20200101_Splnomocnenie_opravnenie_CAPP
aby ma zastupoval voči spolnosti ZSE Energia, a.s. so sídlom Čulenova 6, 81647 Bratislava,
IČO: 36677281, zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č.: 3978/B (ďalej len „ZSE Energia, a.s.“)
*vzmluvnom vzťahu týkajúcom sa odberného miesta:
EIC odberného miesta:
Adresa odberného miesta:
POD odberného miesta:
S K S P P D I S
Adresa odberného miesta:
*aby ma zastupoval vzmluvnom vzťahu týkajúcom sa miesta dodania/miesta poistenia:
ID Zmluvy:
Adresa miesta dodania/poistenia:
*V prípade neuvedenia odberného miesta ani miesta dodania/miesta poistenia týmto
splnomocňujem splnomocnenca nazastupovanie vo všetkých zmluvných vzťahoch, ktoré
mám ako splnomocniteľ uzavreté so spoločnosťou ZSE Energia, a.s., ato vrozsahu úkonov
uvedených vtomto splnomocnení.
Splnomocnenec je oprávnený vmojom mene vykonávať nasledujúce právne úkony:
Vprípade neuvedenia rozsahu splnomocnencovho oprávnenia pre konkrétne právne úkony,
udeľujem splnomocnencovi oprávnenie na vykonávanie všetkých právnych úkonov vo
veciach zmluvného vzťahu podľa tohto splnomocnenia.
Toto splnomocnenie je platné aúčinné dňom jeho podpisu splnomocniteľom aplatí nadobu
neurčitú. Toto splnomocnenie môže zaniknúť vlade s§ 33b ods. 1 písm. b) Občianskeho
zákonníka. Úkony splnomocnenca je možné vykonávať až popredložení tohto splnomocnenia
spoločnosti ZSE Energia, a.s.
(ďalej len „splnomocniteľ“)
týmto splnomocňujem:
(ďalej len „splnomocnenec“)
Telefón/mobil
Telefón/mobil
E-mail
E-mail
Dátum narodenia
Dátum narodenia
IČO
IČO
DIČ
DIČ
IČ DPH
IČ DPH
Titul, meno apriezvisko/Názov, obchodné meno
Titul, meno apriezvisko/Názov, obchodné meno
Ulica
Ulica
Číslo or./popisné
Číslo or./popisné
Obec
Obec
PSČ
PSČ
Adresa trvalého bydliska/Sídlo spoločnosti
Adresa trvalého bydliska/Sídlo spoločnosti
Splnomocnenie
1 | 1
ZaSplnomocniteľa**
Za Splnomocnenca **
Miesto
Miesto
** Len pre splnomocnenie nauzavretie Dohody ZSE Služby pre domov aSúhlasu spoistením ZSE Bezpečný domov je potrebný podpis Splnomocnenca azároveň podpisy
splnomocniteľa asplnomocnenca musia byť úradné overené.
Dátum
Dátum
Meno apriezvisko
Meno apriezvisko
Podpis
Podpis