ANNEX II / ANEXO II
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ PERSONAL
COL·LABORADOR EN PROVES D'ACCÉS A
ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS DE GRAU, PER A
ALUMNES PROCEDENTS DEL BATXILLERAT I
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR CURS
2020/2021.
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PERSONAL
COLABORADOR EN PRUEBAS DE ACCESO A
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE GRADO, PARA
ALUMNOS PROCEDENTES DEL BACHILLERATO Y
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
CURSO 2020/2021.
Sr./Sra.: D.N.I.:
Amb destinació en:
Con destino en:
Telf. de la UPV:
(Extensió/Extensión)
e-mail:
EXPOSA: Que estant interessat/a a participar en la
col·laboració de les tasques administratives
inherents als Tribunals que es constitueixen a
aquest efecte de les Proves d'Accés a
Ensenyaments Universitaris per a alumnes
procedents del Batxillerat i Cicles Formatius de
Grau Superior per al curs 2020/2021, d'aquesta
Universitat Politècnica de València.
EXPONE: Que estando interesado/a en participar en
la colaboración de las tareas administrativas
inherentes a los Tribunales que se constituyen al
efecto de las Pruebas de Acceso a Enseñanzas
Universitarias para alumnos procedentes del
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado
Superior para el curso 2020/2021, de esta
Universitat Politècnica de València.
SOL·LICITA: Siga admesa aquesta sol·licitud per a
participar en aquesta selecció.
SOLICITA: Sea admitida esta solicitud para participar
en dicha selección.
En ___________________, a ______ d’ / de _____________________ de 2021
Signat / F
irmado: ___________________________________________
(Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos)
SERVEI D’ALUMNAT
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA