8750-VO-009
Verklaring
(Laatste) werkgever of inlener
Dit formulier
DUO controleert de gegevens van leraren die een lerarenbeurs aan-
vragen. Daarom moet u, de werkgever of inlener, deze verklaring ook
invullen.
Meer informatie
duo.nl
Lerarenbeurs (050) 599 90 99
ABLWGV
Aanvrager moet dit formulier
uploaden bij de digitale aanvraag
lerarenbeurs voor scholing 2021-
2022 in Mijn DUO. Aanvragen kan
van 1 april tot en met 15 mei 2021.
De werkgeversverklaring is pas
geldig als het formulier is onder-
tekend én er een stempel van de
onderwijsinstelling op staat.
1 Burgerservicenummer
2 BRIN-nummer en naam werk-
gever
>
Lees de toelichting
3 Is de aanvrager onderwijs-
bevoegd?
De aanvrager moet momenteel of in de
afgelopen 12 maanden, werkzaam zijn
(geweest) als leraar.
4 Besteedt of besteedde de aanvrager
in de afgelopen 12 kalendermaan-
den minimaal 20 procent van zijn
werktijd aan lesgebonden taken?
4.1 Wat is de functie van de aanvra-
ger?
5 Welk soort dienstverband hee of
had de aanvrager in de afgelopen
12 kalendermaanden?
6 Gee u de aanvrager studiever-
lof? Dit is alléén mogelijk als de
aanvrager in het studiejaar 2021-
2022 bij u in dienst is.
>
Lees de toelichting
7 Welke betrekkingsomvang hee
of had de aanvrager?
Ik verklaar dat ik dit formulier
naar waarheid heb ingevuld en
ga akkoord met de voorwaar-
den en terugbetalingsregeling
zoals vermeld op duo.nl en in de
Subsidieregeling lerarenbeurs.
Gegevens aanvrager
Burgerservicenummer Naam en voorleers leraar
|
BRIN-nummer Naam onderwijsinstelling
|
n Ja
n Verwacht bevoegd te zijn voor aanvang van de studie
n Nee
>
De aanvrager komt niet in aanmerking voor een beurs
n Ja
>
Ga naar vraag 5
n Nee
>
Ga verder naar vraag 4.1
n Intern begeleider n Zorgcoördinator n Remedial teacher n Ambulant begeleider
n Geen van bovenstaande
>
De aanvrager komt niet in aanmerking voor een beurs
n In dienst bij een onderwijswerkgever
n In dienst bij een andere werkgever/instantie die geen onderwijswerkgever is
>
De aanvrager komt niet in aanmerking voor een
beurs voor studieverlof
n Nee
n Ja klokuren per schooljaar
n Voltijd
n Deeltijd, deeltijdfactor
Ondertekening werkgever
Dag Maand Jaar
Naam rector/directeur
|
Handtekening rector/directeur
Stempel onderwijsinstelling
| |
2 van 2
Bij 2 BRIN-nummer
Als uw Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) geen BRIN-
nummer hee, vul dan bij Naam onderwijsinstelling de naam van uw
OPDC in.
De correspondentie bij toekenning van vervangingskosten (studieverlof )
sturen wij naar het postadres dat bij ons staat geregistreerd bij het door u
opgegeven BRIN-nummer.
Bij 6
Studieverlof
Kijk op duo.nl voor meer informatie over het aantal uren studieverlof
dat kan worden aangevraagd. De uitbetaling van de subsidie voor het
studieverlof wordt gebaseerd op het BRIN-nummer.
Het inzeen van het studieverlof moet afgestemd worden met de
aanvrager.
Toelichting