TEM PHIU
THÔNG BÁO HÀNH VI
TÀI KHON EBT
ADDRESSEE
STATE OF CALIFORNIA
HT
HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY
CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES
Ngày Thông Báo : ____________________________________________________________
Tên v vic : ____________________________________________________________
S Nhân viên : ____________________________________________________________
Tên : ____________________________________________________________
S : ____________________________________________________________
Đin tho : ____________________________________________________________
Địa ch : ____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Thc mc? Hãy hi Nhân viên ca quý v.
Tòa tiu bang:
Nếu quý v nghĩ hành vi này là sai thì
quý v có th kin ra tòa. Mt sau trang này s cho quý
v bit cách thc
. Li ích ca quý v s không thay đổi
nếu quý v kin ra tòa trước khi hành vi này din ra.
___
TÀI KHON B NGƯNG HOT ĐỘNG TÀI KHON KÍCH HOT TR LI
Vào __________________________, ht bt đầu quyn truy
cp tài khon
tr cp phiếu thc phm đin t ca quý v
.
Nếu quý v đã làm mt th ca mình, hãy gi s 1-877-328-9677. Nếu
quý v cn tr giúp trong vic s dng th EBT ca mình, hãy gi
nhân viên ht ca mình
.
Thông báo này:
Không thay đổi tư cách nhn tr cp ca quý v;
Không thay đổi trách nhim ca quý v trong vic báo cáo các
thay đổi trong tư cách ca mình; và
Không thay đổi vin tr tin mt hoc tr cp Medi-Cal ca q
v. Nếu các tr cp này thay đổi, quý v s nhn được thông báo
riêng.
H SƠ CHÚNG TÔI CHO THY BN ĐÃ KHÔNG DÙNG TÀI
KHON TR CP ĐIN T TEM PHIU LƯƠNG THC CA MÌNH
HƠN 135 NGÀY.
Nếu quý v không s dng th tr cp phiếu thc phm ca mình
trước _____________________________, ht s ngng quyn
nhn tr cp phiếu thc phm đin t ca quý v. Quý v có th
ngng hành vi này bng cách s dng th tr cp phiếu thc
phm ca mình.
H SƠ CHÚNG TÔI CHO THY BN ĐÃ KHÔNG DÙNG TÀI
KHON TR CP ĐIN T TEM PHIU LƯƠNG THC CA MÌNH
HƠN 180 NGÀY.
Vào _______________________, ht đã ngng quyn nhn tr
cp phiếu thc phm ca quý v. Hãy gi cho Nhân viên Ht ca
quý v để kích hot li tài khon tr cp phiếu thc phm đin t
ca quý v.
NU BN CÓ BT K TR CP ĐIN T TEM PHIU LƯƠNG
THC NÀO KHÔNG ĐƯỢC S DNG TRONG 365 NGÀY, TR
CP KHÔNG ĐƯỢC S DNG ĐÓ S B XÓA KHI TÀI KHON
EBT CA BN VÀ KHÔNG TH KHÔI PHC
.
QUY TC:
Áp dng các quy tc sau đây: Quý v có th xem li
ti phòng phúc li ca mình
. MPP 16-120.
TEMP NA 1232 (Vietnamese) (8/08) REQUIRED FORM – SUBSTITUTE PERMITTED Page 1 of ______
NNππeeuu qquuµµyy vvÆÆii xxiinn mmøøÚÚoott bbuuooii tthhÚÚuu llµµyy ttrrµµººcc kkhhii bbiiøøÚÚeenn pphhµµaapp µµaapp ddÚÚuunngg ªªππooii vvµµººii ttrrÚÚºº ccππaapp
ttiieenn mmÚÚtt,, MMeeddii--CCaall,, pphhiiππeeuu tthhÚÚcc pphhaamm,, hhaayy ttrrÚÚºº ccππaapp ggii ggii÷÷ ttrree ccµµoo hhiiøøÚÚeeuu llÚÚcc::
TrÚº cπap ti“en mÚ•t hay Medi-Cal (trÚº cπap y tπe c≥ua California) c≥ua quµy vÆi
s÷e ª–Úºc gi÷– nguyøen nh– c÷u trong khi quµy vÆi ch≤º cµo bu‘oi thÚu lµy
.
