Hmong&2020&
Kev Ntsuas Me Nyuam Tau Ntsib Xwm Txheej (Phem thiab Cov Kev Muaj Feem Xyuam Rau Lub Neej
(Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS) Lus Ceeb Toom Txog Kev Tu Xyuas Neeg Hluas
(Teenage Caregiver Report)
Teen (Parent/Caregiver Report) - Deidentified
&
Teb los ntawm Tus Neeg Tu Xyuas
Hnub Tim Hnub No:
Me Nyuam Npe: Hnub Yug:
Koj Lub Npe: Kev Sib Txheeb Nrog Tus Me Nyuam:
Ntau cov tsev neeg ntsib kev ntxhov siab hauv lub neej. Ntev mus cov kev ntxhov siab no puas tau rau koj tus
me nyuam txoj kev noj qab haus huv thiab kev noj qab nyob zoo. Peb xav nug koj txog koj tus me nyuam kom
peb pom qab pab kom lawv noj qab haus huv li tsim nyog.
Txij li thaum yug koj tus me nyuam los, koj tus me nyuam puas tau pom los yog nyob ntawd thaum cov xwm
nram no tshwm sim? Thov xam cov muaj yav dhau los thiab cov muaj tam sim no. Thov faj seeb, qee cov lus nug
muaj ntau tshaj ib ntu uas yog cais los ntawm lo lus "LOS YOG"." Yog ib ntu ntawm nqe lus nug ntawd yeej teb lo lus
“Tau/Muaj/Xav,” ces teb tag nrho nqe lus nug ntawd ua “Tau/Muaj/Xav.”
Ntu 1
Koj tus me nyuam puas tau nyob nrog tus niam txiv/neeg tu xyuas uas raug mus kaw txim/kaw qhov taub dhau los?
Koj puas xav tias koj tus me nyuam xav tau tias tsis muaj kev txhawb, tsis muaj kev hlub/los yog tsis muaj kev tiv thaiv rau nws?
Koj tus me nyuam puas tau nyob nrog tus niam txiv/neeg tu xyuas uas muaj cov teeb meem kev puas siab ntsws/puas hlwb? (piv
txwv, kev nyuab siab, schizophrenia (lub hlwb coj ob tug yam ntxwv), bipolar disorder (chim taus heev heev, zoo siab heev heev),
PTSD, los yog ib yam kev ntxhov siab)
Tus niam txiv/neeg saib xyuas puas tau thuam, rhuav ntsej muag los yog txoj hwm chim ntawm koj tus me nyuam?
Tus me nyuam leej niam leej txiv yug los yog txhua tus neeg tu xyuas puas tau muaj teeb meem kev quav dej caw, quav tshuaj yeeb
los yog quav tshuaj sau yav dhau los los sis tam sim no?
Koj tus me nyuam puas tau ntsib kev tu xyuas tsis zoo tsim nyog los ntawm ib tug neeg tu xyuas twg (piv txwv, tsis tiv thaiv nws
ntawm cov xwm txheej tsis nyab xeeb, los yog tsis saib xyuas thaum muaj mob los yog raug mob txawm tias yeej muaj tej kev pab
nyob nrog ncig)?
Koj tus me nyuam puas tau pom los yog hnov niam txiv/neeg saib xyuas qw, nthe lus dev, thuam los yog rhuav lwm tus neeg laus
ntsej muag? LOS YOG Koj tus me nyuam puas tau pom los yog hnov tus niam txiv/neeg saib xyuas raug ncuav pias, ncaws, ntaus los
yog raug ib yam khoom ua mob rau nws?
Puas muaj ib tug neeg laus hauv lub tsev tau muab los yog nquag tau muab koj tus me nyuam thawb, ntsiab, rho ncuav pias rau los
yog txawb dab tsi rau? LOS YOG Puas muaj ib tug neeg laus hauv lub tsev tau ntaus koj tus me nyuam sib zog heev uas nws nqaij
siav doog los yog raug mob? LOS YOG Puas muaj ib tug neeg laus hauv lub tsev tau hawv yuav ua mob rau koj tus me nyuam los
yog coj tus yam ntxwv ua rau koj tus me nyuam ntshai tsam nws raug mob?
Koj tus me nyuam puas tau ntsib kev ua dev ua npua? Piv txwv, puas muaj leej twg tau chwv koj tus me nyuam los yog hais kom koj
tus me nyuam chwv tus neeg ntawd yam koj tus me nyuam tsis nyiam, los yog tsis xis, los yog puas muaj leej twg sim los yog yeej tau
deev koj tus me nyuam ntawm qhov ncauj, qhov quav los yog qhov chaw mos?
Puas tau muaj kev hloov loj heev rau txoj kev txij nkawm sib txheeb ntawm us (cov) neeg tu xyuas tus me nyuam? Piv txwv, tus niam
txiv/neeg saib xyuas sib nrauj los yog sib cais, los yog ib tug khub tsiv los los sis tsiv tawm?
Muab cov lo lus teb “tau/muaj/xav” sib ntxiv ua ke rau thawj ntu no:
Thov txuas mus rau sab nraum qab rau cov nqe lus nug ntxiv.
Ntu 2
Koj tus me nyuam puas tau pom, hnov los yog raug ib txoj kev ua phem rau nyob hauv koj ib puag ncig chaw nyob, lub zej zog neeg,
los yog lub tsev kawm ntawv? (piv txwv, kev txhob txwm thab plaub, ntaus los yog coj yam ntxwv ua phem, tsov rog, los yog kev lim
hiam rau pej xeem)
Koj tus me nyuam puas tau ntsib kev ntxub ntxaug (piv txwv, raug zes los yog txo hwj chim los yog raug cais vim yog nws haiv neeg,
hom neeg, zeej xeeb, kev yeem nyiam poj niam los txiv neej, kev cai dab qhuas, cov kev kawm txawv, los yog cov kev tsis taus)?
Koj tus me nyuam puas tau ntsib cov teeb meem vaj tse nyob (piv txwv li tsis muaj vaj tse nyob, tsis muaj qhov chaw ruaj nyob rau,
tsiv tsev ntau tshaj ob zaug hauv rau lub hlis twg, raug ncaws tawm tsev los yog vaj tse poob them tsis taus nqi txais, los yog raug
nyob nrog ntau yim neeg los yog nyob nrog cov txheeb ze)?
Koj puas tau txhawj tsam koj tus me nyuam tsis tau noj haus txaus los yog cov khoom noj khoom haus rau koj tus me nyuam tas ua
ntej koj muas tau ntxiv?
Koj tus me nyuam puas tau raug cais tawm ntawm nws niam nws txiv los yog tus neeg saib xyuas vim yog txoj kev muab mus rau
niam qhuav txiv qhuav tu los yog kev tsiv teb chaws?
Koj tus me nyuam puas tau nyob nrog tus niam txiv/neeg saib xyuas uas muaj ib tug mob los yog ib txoj kev tsis taus loj heev?
Koj tus me nyuam puas tau nyob nrog ib tug niam txiv los yog neeg saib xyuas uas tau tuag lawm?
Koj tus me nyuam puas tau raug txhom, ntes los yog kaw?
Koj tus me nyuam puas tau raug cem phem los yog ntaus los yog hawv yuav ua phem rau los ntawm tus nws hlub (piv txwv li tus
hluas nraug los yog tus hluas nkauj)?
Muab cov lo lus teb “tau” sib ntxiv ua ke rau thawj ntu no:
Teen (Parent/Caregiver Report) - Deidentified
Hmong&2020&
&