Nr. 702110e Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 2-2009/10-2009 PDF Side 1 av 2
Søknad om motorferdsel i utmark
Bruk av motorkjøreøy i utmark og på islagte vassdrag kan bare skje i samsvar med Forskrift for motorferdsel i utmark etc.
For en del formål som er direkte hjemlet i forskriftens § 2 og § 3, er bruk av motorkjøretøy tillatt uten at det er nødvendig å søke.
Tillatelse til bruk av snøscooter:
Etter forskriftens § 5 kan kommunestyret gi tillatelse til bruk til visse formål.
Leiekjøring med snøscooter.
I mange kommuner er et begrenset antall fastboende personer innvilget løyve til å påta seg kjøreoppdrag med snøscooter i
ervervsmessig øyemed. Forskriftens § 5a gir bestemmelser om hvilke typer transport som kan være aktuelle for slike leiekjørere:
- transport mellom bilveg og hytte (uten detaljkrav om avstand og type transport)
- tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
- transport for massemedia på reportasjeoppdrag
- transport av funksjonshemmede
- transport av ved
Etter forskriftens § 6 kan kommunestyret, etter skriftlig søknad, gi tillatelse til kjøring utover det som er hjemlet i forskriftens § 2 - § 5, dersom
søkeren påviser et særlig behov samtidig med at en del andre vilkår er oppfylt.
Bruk av motorkjøretøy
Landing og start med luftfartøy i utmark og vassdrag kommer inn under lovens forbud, jf § 2 første ledd og § 3. Det er tillatt å bruke luftfartøy til
formål direkte hjemlet i loven (§ 4 første ledd bokstav a-f).
Etter lovens § 5 kan kommunestyret gi forskrift om adgang til landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag. Denne
adgangen kan begrenses til å gjelde bestemte formål, bestemte tider og til å gjelde selskap eller personer som driver ervervsmessig
luftfartsvirksomhet.
Dersom det ønskes bruk av luftfartøy i andre tilfeller enn det som er nevnt i §4 og § 5, kan det i spesielle tilfeller gis tillatelse til dette, jf § 6.
Søknad om dispensasjon:
(Tillatelse kan gis for bestemte tilfeller eller bestemte tidsrom. Det kan settes vilkår for tillatelsen.)
Bruk av motorfartøy (motorbåt) er tillatt til formål angitt i lovens § 4, første ledd bokstav a til f.
Ferdsel med motorfartøy er som utgangspunkt tillatt på innsjøer som er 2 kv.km eller større og på elvestrekninger og på innsjøer mindre enn
2 kv.km dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Kommunen kan imidlertid fastsette egne lokale forskrifter som avviker fra dette
utgangspunktet.
På mindre vassdrag (innsjøer mindre enn 2 kvkm og elvestrekninger som ikke inngår som en del av et farbart vassdrag) gjelder lovens forbud
mot motorferdsel.
Bruk av motorfartøy på slike vassdrag kan det gis tillatelse til gjennom kommunale forskrifter etter lovens § 5 første ledd bokstav b.
Dersom det ønskes bruk av motorfartøy i andre tilfeller enn det som er nevnt i §4 og § 5, kan det i spesielle tilfeller gis tillatelse til dette, jf § 6.
Søknad om dispensasjon:
(Tillatelse kan gis for bestemte tilfeller eller bestemte tidsrom. Det kan settes vilkår for tillatelsen.)
Bruk av motorfartøy
Bruk av luftfartøy
Søknaden gjelder bruk av motorkjøretøy
Søknaden gjelder bruk av motorfartøy (motorbåt)
Søknaden gjelder bruk av luftfartøy (hu. helikopter)
Det søkes om tillatelse etter lovens § 6 til bruk av motorfartøy når særlige grunner foreligger.
Det søkes om tillatelse etter lovens § 6 til bruk av luftfartøy når særlige grunner foreligger
Skriv ut
Nullstill
Nr. 702110e Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 2-2009/10-2009 PDF Side 2 av 2
Mobil
Fornavn ev. mellomnavn
Telefon arbeid E-postadresseTelefon privat
Postnr. PoststedAdresse
Etternavn
Etternavn
Adresse PoststedPostnr.
Telefon privat E-postadresseTelefon arbeid
Fornavn ev. mellomnavn
Mobil
Reg. nr.
Tidsrom/sesong
Ev. nærmere om formålet
Angi kjørerute
Sted UnderskriftDato
Søknadstype - (Gjelder for søknad om bruk av motorkjøretøy)
Opplysninger om søker
Flere førere - oppgi navn
Opplysninger til søknaden (Forskr. § 5 b-e) - (Gjelder for søknad om bruk av motorkjøretøy)
Forventet antall turer pr. sesong
Søker er kjent med de regler som gjelder for motorferdsel i utmark. Det gjelder så vel Nasjonal forskrift av 15. mai 1988 og ev. kommunale
regler og vilkår fastsatt i medhold av denne forskriften
Underskrift
Vedlegg
Søknad fra funksjonshemmet (jf. forskriften § 5b)
Egen snøscooter
Søknad fra eier av hytte om å transportere bagasje og utstyr (jf. forskriften § 5c)
Ønsker tillatelse for flere sesonger
Nødvendig tillatelse innhentet fra grunneier(e)
Søknad fra fastboende om kjøring i utmarksnæring (jf. forskriften § 5d)
Søknad om transport av ved (jf. forskriften § 5e)
Søknad om dispensasjon fra kjøreforbudet når søkeren kan påvise et særlig transportbehov (jf. forskriften § 6)