TrÚº cπap v“e cµac dÆich vÚu g≥–i gi÷– tr≥e c≥ua quµy vÆi cµo th‘e ª–Úºc gi÷– nguyøen
nh– c÷u trong khi quµy vÆi ch≤º cµo bu‘oi thÚu lµy
.
TrÚº cπap phiπeu thÚ–c ph‘am c≥ua quµy vÆi s÷e ª–Úºc gi÷– nguyøen nh– c÷u cho
tµºi khi cµo bu‘oi thÚu lµy hoÚ•c cho tµºi cuπoi c≥ua k≤y hÚan trong giπay xµac nhøÚan
høÚoi ª≥u ªi“eu kiøÚen c≥ua quµy vÆi, tµinh theo ªi“eu n≤ao ªπen tr–µºc.
Nπeu quyπet ªÆinh c≥ua bu‘oi thÚu lµy tuyøen bπo l≤a chµung tøoi ªµung, quµy vÆi s÷e thiπeu
nÚº chµung tøoi bπat k≤y sπo trÚº cπap ti“en mÚ•t, trÚº cπap phiπeu thÚ–c ph‘am hoÚ•c trÚº cπap
v“e cµac dÆich vÚu g≥–i gi÷– tr≥e trøÚoi d– n≤ao m≤a quµy vÆi ª÷a nhøÚan l÷anh. Nπeu muπon ª‘e
cho chµung tøoi cµ•t gi≥am hay ng–ng trÚº cπap c≥ua quµy vÆi tr–µºc khi cµo bu‘oi thÚu lµy,
xin ªµanh dπau v≤ao møÚot hay cµac øo d–µºi ªøay:
Vøang, xin gi≥am hay ng–ng:
TrÚº cπap ti“en mÚ•t Phiπeu thÚ–c ph‘am TrÚº cπap g≥–i gi÷– tr≥e
TTrroonngg kkhhii qquuµµyy vvÆÆii cchhºº ccµµoo mmøøÚÚoott qquuyyππeett ªªÆÆiinnhh ccuuaa bbuuooii tthhÚÚuu llµµyy lliiøøeenn qquuaann ªªππeenn::
WWeellffaarree ttoo WWoorrkk
(Kπe hoÚach giµup ng–≤ºi nhøÚan trÚº cπap tiπen tµºi t≤inh trÚang cµo
viøÚec l≤am)
::
Quµy vÆi khøong ph≥ai tham gia v≤ao cµac sinh hoÚat.
Quµy vÆi cµo th‘e nhøÚan cµac cπap kho≥an v“e g≥–i gi÷– tr≥e v≤i ªi l≤am v≤a cπap kho≥an cho
cµac sinh hoÚat ª÷a ª–Úºc Ty X÷a HøÚoi chπap thuøÚan tr–µºc khi cµo thøong bµao n≤ay.
Nπeu chµung tøoi ª÷a bµao cho quµy vÆi biπet l≤a cπap kho≥an tr≥a cho cµac dÆich vÚu h≠o trÚº
khµac c÷ua quµy vÆi s÷e bÆi ng–ng, quµy vÆi s÷e khøong nhøÚan ª–Úºc thøem bπat k≤y møÚot
cπap kho≥an n≤ao n÷–a, k‘e c≥a khi quµy vÆi v≠an tham dÚ– v≤ao sinh hoÚat c≥ua quµy vÆi.
Nπeu chµung tøoi ª÷a bµao cho quµy vÆi biπet l≤a chµung tøoi s÷e tr≥a ti“en cho cµac dÆich vÚu
h≠o trÚº khµac c≥ua quµy vÆi, cµac dÆich vÚu ªµo s÷e ch≥i ª–Úºc tr≥a vµºi sπo ti“en v≤a theo
cµach chµung tøoi ª÷a bµao cho quµy vÆi biπet trong thøong bµao n≤ay.
·‘e nhøÚan cµac dÆich vÚu h≠o trÚº ªµo, quµy vÆi ph≥ai dÚ– v≤ao sinh hoÚat m≤a Ty
X÷a HøÚoi ª÷a ch≥i ªÆinh cho quµy vÆi tham gia.
