Farsi&2020&
دﮔ زﻧ ط ر ی ھ د ا د و ر و د و ن ا ر و د ه د ﮐﻧ ت ا ر ی ھ د ا د و ر ی ﮕر ﻏر
(Teen (Self Report)) ( ش ر ا ﮔز ) ن ا و ﻧو د ﻓر (Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS)
د و ل ر ط ﺗو
: ز و ر ا ر ﺗﺎ
: د و ر ﺗﺎ
: ﺷﻣ م ﻧﺎ
. د ا د ر ر د و ت ر د ا و ھ ر ن ا ن ز ت ذ . د ر د ز ر د ی ا د د ر ی ھﺎ د ا د و ر ھﺎ ه د ا و ز ا ری ﺑﺳ
. د م م م ا و م ر ا ؤ ز ا م ھ ا و ﻣﯽ
ً
.دﯾروآ بﺎﺳﺣ ﮫﺑ ار لﺎﺣ و ﮫﺗﺷذﮔ تﺎﯾﺑرﺟﺗ ﺎﻔطﻟ ؟دﯾا ﮫﺗﺷاد روﺿ آ ع و و م ھ ه د د ا ر ر ز ت ر ، ن و ن د و ن ز ز ا آﯾ
"ﮫ
ﻠﺑ" ﮫطوﺑرﻣ لاؤﺳ زا تﻣﺳﻗ رھ ﮫﺑ رﮔا .دﻧوﺷ ﯽﻣ ازﺟﻣ رﮕﯾدﮑﯾ زا "ﺎﯾآ" ﺎﺑ ﮫﮐ دﻧراد تﻣﺳﻗ ﮏﯾ زا شﯾﺑ تﻻاؤﺳ زا ﯽﺿﻌﺑ ،دﯾﻧﮐ ﮫﺟوﺗ ﺎﻔطﻟ
د. و د ھ وا " " ل ؤا ﺑﮫ ل ﭘﺎ ت ر و ا ر د ، د د ا د ﭘﺎ
ً
1 ش ﺑﺧ
؟ د ر ن ا د ز / س د اﯾ ه د ر د ز ی ا ه د ت ا ر / د ا و ل آﯾ
؟ ﯾد و ت ظ ا / و د ر ا ﻧد ت و د ا ر ، ﯾد و ﭘﺷ د ا ده ر س اﺣ ل آﯾ
ل ا ، ر و ز ا ن ا و ر ، د ر ا ، ل ن ا و ) ؟ ت ا ه د و ن ا و ر ت ا د ت ر د د اﯾ ه د ر د ز ه د ت ا ر / د ا و ل آﯾ
( ب ا طر ﺿ ا ل اﺧ ، PTSD ﯽ، ط دو
؟ ت ا ه د ر و ، ر ا ر ، ه د ر ن ھ و ل ه د ت ا ر / د ا و آﯾ
؟ د ر ا د ا د ی ا ی ھ و ر ا د ر د د ا و ، ل ا ز ا د ز ا ش ه د ا د اﯾ ا د ل ی ا ه د ت ا ر ر ھ ، ژ ز د ا و آﯾ
م د ، د د و ک ر ط ھ ت ﺿ و ل ر د ت ظ م د ، ل ن ا و ) ؟ د ا ا د د و ی ا ه د ت ا ﻣر ر ھ ط و ب ت اﻗ ر ی ا ﺑر ل ﺗﺎ آﯾ
( د د و س ر د در ر و در ب آ ی ر م ھ ت ا ر ت در
د ا ه د ﯾﺎ ه د د ل ﺗﺎ ﯾﺎ ؟ د ر ﻘﯾ ا ر و ا ه د ر ن ھ و و ا ، د ز د ر ه د ت ا ر / د ا و ی رو ی ر د ل ر ز د ر د اﯾ ه د ه د د ل آﯾ
؟ د و د ر ا و د و ا و ، د و ه د ز ﺗﮏ ت ، د و ا ، ه د ر و ه د ت ا ر / د ا و ﯾﮏ
د ر ھ ل آﯾ ﯾﺎ ؟ ت ا ه د ر ت ر زی ، ه د ز ، ه د ز ا ا ر زی ، ه د ا د ل ھ ا ر ت او ر ا ھ ر ر ا و ﺧﺎ ر د ر ز د ر ھ آﯾ
ا ر ر ا و ر د ﺎﻟ ر ز د ر ھ ل آﯾ ﯾﺎ د؟ و ز د ن ن د ی و ر آن م ه د ث ه د ز م ی د ا ر ر ا و ر د ر ﺑز
