Farsi&2020&
د زﻧ ط ر ی ھ د ا ﯾد و ر و د و ن ا ر و د ه د ت ا ر ی ھ د ا د و ر ی ر ﻏر
(Teen Caregiver Repor ) t ن ا و وﺟ د ر ه د ت ا ر ش ر ا ﮔز (Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS)
د و ل ت ا ﻣر ه د ھ د ا ر ا ط ﺗو
: ز و ر ا ر ﺗﺎ
: د ز ر م ﻧﺎ : د و ر ﺗﺎ
: م ﻧﺎ: د ز ر ت ﻧﺳ
ا د ر ن د ز ر ر د و ت ر د ا و ھ ر ن ا ن ز ت ذ . د ر دﮔ ز ر د ی ا د د ر ی ھ د دا و ر ھ ه د ا و ز ا ی ر ﺑﺳ
. د م م و ا م ا و م ﭘر ز ا ا ؤ ن د زﻧ ر ط رﺗ ا ر د م ھ ا و . د ﺑﺎ
ً
ً
،دﯾﻧﮐ ﮫﺟوﺗ ﺎﻔطﻟ .دﯾروآ بﺎﺳﺣ ﮫﺑ ار لﺎﺣ و ﮫﺗﺷذﮔ تﺎﯾﺑرﺟﺗ ﺎﻔطﻟ ؟تﺳا ﮫﺗﺷاد روﺿﺣ ﺎﮭﻧآ عوﻗو مﺎﮕﻧھ ﮫﺑ ﺎ ه ﯾد د ا ر ر ز ت ر او ، ن و ن د ز ر د و ن ز ز ا آﯾ
" " ل ا ؤ ﮐل ت ر و ا ر د ، د دﯾ ا د " " ل ا ؤ ز ا ت ر ھ ر ا . د و ا ز ﮕر د از " آ " د ار د ت از ش ت ا ؤ ز ا ﺿ ﺑﻌ
. د ﺑو د ھ ا ﺧو
1 ش ﺑﺧ
د ؟ ر ن ا د ز / س ت ا ه د ر د ز ه د ت ا ر / د ا و ل د ز ر آﯾ
؟ د و ت ظ ا / و د ر ا د ت و د ا ر و ا ، د و ه د ﮐر س ا ل ن د زﻧ ر د ر آﯾ
، ر و ز ا ن ا و ر ، د ر ا ، ل ﻣﺛ ن ا و ) ؟ د ن ا و ر ت ا د ت ر د ده ر د ز ه د ت ا ر / د وا ﺑﺎ ل ﺗﺎ د ز ر آﯾ
( ب ا ر ط ﺿ ا ل ا ، PTSD ، ط و د ل اﺧ
؟ ﺳت ا ه د ر و ، ر ﺗﺣ ا ر و ا ، ه د ر ن ھ و د ز ر ه د ت ا ر / د ا و ل آﯾ
ا د ای ی ھ و ر ا د ر د د ا و ، ل ا ز ا د ز ا ش ه د ا ﮑﻠ ، ت ا ا د ل و ا ی ا ه د ت ا ر ر ھ ، ن د ز ر ژ زﯾ د ا و آﯾ
؟ د ر دا
ک ر ط ھ ت ﺿ و ل ر د ت ﻓظ م د ، ل ﻣﺛ ن ا و ) ؟ ت ا ا د د و ی ا ه د ت ا ر ر ھ ط و ب ت ا ر ی ا ر ل د ز ر آﯾ
( د د و س ر د ر د ر و ر د ب آ ی ر ﻣﺎ م ھ ت ا ر ت ر د م د ، د د ﺑو
د ز ﻓر ﯾﺎ د؟ ر ا ر و ا ه د ر ن ھ و و ا ، د ز د ر و ا ه د ت ا ر / د ا و ی و ر ی ر دﯾ ل ر ز د ر ت ا ه د ه د دﯾ ل ﻣﺎ د ز ر آﯾ
؟ ود د ر ا و ب آﺳ و ا ﻼﺣ و ، د و ه زد ت ، د و ا ، ه رد و ه د ت ا ر / د ا و ت ا ه د ه د د ل ﺑﺣ
ھ ل آﯾ ﯾﺎ ؟ ت ا ه د ر ت ر و ا ی ز ﭼﯾ ، ه د ز ﺳﯾ ، ه د و ا ز ا ا ر ی ز ، ه د ا د ل ھ ا ر ن د ز ر ت و ا ر ا ھ ر ر ا و ر د ر ز د ر ھ آﯾ
ر د ر ز د ر ھ ل آﯾ ﯾﺎ ؟ د و ز او د و ا ن د ی و ر ن آ ﺋم ه د ث ه د ز م د ن آ ا ر ن دﺗ ز ﻓر ، ر ا و ر د ر ز د ﻓر