Nπeu sπo ti“en v“e cµac dÆich vÚu h≠o trÚº do Ty X÷a HøÚoi tr≥a trong khi quµy vÆi
ch≤º cµo quyπet ªÆinh c≥ua bu‘oi thÚu lµy khøong ª≥u ª‘e cho quµy vÆi tham dÚ–,
quµy vÆi cµo th‘e ng–ng tham dÚ– v≤ao sinh hoÚat ªµo.
CCaall--LLeeaarrnn
(Ch–ºng tr≤inh hÚoc v•n hµoa c≥ua California d≤anh cho nh÷–ng ng–≤ºi
cha/mÚe l≤a thanh thiπeu niøen d–µºi 19 tu‘oi hiøÚen cµo h–≥ºng trÚº cπap)
::
Quµy vÆi khøong th‘e tham dÚ– v≤ao ch–ºng tr≤inh Cal-Learn nπeu chµung tøoi ª÷a
bµao cho quµy vÆi biπet l≤a chµung tøoi khøong th‘e phÚuc vÚu cho quµy vÆi ª–Úºc.
Chµung tøoi s÷e ch≥i tr≥a ti“en cµac dÆich vÚu h≠o trÚº thuøÚoc ch–ºng tr≤inh Cal-Learn
ªπoi vµºi møÚot sinh hoÚat ª÷a ª–Úºc chπap thuøÚan.
NNHH¿¿NNGG DD¿¿ KKIIØØÆÆEENN KKHH˜˜AACC
VVee cchhººnngg ttrriinnhh MMeeddii--CCaall MMaannaaggeedd CCaarree PPllaann
(ch–ºng tr≤inh ªi“eu h≤anh sÚ– s•n sµoc y tπe
d≤anh cho nh÷–ng ng–≤ºi thÚu h–≥ºng trÚº cπap Medi-Cal)
::
BiøÚen phµap µap dÚung trong thøong
bµao n≤ay cµo th‘e l≤am ng–ng khøong cho quµy vÆi nhøÚan cµac dÆich vÚu thuøÚoc ch–ºng tr≤inh
ªi“eu h≤anh sÚ– s•n sµoc y tπe c≥ua quµy vÆi. Quµy vÆi cµo th‘e c“an ph≥ai liøen lÚac vµºi ban phÚuc vÚu
cµac th≤anh viøen c≥ua ch–ºng tr≤inh n≤ay nπeu quµy vÆi cµo ªi“eu g≤i thµ•c mµ•c.
VVee vviiøøÚÚeecc ccππaapp dd÷÷ººnngg cchhoo ccoonn vvaa//hhooÚÚcc ccππaapp dd÷÷ººnngg vvee yy ttππee::
quan ªÆia ph–ºng phÚu
trµach vπan ª“e cπap d–÷ºng cho con s÷e giµup mi≠en phµi viøÚec thu ti“en cπap d–÷ºng cho con
cho d≤u quµy vÆi hiøÚen khøong cµo h–≥ºng trÚº cπap ti“en mÚ•t. Nπeu hÚo hiøÚen ªang thu ti“en cπap
d–÷ºng cho con høÚo cho quµy vÆi, hÚo s÷e tiπep tÚuc thu ngoÚai tr≤– khi quµy vÆi yøeu c“au hÚo ng–ng
thu b≤•ng v•n b≥an. HÚo s÷e g≥–i tr≥a quµy vÆi bπat cµ– kho≥an n≤ao thu ª–Úºc v“e ti“en cπap d–÷ºng
cho con thuøÚoc k≤y hiøÚen tÚai nh–ng hÚo s÷e gi÷– lÚai cµac kho≥an ti“en n≤ao thu ª–Úºc v“e nÚº cπap
d–÷ºng ª÷a qua hiøÚen c≤on thiπeu lÚai Ty X÷a HøÚoi.
VVee vvππaann ªªee kkππee hhooÚÚaacchh hhµµooaa ggiiaa ªªiinnhh::
Ty X÷a HøÚoi s÷e cung cπap cho quµy vÆi cµac d÷– kiøÚen
khi quµy vÆi yøeu c“au.