؟ د و د ر ا و د ت ا ن د ر د و ث ه د ر ﺎر ر و ه د ر د د ﺗﮭ
د ز ت د و ﺑﮫ د ر ن آ ﺑﮫ ت ا ا و ز ا ه د ز ت د ی د ر آﯾ ، ل ن ا و ؟ د اﯾ ر ر ا ر ه د ا ء و د ر و ل آﯾ
ط را ن ژ ا و د ، ھ د ق ر ط ز ا ت ا ا و ه د ر ل س ھ آ ، د را س ا ه د ب و ، ه د و اﺳ و ﻧﺎ ﯾﺎ ت ﺎﯾ ﻧﺎ
؟ د ر ا ر ر ﺟﻧ
، ت ا ده ا د / ر ق ط ه د ﺑت ا ر / د وا ، ل ان و ؟ ت ا ه د د ا ( ن ) ه ﻧد ھ د ت ا ر ط اﺑ و ر ت ﺿ و ر د ی ا ظ ل ت ا ر ل آﯾ
؟ ت ا ه د ر ک ر ا ر آ ه د ر ن ل ط ﯾﮏ ر ﯾﮏ
د؟ د ا د " " د ﭼﻧ 1 ش ﺑﺧ در
ً
دھ ا اد د ﺑﻌ ت ﻗﺳ در ﺎﻔطﻟ ﭘر ﻣﺎ ل ﺗﮑ یا ﺑر
Teen (Self Report) Deidentified
2 ش ﺑﺧ
ﮏﯾﺗ را
ً
" "ﺑ د ﺑﺎ ط ﻣر ه ھر ﺎﻔطﻟ
، د د ھ ی ر د ل ن ا و ) ؟ د ا ه د د ه د ا ر د ر و ﯾن ا د ا ه د ر د ع ﻣﺎ ا ، د ز ل ﻣﺣ ر د ت و ﺧﺷ ر ل آﯾ
( م ر و ر و ، ز آ ت و ت ا د ا ر ﺳﺎ
ﺑﻠ
ﺧﯾر
ھ ت و ، ی ر دﮔ ی و ، ھب ذ ، ﺟﻧ ش ا ر ، ت و ھ ، ت وﻣ ، د ا ژ ر ط ل ن ا و ) د اﯾ ر ر ا ر ض د ر و آﯾ
؟ ( د ت و ر و س ا د ه د ر ر و ، ر ار ر ار آز د ر ﻣو
ﺑﻠ
ﺧﯾر
ر و د ز ا ش ﺑﯾ ن ل ﻧﻘ ، د ز ی ا ر ت ن ا د ، ، ل ن ا و ) د اﯾ ه د ر ر ن ط ر ا ر د ل آﯾ
(؟ ه د ا و ء ﺿ ا ه د ا و ن د د ز ن د ر و ت ق ب ھ ر ك ط ﺿ ل ز از ج ا ر ا ، ھ ش ه ر و د طﯽ
ﺑﻠ
ﺧﯾر
ی ا ذ د ﻧﯾ ا و ﺑﺗ ن ه د ﻧﻧ ت ا ر / د ا و ﺷﻣ ﻧﮑ اﯾ ز ا ل اﯾ د ر ا د ن د ر و ی ا ر ا ذ ه ز ا د اﻧ د اﯾ ا د ا ر اﻧ ر ن اﯾ ل آﯾ
؟ د د ھ ا و م ن ی ا ذ د ی ﺗر ﺑﯾ
ﺑﻠ
ﺧﯾر
؟ د اﯾ ه د ا د د و ه د ت ا ر د ا و ز ا ت ر ، ﺿ ر ت ا ر ر ط ل آﯾ
ﺑﻠ
ﺧﯾر
؟ د ت و ی د ی ر ﻣﺎ ر ﭼﺎ د د اﯾ ه د ر د ز ی ا ه د ت ا ر / د ا و ل آﯾ
ﺑﻠ
ﺧﯾر
؟ د و ت و د اﯾ ه د ر د ز ی ا ه د ت ا ر د ا و ل آﯾ
ﺑﻠ
ﯾر
؟ د اﯾ ه د اﻧ د ز ر د ، ت ا د ز ل آﯾ
ﺑﻠ
ﺧﯾر
ت و د ر ت و د ﺎل ن ا و ) د ا ه د د ﮭد د ز ط ر رف ط ز ا ر ر ا ر ظ ر ر ء و د ر و ل آﯾ
؟ ( ر دﺧ
ﺑﻠ
ﺧﯾر
د؟ د ا د " " د ﭼﻧ 2 ش ﺑﺧ در
Teen (Self Report) – Identified
Farsi&2020&