Dette dokument indeholder både information og formularfelter. For at læse informationen brug pil ned fra et formularfelt.
Side 1 af 5
SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE
EFTER § 18 I LOV OM SOCIAL SERVICE
OBS: Der er ansøgningsfrist til § 18-puljen mandag den 10. maj 2021 kl. 12. Ansøgninger indsendes med
digital post via linket ”Skriv til paragraf 18”, som findes på hjemmesiden https://www.kk.dk/stoette-til-
frivilligt-socialt-arbejde-paragraf18
GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER
Projektets titel
Foreningens oplysninger
Navn:
Adresse:
Telefon:
E-mail:
SE/CVR-nr. (for udbetaling af midler kræves et SE/CVR-nr. tilknyttet en NEM-konto):
Projektets juridisk ansvarlige (juridisk ansvarlig må gerne være samme person som kontaktperson)
Navn:
Adresse:
Telefon:
E-mail:
Projektets kontaktperson
Navn:
Adresse:
Telefon:
E-mail:
HVAD SØGES DER PENGE TIL?
Fortsættelse eller opstart af projekt? (sæt kryds)
Fo
rtsæt
telse af igangværende projekt/aktiviteter
Opstart af
nye
ak
tiviteter eller
g
ennemførelse af engangsaktiviteter
Hv
i
lken aktivitet er der
p
r
imært
ta
l
e om? (sæt
ku
n
ét kryds
)
Aktiv
it
et
er målrettet pårørende
Besø
gsvennetjeneste
Fr
ivillige sociale foreninger, der er i en opstartsfase
Fr
ivillige sociale foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper
Fr
ivillighedsformidling
L
edsagerordning på frivillig basis
Råd
givning/telefonrådgivning
So
cial café/værested
Stø
tt
e
- og
kontaktpersoner på frivillig basis
An
d
et
(An
giv anden aktivitet her:
__
___________
)
__
___________
__
___________
__
___________
__
___________
__
___________
_____________
__
_______________
Side 2 af 5
Hvis der er tale om flere typer af aktiviteter, sæt da kryds nedenfor (sæt evt. flere krydser)
Aktivit
et
er
målrettet pårørende
Besø
gs
vennetjeneste
Fr
ivilli
g
e sociale foreninger, der er i en
o
p
star
tsfase
Fr
ivillige sociale foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper
L
edsag
er
o
rdning på frivillig basis
Råd
g
ivnin
g/telefonrådgivning
So
cial c
afé/værested
Stø
tt
e
- o
g
k
on
taktpersoner på frivillig basis
An
det
(An
giv
an
den aktivitet her:
)
____
_________
P
ROJ
EKTET
S MÅLGRUPPE, FORMÅL OG AKTIVITETER
Hv
e
m
er
projektets målgruppe? (sæt
ku
n
ét
kr
y
d
s)
Bo
rg
ere
med ha
n
dicap
Bo
rg
ere
med psykiske lidelser
Bo
rgere
berørt af
u
dsa
tte
-p
rob
lematikker
rn o
g forældre
Generell
e
s
ociale organisationer
B
e
s
kriv projekte
t
s
fo
rmål og hvilken forandring
p
r
o
jektet vil føre til for
mål
g
r
uppen (max
5 l
i
n
jer)
I
n
d
sæt evt. et link til foreningens hjemmeside
.
B
e
s
kriv projektets aktiviteter,
h
e
r
under
h
v
o
r ofte hver aktivitet gennemføres, og hvor mange
d
el
tagere fra målgruppen
, d
er
forventes at deltage i de enkelte aktiviteter
(
Ma
x 10 linjer).
______________________________________
___
Side 3 af 5
Hvor finder aktiviteterne primært sted? (sæt kun ét kryds)
Hele
K
øbenhavn
Amager
Øst
Amager Vest
Bisp
ebjerg
Brønsh
ø
j
-H
u
sum
Ind
re
By
N
ø
rreb
ro
Val
by
Van
løse
Veste
rb
ro
/
Kgs. Enghave
Øste
rb
r
o
An
d
et
(An
g
iv and
et sted her:
)
_
___________
PROJ
EKTE
T
S
OMFA
NG
Hv
o
r
man
ge personer fra målgruppen med bopæl i Københavns Kommune vil projektet samlet set
h
av
e
kontakt med i løbet af
e
n m
å
ned?