VVee hhoo ssºº ccuuaa bbuuooii tthhÚÚuu llµµyy::
Nπeu quµy vÆi xin møÚot bu‘oi thÚu lµy, S≥º ·i“eu H≤anh ViøÚec ThÚu Lµy
c≥ua Ti‘eu Bang s÷e thiπet løÚap møÚot h“o sº. Quµy vÆi cµo quy“en tham kh≥ao h“o n≤ay tr–µºc
khi cµo bu‘oi thÚu lµy c≥ua quµy vÆi. Chµinh quy“en ti‘eu bang cµo th‘e chuy‘en h“o sº thÚu lµy c≥ua
quµy vÆi cho Ty X÷a HøÚoi HÚat, BøÚo Y Tπe v≤a Nhøan SÚ– VÚu Hoa K≤y v≤a BøÚo Nøong NghiøÚep Hoa K≤y
(chiπeu theo ·i“eu 10850 v≤a 10950 W&I Code, [BøÚo LuøÚat v“e Phµuc LÚºi An Sinh v≤a v“e
Cµac T‘o Chµ–c, Cº Quan, HiøÚep HøÚoi]).
··EE XXIINN MMØØÚÚOOTT BBUUOOII TTHHÚÚUU LL˜˜YY::
XXiinn ªªiieenn vvaaoo ttrraanngg nnaayy
.
L≤am phµong ≥anh mÚ•t tr–µºc v≤a mÚ•t sau c≥ua trang n≤ay ª‘e cπat gi÷– trong
h“o sº c≥ua riøeng quµy vÆi.
MMaanngg ggii hhooÚÚcc ªªeemm ªªππeenn nnøøÚÚoopp cchhoo::
HHOOææ°°CC
GGÚÚooii ssππoo ªªiiøøÚÚeenn tthhooÚÚaaii mmiieenn pphhµµii:: 11--880000--995522--55225533 hhooÚÚcc
ng–≤ºi bÆi yπeu kµem
thµinh giµac v≤a d≤ung ªiøÚen thoÚai TDD, xin gÚoi sπo
11--880000--995522--88334499
.
··ee xxiinn ªªÚÚººcc ssÚÚ ggiiµµuupp ªª÷÷ºº:: QQuuµµyy vvÆÆii ccµµoo tthhee hhooii vvee ccµµaacc qquuyyeenn ccuuaa qquuµµyy vvÆÆii ªªππooii vvµµººii
bbuuooii tthhÚÚuu llµµyy hhooÚÚcc xxiinn ggiiµµººii tthhiiøøÚÚeeuu vvee ccºº ssºº ttrrÚÚºº ggiiµµuupp pphhµµaapp llµµyy qquuaa ssππoo ªªiiøøÚÚeenn tthhooÚÚaaii
mmiieenn pphhµµii ccuuaa ttiieeuu bbaanngg lliiøøÚÚeett kkøøee bbøøeenn ttrrøøeenn..
Quµy vÆi cµo th‘e xin sÚ– trÚº giµup v“e
phµap lµy mi≠en phµi tÚai cº s≥º trÚº giµup phµap lµy (legal aid office) hay ban b≥ao vøÚe
quy“en c≥ua ng–≤ºi nhøÚan trÚº cπap (welfare rights office) ≥º ªÆia ph–ºng.
NNππeeuu qquuµµyy vvÆÆii kkhhøøoonngg mmuuππoonn ªªππeenn ddÚÚ bbuuooii tthhÚÚuu llµµyy mmøøÚÚoott mmiinnhh,, qquuµµyy vvÆÆii ccµµoo tthhee ªªii ccuunngg
vvµµººii mmøøÚÚoott nnggººii bbÚÚaann hhaayy mmøøÚÚoott nnggººii nnaaoo ªªµµoo ªªππeenn ddÚÚ bbuuooii tthhÚÚuu llµµyy..
