UI en datumstempel
RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
VEREENVOUDIGDE AANVRAAG TIJDELIJKE WERKLOOSHEID
(GELDIG VOOR UITKERINGEN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID IN DE PERIODE
VAN 01/02/2020 TOT EN MET 31.03.2021
(1)
)
In te vullen door de UI :
1
ste
aanvraag RU VW ………………..……… , TW……………..……….
Datumstempel WB
Wat moet u doen met dit formulier?
Om werkloosheidsuitkeringen aan te vragen, moet u aangesloten zijn bij een van de vier uitbetalingsinstellingen: de Hulpkas voor
Werkloosheidsuitkeringen (HVW) -een overheidsinstelling- of een van de drie uitbetalingsinstellingen verbonden met een vakbond:
het ABVV, de ACLVB of het ACV.
U moet :
ofwel dit formulier ingevuld bezorgen aan uw uitbetalingsinstelling;
ofwel de website van uw uitbetalingsinstelling raadplegen, waar u dit formulier ook zal terugvinden en waar uw
uitbetalingsinstelling u daarover richtlijnen zal geven.
Belangrijke opmerking
De uitkeringen tijdelijke werkloosheid mogen niet worden gecumuleerd met ziekte- of invaliditeitsuitkeringen. Ook indien u geen
ziekte-uitkeringen zou ontvangen, kunt u geen werkloosheidsuitkeringen aanvragen indien u arbeidsongeschikt bent.
IN TE VULLEN DOOR DE WERKNEMER
De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de uitleg onderaan deze pagina
MIJN IDENTITEIT
INSZ
(2)
__ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __ NATIONALITEIT
(3)
: ……………………………………………………………………………………………
NAAM (IN HOOFDLETTERS) : …………………………………………………………………………………….... VOORNAAM : ………………………….………………..
HET ADRES WAAR IK WERKELIJK WOON ......................................................................................................................................................... ………
(straat en nr.)
........................................................................................................................................................................................................................
(postcode en gemeente)
TELEFOON
(4)
: ………………………………………………………………E-MAIL
(4)
:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
REDENEN OM DIT FORMULIER IN TE DIENEN
Ik vraag uitkeringen TIJDELIJKE WERKLOOSHEID aan vanaf
/ /
(vermeld de eerste werkloosheidsdag)
Ik wens dat mijn uitkeringen betaald worden via
overschrijving op
Belgische
SEPA-rekening
Dit IBAN vindt u op uw rekeninguittreksels.
Het gedeelte in wit = de oude format van uw rekeningnummer
buitenlandse
SEPA-rekening* (IBAN + BIC)
IBAN ............................................................................................................................
BIC .....................................................................................
* De SEPA-landen zijn de 28 lidstaten van de Europese Unie + IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.
circulaire cheque verzonden naar het volgende adres : ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. PAS OP: kosten ten uwe laste aan verbonden.
(1) Met uitzondering van uitkeringsaanvragen voor de maand september 2020 voor een werknemer tewerkgesteld in een niet uitzonderlijk hard getroffen
onderneming of sector. Meer info kunt u terugvinden in het infoblad E2 ‘Tijdelijke werkloosheid Covid 19 overgangsmaatregelen’ via onze website www.rva.be
of u kunt contact opnemen met uw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW).
(2) Uw INSZ-nummer, uw identificatienummer van de sociale zekerheid, vindt u op de keerzijde van uw identiteitskaart. De eerste zes cijfers zijn in principe uw
geboortedatum (jaar, maand, dag).
(3) Vermeld uw nationaliteit. In voorkomend geval: ‘erkend vluchteling’ of ‘erkend staatloze.
(4) Door het invullen van deze velden geeft u toestemming om u via het doorgegeven e-mail adres en telefoonnummer te contacteren in verband met uw
uitkeringsaanvraag.
Versie 06.11.2020
1/1
FORMULIER C3.2-WERKNEMER-CORONA
MIJN VERKLARING
Ik bevestig op mijn eer dat deze aangifte echt en volledig is.
Ik weet dat ik iedere wijziging moet meedelen via mijn uitbetalingsinstelling.
De R
ijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en de uitbetalingsinstellingen verwerken persoonsgegevens in het kader van hun (wettelijke) opdrachten. Er wordt
hierbij groot belang gehecht aan de bescherming van deze persoonsgegevens en uw privacy.
Dit betekent dat alle verwerkingen van uw persoonsgegevens verlopen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, zoals de Algemene Verordening
Gegevensbescherming AVG (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation GDPR).
Datum __ __ / __ __ / __ __ __ __ Handtekening van de werkloze
………………..………………………………….…………………………..
Handtekening van de afgevaardigde van de uitbetalingsinstelling, die verklaart door de
werkloze te zijn gemachtigd deze aanvraag namens hem/haar te ondertekenen, na de
werkloze van de inhoud van deze aanvraag te hebben ingelicht. .
E
B