1/1
R/N: Y0388/Y187
Sol·licitud de reconeixement de l’equivalència del nivell B2/C1 de llengua
catalana per l’escolaritat reglada no universitària
Dades personals
DNI/NIE/Passaport Cognoms i nom Data de naixement
Adreça
Localitat Codi postal
Telèfon Adreça electrònica
Exposo:
Que, amb la sol·licitud, presento els documents següents:
1. Original i còpia del DNI, NIE o passaport.
2. Original i còpia dels certificats o llibres d’escolaritat dels cursos següents:
EGB
FP1
FP2
BUP
Educació p
Educació secundària obligatòria
Batxillerat
rimària
......................................................
.3. Document original que acredita que vaig obtenir el títol de (Adjunteu només un títol, el del de
nivell d’estudis més alt.)
Sol·licito:
El nivell ___________ de català.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Denominació del tractament: Reconeixement del nivell de català per l’escolaritat reglada no universitària.
Responsable del tractament: Direcció General de Currículum i Personalització del Departament d’Educació (Via
Augusta, 202-226, 08021, Barcelona).
Finalitat del tractament: Reconèixer l’equivalència del nivell de llengua catalana per l’escolaritat reglada no universitària.
Legitimació: Missió realitzada en interès públic.
Destinataris: L’Administració educativa. No es comunicaran les dades personals a tercers, llevat que hi obligui la
normativa aplicable o que ho hàgiu consentit prèviament.
Drets de les persones interessades: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i
sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al
web: http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/reconeixement-
catala-escolaritat-reglada.html
Lloc i data
Signatura del/de la sol·licitant
A816-V01-20
click to sign
signature
click to edit