··NN XXIINN BBUUOOII TTHHææUU LL˜˜YY
Tøoi muπon xin møÚot bu‘oi thÚu lµy b≥ºi v≤i møÚot biøÚen phµap µap dÚung c≥ua Ty X÷a HøÚoi
HÚat ________________________ liøen quan ªπen trÚº cπap sau ªøay c≥ua tøoi:
" Ti“en mÚ•t " Phiπeu thÚ–c ph‘am " TrÚº cπap y tπe Medi-Cal
" ·i“eu khµac (ghi r÷o) _____________________________________
SSaauu ªªøøaayy llaa llµµyy ddoo::
__________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
"
NNππeeuu ccaann tthhøøeemm cchhoo,, xxiinn ªªµµaannhh ddππaauu vvaaoo øøoo nnaayy vvaa vviiππeett tthhøøeemm rraa mmøøÚÚoott ttºº
ggiiππaayy rrººii..
"
Tøoi muπon chµinh quy“en cung cπap cho tøoi møÚot thøong dÆich viøen mi≠en phµi.
(Thøan nhøan hay ng–≤ºi bÚan khøong th‘e thøong dÆich cho quµy vÆi tÚai bu‘oi
thÚu lµy.)
Ngøon ng÷– hoÚ•c th‘o ng÷– c≥ua tøoi l≤a tiπeng:_______________________
TØEN HæO C˘UA NG—¯‚I M¯A TRæ‚ C∏AP BÆI B˜AC, BÆI THAY ·’OI HOæ°C BÆI NG—NG
NG¯AY SINH S∏O ·IØæEN THOæAI
S∏O NH¯A, TØEN ·—¯‚NG PH∏O
TH¯ANH PH∏O TI’EU BANG S∏O KHU Væ—C B—U ·IØæEN
CH¿— K˜Y NG¯AY
TØEN HæO NG—¯‚I ·I”EN M±AU N¯AY S∏O ·IØæEN THOæAI
"
TTøøooii mmuuππoonn nnggººii ccµµoo ttøøeenn ddµµººii ªªøøaayy ªªÚÚaaii ddiiøøÚÚeenn cchhoo ttøøooii ttÚÚaaii bbuuooii tthhÚÚuu llµµyy..
TTøøooii cchhoo pphhµµeepp nnggººii nnaayy ªªÚÚººcc xxeemm ccµµaacc ggiiππaayy ttºº hhoo ssºº ccuuaa ttøøooii hhooÚÚcc
ªªππeenn ddÚÚ bbuuooii tthhÚÚuu llµµyy tthhaayy cchhoo ttøøooii.. ((NNggººii nnaayy ccµµoo tthhee
llaa mmøøÚÚoott nnggººii bbÚÚaann
hhaayy tthhøøaann nnhhøøaann nnhhnngg kkhhøøoonngg tthhee tthhøøoonngg ddÆÆiicchh cchhoo qquuµµyy vvÆÆii..))
TØEN HæO S∏O ·IØæEN THOæAI
S∏O NH¯A, TØEN ·—¯‚NG PH∏O
TH¯ANH PH∏O TI’EU BANG S∏O KHU Væ—C B—U ·IØæEN
NA BACK 9 (VN) (REPLACES NA BACK 8 AND EP 5) REQUIRED FORM - NO SUBSTITUTE PERMITTED
CC˜˜AACC QQUUYYEENN CC˘˘UUAA QQUU˜˜YY VVÆÆII VVEE BBUUOOII TTHHææUU LL˜˜YY
QQuuµµyy vvÆÆii ccµµoo qquuyyeenn xxiinn mmøøÚÚoott bbuuooii tthhÚÚuu llµµyy nnππeeuu qquuµµyy vvÆÆii kkhhøøoonngg ªªoonngg µµyy vvµµººii bbππaatt kkyy
mmøøÚÚoott bbiiøøÚÚeenn pphhµµaapp nnaaoo ccuuaa TTyy XX÷÷aa HHøøÚÚooii HHÚÚaatt.. QQuuµµyy vvÆÆii cchhii ccµµoo tthhººii hhÚÚaann llaa 9900
nnggaayy ªªee xxiinn mmøøÚÚoott bbuuooii tthhÚÚuu llµµyy.. TThhººii hhÚÚaann 9900 nnggaayy nnaayy ªªÚÚººcc kkhhººii ttµµiinnhh kkee
tt ssaauu nnggaayy TTyy XX÷÷aa HHøøÚÚooii HHÚÚaatt ttrraaoo hhaayy ggii tthhøøoonngg bbµµaaoo nnaayy cchhoo qquuµµyy vvÆÆii..