Farsi&2020&
زﻧ ی د ا و ر و د ن ا ر و د ه ا ر ی د ا و ر ی ﻏﺮ
(Teen (Self Report)) ( ش ر ا ﮔﺰ ) ن ا ﻧﻮ د ﻓﺮ (Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS)
د ﯿ ﺗﮑ ر ﯿ ﺗﻮ
: ز و ا ر ﺗﺎ: ﺗﻮ ر ﺗﺎ
: م ﻧﺎ
ﯿ ﺗﺄ ر و ا ا ن ز . ز ر د ی ا د ی د ا و ر ه د ا ز ا ی ر ﯿ ﺑﺴ
ه د ا ر زﯾ ت ﯿ ، ن ن ﻮﻟ ن ﻣﺎ ز ز ا آ . ﯿ ﻨﯿ ﯿ ا ﯿ ا ز ا ﯿ ا . دا
" آﯾ " ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻧراد ﺖﻤﺴﻗ ﮏﯾ زا ﺶﯿﺑ تﻻاﺆﺳ زا ﻀﻌﺑ ،ﺪﯿﻨﮐ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﻔﻄﻟ .ﺪﯾروآ بﺎﺴﺣ ﻪﺑ ار لﺎﺣ و ﻪﺘﺷﺬﮔ تﺎﯿﺑﺮﺠﺗ ﺎﻔﻄ ؟ ا ا د ر آ ع و م ﻫﻨ
. د ا ﺧﻮ " ﺑﻠ " ل ا ت ر ا در ، دﯾ ا د ﭘﺎ " ﺑﻠ " ل ا ﺳﺆ از ا . ا از
ًً
1 ﺑﺨ
ً
ﮏﯿﺗ را " ﺑﻠ " ﺑﺎ ﻣﺮ ه ﻫﺮ ﺎﻔﻄﻟ
؟ ر ن ا زﻧ
/
ا ه د ز ی ا ه ا ﻣﺮ
/
ا و ل آﯾ ﺑﻠ
ﺧﯿ
؟ ا ﯾﺎ
/
و د ر ا و د ا ر ، ﯿ اﯾ ه د س ا ل آﯾ ﺑﻠﺧﯿ
ن ا و ر ، د ا ، ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ اﺳ ه د ن ا و ر اﺷ ت ر د ا ه د ز ه ا ﻣﺮ
/
ا و ل آﯾ
(ب ا ﺿ ا ل ا ، PTS ،D و د ل ا ، و ﯿ ا ﯿ ﮔﺴ
ﺑﻠﺧﯿ
؟ ا ه د ، ﯿ ﺗﺤ ا ر ، ه د ﯿ ل ه ا ﻣﺮ
/
ا و آﯾ ﺑﻠﺧﯿ
ی و ر ا د ر د ا ، ا ز ا ز ا ﯿ ه د ا ﻣﺸ ا ا د ل ی ا ه ا ﻣﺮ ، ژ ز ا و آﯾ
؟ د ر ا د ا د ی ا ﻧﺴ
ﺑﻠ
ﺧﯿ
ﯿ ﺿ و ر د ﻣﺤ م ، ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ اﯾ ا د د ی ا ه ا ا ی ا ل آﯾ
( د س د ر د ر ر د ﯿ آ ی ر ﯿ ﺎم ا ر د م ، د ک ﺧﻄ ﮐﻪ
ﺑﻠﺧﯿ
؟ ﯿ ﺤﻘ ا ر و ا ه د ﯿ و ا ، د ه ا ﻣﺮ
/
ا و ی و ی د ل ر د ﮐﻪ اﯾ ه ﯿ ه د ل آﯾ
و ا ﯿ و ، د ه د ز ، و ا ، ه د ر ﯿ ه ا ﻣﺮ
/
ا و اﯾ ه ﻨﯿ ه د ل ﺗﺎ ﯾﺎ
