!
!"#$%&'()*+",#*
"#$%&$!'(##!)*+!+,$!-)./#%(0+!')1.!%&!+,)1)*2,#3!%&!/)&&(4#$5!677(+()0%#!7)8*.$0+%+()0!&*//)1+(02!3)*1!8)./#%(0+!&,)*#7!4$!%++%8,$7!%07!&*4.(++$7!9(+,!+,(&!')1.5!
:)8*.$0+%+()0!.%3!(08#*7$!8)/($&!)'!8)0+1%8+&;!8$1+('(8%+()0&;!)1!)+,$1!#$2%#!7)8*.$0+&5!:)!0)+!&*4.(+!)1(2(0%#!7)8*.$0+&5!
!
!
<%.$!=============================================================!-)./%03===================================!
6771$&&!=========================================-(+3===================>+%+$==========?(/!-)7$==================!
",)0$!====================@9)1AB!==================@C)4(#$B!======================@D).$B!========================!
EFE.%(#!==================================================!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:%+$=====================!
!
!
!
<%.$!=============================================================!-)./%03===================================!
6771$&&!=========================================-(+3===================>+%+$==========?(/!-)7$==================!
",)0$!====================@9)1AB!==================@C)4(#$B!======================@D).$B!========================!
EFE.%(#!==================================================:%+$=====================*
!
!
:%+$@&B!)'!G()#%+()0!)88*11$7=====================!H)8%+()0!G()#%+()0!)88*11$7!============================!
"#$%&$!7$&81(4$!+,$!8)./#%(0+!4$#)95!6++%8,!%77(+()0%#!/%2$&!9(+,!8)./#%(0+!')1.!('!0$$7$75!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
-.)/,(*0"#$%.).1*0"#$%&'()*2",#*)"3*
422'0.*56.*4(%7*
89:&'%!781%5781%)/#%I7852)G!
:%+$!J$8$(G$7!
:%+$!-)./#$+$7!
+&;*<=>=?@AB9CD=A*
:&'%!
:$/%1+.$0+!)'!-)0&*.$1!%07!J$2*#%+)13!6''%(1&!
K88*/%+()0%#!%07!"1)'$&&()0%#!H(8$0&(02!
LLMM!N
+,
!>+1$$+!>O!>*(+$!PMME!
O%&,(02+)0!:-!QMMQN!
!
!
J$G(&$7!RSTLSLP!
-)./#%(0+!U(#$7!V3!
-)./#%(0+!U(#$7!62%(0&+!
<%+*1$!)'!-)./#%(0+!