol):
(
a
)
(
b
)
(
c
)
Dilëwch fel y bo'n briodol.
Os yw'n wahanol i Adran 1.
Os yw'n wahanol i Adran 2.
WIT07(Cymraeg) (Diw. 06/17) SWYDDOGOL-SENSITIF
Adran 4: Datganiad gan y Cludwr
I'w gwblhau gan y gyrrwr yn ystod y daith a dylai fod ar gael i'r awdurdod cymwys yn y safle ymadael o fewn mis i ddyddiad cyrraedd safle pen y daith.
Amserlen wirioneddol - mannau gorffwys, trosglwyddo neu ddadlwytho
Lleoliad a chyfeiriad
Cyrraedd
Ymadael
Hyd yr arhosiad Rheswm
Dyddiad Amser Dyddiad Amser
Rheswm dros unrhyw wahaniaeth rhwng yr amserlen wirioneddol a'r amserlen arfaethedig / arsylwadau eraill:
Dyddiad ac amser cyrraedd
safle pen y daith:
Nifer yr anafiadau i anifeiliaid a/neu farwolaethau yn ystod y daith a'r rheswm:
Enw a llofnod y GYRRWR/GYRWYR:
Enw a rhif awdurdodi'r Cludwr:
Fel y cludwr, rwyf i drwy hyn yn tystio bod y cofnodion uchod yn gywir ac rwy'n ymwybodol bod yn rhaid datgan unrhyw ddigwyddiad yn ystod y daith sy'n
arwain at farwolaeth anifail i'r awdurdodau cymwys yn y safle ymadael.
Dyddiad a lleoliad:
Llofnod y cludwr
WIT07(Cymraeg) (Diw. 06/17) SWYDDOGOL-SENSITIF
Adran 5 - Rhif Adroddiad Anomaledd Sbesimen
Caiff copi o'r adroddiad anomaledd ynghyd â chopi o Adran 1 y cofnod taith eu trosglwyddo i'r awdurdod cymwys.
1.
Enw, teitl a chyfeiriad y DATGANYDD:
2.
Lleoliad ac Aelod-Wladwriaeth y man lle arsylwyd ar yr
anomaledd:
3.
Dyddiad ac amser yr arsylwyd ar yr
anomaledd:
4. Math o anomaledd(au) yn unol â Rheoliad y Cyngor (CE) Rhif 1/2005:
4.1. Addasrwydd i gludo (
1
) 4.6. Darpariaethau gofod (
6
)
4.2. Dull cludo(
2
) 4.7. Awdurdodiad y cludwr (
7
)
4.3. Arferion cludo (
3
) 4.8. Tystysgrif cymhwysedd y gyrrwr (
8
)
4.4. Terfynau amser y daith (
4
) 4.9. Cofnodion y cofnod taith
4.5. Darpariaethau ychwanegol ar gyfer teithiau hir (
5
) 4.10. Arall
4.11.
Sylwadau:
5.
Datganaf drwy hyn fy mod wedi gwirio'r llwyth o'r anifeiliaid a nodwyd uchod ac wedi mynegi fy mhryderon a
nodir yn yr adroddiad hwn ynghylch cydymffurfiaeth â darpariaethau Rheoliad y Cyngor (CE) Rhif 1/2005 ar
ddiogelu anifeiliaid wrth eu cludo a gweithrediadau cysylltiedig
6.
Dyddiad ac amser y datganiad i'r awdurdod cymwys:
7.
Llofnod y datganwr:
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
4
)
(
5
)
(
6
)
(
7
)
(
8
)
Atodiad I, Pennod I a Phennod VI, paragraff 1.9.
Atodiad I, Penodau II a IV.
Atodiad I, Pennod III.
Atodiad I, Pennod V.
Atodiad I, Pennod VI.
Atodiad I, Pennod VII.
Erthygl 6.
Erthygl 6(5).
Mae’r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion yn un o Asiantaethau Gweithredol Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig
sy’n gweithio i ddiogelu iechyd anifeiliaid a phlanhigion er budd pobl, yr amgylchedd a'r economi.
WIT07(Cymraeg) (Diw. 06/17) SWYDDOGOL-SENSITIF
Chrome Web Store
It looks like you haven't installed the Fill Chrome Extension Add to Chrome