؟ د د ر ا و ﺻﺪ
ﺑﻠﺧﯿ
ه د ت ی ﯿ ه، د ز ﯿ ، ه ﯿ ز ا ا ر ی ﯿ ، ه د ا د ا ر ت و ا ا ر ر ا ر د ر د ﯿ آﯾ
ز ن ن ی و ر ن آ ه ه د ز ی ا ر ر ا ر د ر د ﯿ ل آﯾ ﯾﺎ ؟ اﺳ
ا ﯿ د ه د ر ر ه د ا ر ر ا ر د ر د ﯿ ل آﯾ ﯾﺎ ؟ ﺷﻮ
د؟ د ر ا و ﺷﻤ
ﺑﻠﺧﯿ
د ن آ ا ا ز ا ه د ز د ی د آ ، ل ن ا ؟ اﯾ ر ا ه د ا ء د ر ل آﯾ
ه د ل ﯿ آﯾ ، ﯿ ا ر س ا ه ، ه د ا ﯿ د ﺑﻪ
؟ ر ا ا ر ن ژ ا و ، د ز ا ا ﺘﻪ ا ﺗﻮ
ﺑﻠﺧﯿ
ا ﻣﺮ
/
ا و ، ل ن ا ؟ ا ه د ا ﺷﻤ (ن ﮔﺎ )ه د ا ا و ر ﯿ ﺿ و ر د ی ا ت ا ﯿ ﯿ ل آﯾ
؟ ا ه د ک ا آ ه د ن ﮑﺎ ﻧﻘ ، اﺳ ه ا ﺟﺪ
/
ق ه ﮐﻨ
ﺑﻠﺧﯿ
ﺪ؟ د دا " ﺑﻠ " ﭼﻨ 1 ﺑﺨ در
ً
.ﺪ دﻫﯿ ا اد ﺑﻌ ﻗﺴ در ﺎﻔﻄﻟ ﭘﺮ ﻣﺎ ﯿ ﺗﮑ یا ﺑﺮ
Teen (Self Report) – Identified
2 ﺑﺨ
ً
ﮏﯿﺗ را " ﺑﻠ " ﺑﺎ ﻣﺮ ه ﻫﺮ ﺎﻔﻄﻟ
ی ر ل ن ا ﺑﻪ ) ؟ ا ه د ه ﯿ ا ر د ر ﯾﻦ ا ا ه ر ع ا ، ز ﻣﺤ ر د ل آﯾ
( ر و و ، ﯿ آ ت ا ا ، ﻫﺪ
ﺑﻠﺧﯿ
، ی ﯿ د ی و ، ﻫﺐ ، ا ، ، ﯿ ﻮﻣ ، د ا ﺑﻪ ل ن ا ﺑﻪ ) اﯾ ر ا ﯿ د ر آﯾ
؟( ﯿ ﯿ و س ا ه ر ر ، ار ار آز د ر ﯿ ﻣﻌ
ﺑﻠﺧﯿ
ز ا ﺑﯿ ن ، ز ی ا ا ، ، ل ن ا ﺑﻪ ) اﯾ ه د ط ر ا ر د ل آﯾ
ه د ا ز ن ر ر ﺿ ل از اج اﺧ ، ه ر دو ر دو
؟ ه( د ا ﻧﻮ ء اﻋ
ﺑﻠﺧﯿ
ﯿ ا ن ه ا ﻣﺮ
/
ا و ﺷﻤ اﯾ ز ا اﯾ ر ا ن د ر ی ا ا ه ز ا ا اﯾ ا د ا ر ا اﯾ ل آﯾ
؟ ا م ن ی ا ﯿ ﯿ ی ﺘﺮ ﯿ ای ﻏﺬ
ﺑﻠﺧﯿ
؟ اﯾ ه ا د ه ا ا و ز ا ت ، ﺿ ر ا ل آﯾ ﺑﻠﺧﯿ
؟ ﯿ ی ی ر ﻤﺎ ﯿ ر د ا ه د ز ی ا ه ا ﻣﺮ
/
ا و ل آﯾ
ﺑﻠﺧﯿ
؟ د ت اﯾ ه د ز ی ا ه ا ا و ل آﯾ ﺑﻠﯿﺮ
؟ اﯾ ه ا ز ﯿ د ، ا د ز ل آﯾ ﺑﻠﺧﯿ
و د ﺎل ن ﻮا ﺑﻪ ) ا ه ز ف ز ا ر ا ر ر ء د ر ل آﯾ
؟( د و د ﯾﺎ
ﺑﻠﺧﯿ
ﺪ؟ د دا " ﺑﻠ " ﭼﻨ 2 ﺑﺨ در
Teen (Self Report) – Identified
Farsi&2020&