؟ د و د ر ا و د و ا ت ا ن د ر ن د ز ﻓر د و ث ه د ر ر ر و ه د ر د د ا ر د ز ر ر ا و ﺧﺎ
ت د و د ر ن آ ت اﺳ ﺗﮫ ا و و ا ز ا ه د ز ت د د ز ر ﺑﮫ ی د ر آ ، ل ن ا و ؟ ت ا ر ار ر ه د ا ء و د ور ل د ز ر آﯾ
ق ر ط ز ا ﺷﻣ د ز ر ﺑﺎ ت ا ا و ﯾﺎ ه د ر ل س ھ آ ، د ا ر س ا د ز ر ه د ب و ، ه د و ا و ت د ﺑز
؟ د ر ا ر ر ط ا ر ن ژ ا و د ، دھ
ه د ا د / ر ق ط ه د ت ا ر / د ا و ، ل ن ا و ؟ ت ا ه د د ا ک د و ( ن ) ه د ھ د ت ا ر ط ا و ر ت ﺿﻌ و ر د ی ا ظ ل ﺎﺑ ت ا ر ل ﺗﺎ آﯾ
؟ ت ا ه د ر ک ر را آ ﯾﺎ ه د ر ن ل ﺎﻧ د ز ط ر ، ت اﺳ
د؟ د ا د " " د ﭼﻧ 1 ش ﺑﺧ در
ً
دھ اﻣ اد د ﺑﻌ ت ﻗﺳ در ﺎﻔطﻟ ﭘر ﻣﺎ ل ﺗﮑ یا ﺑر
Teen (Parent/Caregiver Report) Deidentified
2 ش ﺑﺧ
ﮏﯾﺗ را " ﺑﻠ "
ً
د ﺑﺎ ط ﻣر ه ھر ﺎﻔطﻟ
ی ر د ل ن ا و ) ؟ ت ا ه د د ه د ا ر د ر و ن ا ت ا ه د ر د ع ا ، د ز ل ر د ت و ر ل ﺑﺣ د ز ر آﯾ
( م ر و ر و ، ز آ ت و ت ا د ا ر ، د ھد
ﺑﻠ
ﯾر
، ی ر د ی و ، ب ھ ذ ، ش ا ر ، ت و ھ ، ت ﻗو ، د ا ژ ر ط ﺎل ن ا و ﺑﮫ ) ؟ ت ا ﺗﮫ ر ر ا ر ض ﺗﺑ د ر و ﻧد ز ر آﯾ
( د ت و ر ﯾﺎ و س ا د ﺑﺎ ه د ر ﺗﺎ ر و و ا ﺑﺎ ﯾﺎ ر ر ا ر ر ا ز آ د ر و ھ ت و ﯾﺎ
ﺑﻠﺧﯾر
ن ل ، د ز ی ا ر ت ن ا د ، ، ل ﻣﺛ ن ا و ) ؟ ت ا ه د ﮐر ر ن ﺑﺎ ط ر ا ر د ل د ز ر آﯾ
ه د ا و ن د د ز ن د ر و ت ق ب ھ ر ك ط ﺿ ل ز ز ا ج ا ر ا ، ھ ش ه ر و د ط ر و د ز ا ش ﺑﯾ
( ه د ا و ﺎء ﺿ اﻋ
ﺑﻠﺧﯾر
د ﯾﮫ ی ر ی ا ذ د ا و ا ز ا ل ا د ر ا د ن د ر و ی ا ر ا ذ ه ز ا د ا ﺑﮫ د ز ر د ا ﺷﺗ ا د ا ر ا ر ن ا ل ﺗﺎ آﯾ
؟ د د ھ ا و م ن د ز ر ی ا ﻏذ
ﺑﻠﺧﯾر
؟ ت ا ه د دا د و ه د ت ا ر ﯾﺎ د ا و ز ا ت ر ﯾﺎ ، ﺿ ر ت ا ر ر ط ل ﺗﺎ ن د ز ر آﯾ
ﺑﻠﺧﯾر
؟ د ﺑﺎ ت و ﯾﺎ ی د ی ر ر د ت ا ه د ر د ز ی ا ه د ت ا ر / د ا و ﺑﺎ ل ﺗﺎ د ز ر ﯾﺎ آ
ﺑﻠﺧﯾر
؟ د و ت و ت ا ه د ﮐر د ز ی ا ه د ت ا ﻣر د ا و ل د ز ر آﯾ
ﺑﻠ ﺧﯾر
؟ ت ا ه د اﻧ د ز ر دﺳ ، ت ا د ز ل ﺣﺎ د ز ر آﯾ
ﺑﻠﺧﯾر
ل ن ا و ) ؟ ت ا ه د د د د ز ط ر ف ر ط ز ا ر ر ا ر ر ر ء و د ر و ل د ز ر آﯾ
( ر د ت و د ر ﭘﺳ ت دو
ﺑﻠﺧﯾر
د؟ د ا د " " د ﭼﻧ 2 ش ﺑﺧ در
Teen (Parent/Caregiver Report) – Identified
Farsi&2020&