Farsi&2020&
زﻧ ی د ا و ر و د ن ا ر و د ه ﮐﻨ اﺣ ر ی د ا و ر ی ﮕﺮ ﻏﺮ
(Teen (Self Report)) ( ش ر ا ﮔﺰ ) ن ا ﻧﻮ د ﻓﺮ (Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS)
د ﯿ ر ﯿ ﺗﻮ
: ز و ا ر ﺗﺎ : ر ﺗﺎ
: م ﻧﺎ
ﯿ ر و ا ا ن ز . ز ر د ی ا ﻏﺪ د ی ﻫﺎ د ا و ر ﻫﺎ ه د ا ز ا ی ر ﯿ ﺑﺴ
. ﯿ ﯿ ﯿ ا ﯿ ا ز ا ﯿ ا . دا
ً
ﻪﺑ ار لﺎﺣ و ﻪﺘﺷﺬﮔ تﺎﯿﺑﺮﺠﺗ ﺎﻔﻄﻟ ؟ﺪﯾا ﻪﺘﺷاد ر ﺣﻀ آ ع و م ه د ا ر ز ت ﯿ ، ن ن ن ز ز ا آﯾ
از
ا . ا از " آﯾ " ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻧراد ﺖﻤﺴﻗ ﮏﯾ زا ﺶﯿﺑ تﻻاﺆﺳ زا ﯽﻀﻌﺑ ،ﺪﯿﻨﮐ ﺟﻮﺗ ﺎﻔ . ر و آ ب ﺣﺴ
. د ا ﺧﻮ " ﺑﻠ " ل ا ﺑﻪ ﭘﺎ ت ر ا ر د ، د ا د ﭘﺎ " ﺑﻠ " ل ا ﺳﺆ
ً
1 ﺑﺨ
؟ ر ن ا زﻧ
/
ا ه د ز ی ا ه ا ﻣﺮ
/
ا و ل آﯾ
؟ ا ﯾﺎ
/
و د ر ا و د ا ر ، ﯾﺪ ﺷﻮ ﯿ ﭘﺸ ا ده س ا ل آﯾ
ﯿ ن ا و ر ، د ا ، ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ ا ه د ن ا و ر ا ت ر د ا ه د ز ه ا ﻣﺮ
/
ا و ل آﯾ
(ب ا ﻄﺮ ﺿ ا ل ا ، PTSD ﯽ، و د ل ا ﯽ، و ﯿ اﺳ
؟ ا ه د ، ﯿ ا ر ، ه د ﯿ ل ه اﻗ ﻣﺮ
/
ا و آﯾ
ا د ی ا ی و ر ا د ر د ا ، ا ز ا ز ا ﯿ ه د ا اﯾ ا د ل ی ا ه ا ، ژ ز ا و آﯾ
؟ د ر دا
، د ک ﯿ ﺿ و ر د م ، ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ ا ا د د ی ا ه ا ﻣﺮ ﻫﺮ اﻗ ی ا ﺑﺮ ل آﯾ
( د س د ر د ر ر د ﯿ آ ﯾﺎ ی ر ﯿ م ا ﯾﺎ ر د م ﯾﺎ
ه د ل ﺗﺎ ﯾﺎ ؟ ﯿ ا ر و ا ه د ﯿ و ا ، د ﺷﻤ ه ا ﻣﺮ
/
ا و ی ﺮو ی د ل ر د اﯾ ه ﯿ ه د ل آﯾ
؟ د د ر ا و و ا ﯿ و ، د ه د ز ، و ا ، ه د ر ﯿ ه ا ﻣﺮ
/
ا و ا ه ﯿ ﺷﻨ
ل آﯾ ﯾﺎ ؟ ا ه د ت ﺰی ﯿ ، ه د ز ﯿ ، ه ﯿ ز ا ا ر ﺰی ﭼﯿ ، ه د ا د ا ر ت او ا ر ر ا ر د ر د ﯿ آﯾ
ر د ﯿ ل آﯾ ﯾﺎ ﺪ؟ ز ن ن ی و ر ن آ ه ﮐﻪ ه د ز ی ا ر ر ا ر د ر د ﻫﯿ
؟ د د ر ا و ا ﯿ د ه د ﺎر رﻓ ه د ﺗﻬ ا ر ر ا در
د ﺑﻪ د ن آ ﺑﻪ ا ا ز ا ه د ز د ی د آﯾ ، ل ن ا ؟ اﯾ ر ا ه د ا ء د ر ل آﯾ
، د ز ا ا ا ه د ل ﯿ آ ، ﯿ را ﻧﺎ س ا ه ، ه د ا ﯿ ﺑﺰ
؟ ر ا ا ر ن ژ ا و ﻣﻘ
ق ه ﺒﺖ ا ﻣﺮ
/
ا و ، ل ن ا ؟ ا ه د ا ﺷﻤ (ن ﮔﺎ ه) ﻨﺪ د ا ا و ر ﯿ ﺿ و ر د ی ا ت ا ﯿ ﯿ ل آﯾ
؟ ا ه د ک ا آ ه د ن ، ا ﺪه ﺟﺪ ا
/
ﮔﺮ
: ﯿ ا ر ل و ا ا در " ﺑﻠ " ی ﭘﺎ
ً
.ﺪ دﻫﯿ ا اد ﺑﻌ ﻗﺴ در ﺎﻔﻄﻟ ﭘﺮ ﻣﺎ ﯿ ﺗﮑ یا ﺑﺮ
Teen (Self Report) Deidentified
2 ﺑﺨ
، ی ر ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ ا ه د ه ﯿ ا ر د ر ا ا ه ر ع اﺟ ، ﺪﮔ ز ر د ل ﺤﺎ آﯾ
( ر و و ، ﯿ آ ت ا ا ﺳﺎ
د ر ﯿ ﻣﻌ ی ، ﯿ د ی و ، ، ﺴﯽ ا ، ، ﯿ ، د ا ﺑﻪ ل ن ا ﺑﻪ ) ا ر ا ﯿ د ر ﻣﻮ آﯾ
؟( ﯿ ﯿ و س ا ه ر ر ، ار ار آز
ر دو ز ا ﯿ ن ، ز ی ا ا ، ، ل ن ا ﺑﻪ ) ا ه د ﺗﺠ ط ر ا ر د ل آﯾ
؟(ه د ا ء ا ه د ا ز ن ر ر ﺿ ل ز ا ج ﺮا ا ، ه ر دو
ی ﯿ ی ا ﯿ ا ن ﺗﺎ ه ا ﻣﺮ
/
ا و ا ز ا ا ر ا ن د ر ی ا ا ه ز ا ا ﮐﻪ اﯾ ا د ا ر ا اﯾ ل آﯾ
؟ ا م ن ی ا ﻨﯿ ﯿﻪ ﺗﻬ
؟ اﯾ ه ا د ه ا ا و ز ا ت ، ﺿ ر ا ل آﯾ
؟ ﯿ ی ی ر ﯿ ر د ا ه د ز ی ا ه ا ﻣﺮ
/
وا ل آﯾ
؟ د ت ﻓﻮ ا ه د ﺪﮔ ز ا ی ه ا ا و ﯾﮏ ل آﯾ
؟ اﯾ ه ا ز ﯿ د ، ا د ز ل آﯾ
؟ ( د و د و د ل ن ا ﺑﻪ ) ا ه ز ف از ر ا ر ر ء د ر ل آﯾ
ﺪ: ﯿ را مود ا ر د " ﺑﻠ " ی ﭘﺎ
Teen (Self Report) Deidentified
Farsi&2020&