Hv
o
r
mange frivillige vil være tilknyttet projektet? (eventuelle brugerfrivillige tælles også med)
B
UDGET
OG ANSØGT BELØB
Hv
ilke
t beløb ansøges der om fra Københavns Kommunes § 18
-m
idl
er?
V
ær o
pmærksom på, at der
mak
s
i
malt
kan
u
d
d
e
les
5
0
0
.
000 kr. pr. år
p
r
.
an
søgning
.
Hv
i
s
a
kti
v
i
teterne
fo
r
e
g
år andre steder, sæt da kryds nedenfor
(
s
æ
t
e
v
t.
fl
e
r
e
krydser)
H
ele
b
enhavn
Amager
Øst
Amager V
est
Bisp
ebjerg
Brønsh
ø
j
-H
u
sum
In
d
re By
N
ø
rrebro
Val
b
y
Van
løse
Veste
rb
ro
/Kgs. Enghave
Øste
rb
ro
An
d
et
(An
g
iv an
det sted her:
)
__
__________
_
___________
____________
____________
____________
___________________
__
_____________________
Side 4 af 5
Søges der om en længerevarende bevilling (der gives henholdsvis 2- og 3-årige bevillinger)
Ja
N
ej
K
u
n f
or projekter, der søger 100.000 kr. eller derover:
K
r
yds
af om
e
t
ell
er flere af de følgende fokusområder fra Københavns Kommunes Socialstrategi
i
n
dgå
r
i p
r
oje
ktets
p
r
imær
e
måls
æ
tnin
g
:
Bo
rgere
m
ed særlige behov er mindre ensomme
Bo
rg
ere
med særlig
e behov kommer i beskæftigelse
Bo
rg
ere m
ed særlige behov kommer i uddannelse
rn
o
g unge
med særlige behov opnår et fagligt niveau i grundskolen, som kvalificerer dem
til en un
g
d
o
msuddannelse
Bo
rgere
med særli
ge behov
d
eltager
i foreni
ngsliv
elle
r frivillig
t arbejde
Bo
rgere
m
ed særlige behov oplever god livskvalitet i dagligdagen
Bo
rg
ere m
ed særlige behov får en mere stabil boligsituation
In
gen af ovenstå
ende
benhavn
s Kommunes
S
ocialstra
tegi kan findes her:
h
ttps:/
/www.kk.dk/socialstrategi
B
udge
t for projektet (angiv det samlede budget for projektet, hvor både udgifter og indtægter
fremg
år, o
g hvori det er tydeligt
u
dspe
cificeret hvilke budgetposter, som skal dækkes af § 18
-mi
dler
fra K
øbe
nha
vns Kommune)
V
ed
hæft ev
t. budget som bilag.
I
ndtægter
B
eløb
(kr.)
Ud
gifter
B
eløb
(kr.)
I
alt
I
alt
Hv
orda
n vil projektet blive gennemført, hvis kun en del af det ansøgte beløb bevilliges?
Hv
il
ke and
re midler er der søgt til finansiering af projektet?
D
riftst
ilskud
eller andre midler fra
K
øb
enhavn
s Kommu
n
e (ang
iv hv
or meget for
2021/
2
0
2
2: )
Sa
tspuljemidler
(angiv hvor meget, der er søgt om:
)
§
18
-m
idler fra an
dre kommuner (angiv hvor meget, der er søgt om:
)
An
dre (Ang
iv anden finans
i
ering her:
)
__
_
__
____
____
__
_
__
__
____________
__
____________
____________
In
gen af de nævn
te
0,00 kr
0,00 kr
Indtægtspost
Udgiftspost
Indtægtspost
Udgiftspost
Indtægtspost
Udgiftspost
Side 5 af 5
KONTAKT TIL SOCIALFORVALTNINGEN
For vejledning og spørgsmål til ansøgningsprocessen og ansøgningsskemaet
Tlf.: 20 53 61 56
Mail: paragraf18@kk.dk
For spørgsmål vedr. udbetaling og regnskab
Tlf.: 23 25 57 15
Mail: paragraf18@kk.dk