Zmodyfikowano 24/05/2016
Program pomocy w płatnościach za opiekę szpitalną stanu New Jersey
WNIOSEK O ZAKWALIFIKOWANIE DO PROGRAMU
DOWÓD TOŻSAMOŚCI, DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY DOCHODY ORAZ DOKUMENTY POWTERDZAJĄCE STAN
MAJĄTKOWY MUSZĄ BYĆ DOŁĄCZONE DO TEGO WNIOSKU. NALEŻY PRZESŁAĆ KOPIE WSZYSTKICH POTRZEBNYCH
DOKUMENTÓW. NIE NALEŻY WYSYŁAĆ ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW, GDYŻ NIE BĘDĄ ONE ZWRÓCONE.
CZĘŚĆ I – Informacje o osobie
1. IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA:
(Nazwisko) (Imię) (Inicjał drugiego
imienia)
NUMER UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
(ang. Social Security number)
- -
3. DATA WYPEŁNIENIA WNIOSKU
/ /
Miesiąc Dzień Rok
4. DATA ZAPOCZĄTKOWANIA USŁUGI
/ /
Miesiąc Dzień Rok
5. ŻĄDANA DATA USŁUGI
/ /
Miesiąc Dzień Rok
6. ADRES PACJENTA NUMER DOMU I ULICA
7. NUMER TELEFONU
( ) -
8. MIASTO, STAN, KOD POCZTOWY
9. LICZBA OSÓB W RODZINIE
*
10. OBYWATELSTWO USA
Tak Nie Złożony wniosek
11. DOWÓD ZAMIESZKIWANIA W STANIE NEW JERSEY
PRZEZ 3 MIESIĄCE
Tak Nie
12. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY GWARANTUJĄCEJ (Jeżeli to osoba inna niż pacjent)
13. CZY PACJENT PRZEKROCZYŁ 65-TY ROK ŻYCIA?
Tak Nie Dołączony CWF
(Dokument pokazujący historię świadczeń Medicare)
14. CZY PACJENT POSIADA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE? Tak Nie
CZĘŚĆ II – kryteria majątkowe (wypełniane urzędowo)
15. Majątek osobisty:
16. Majątek rodzinny:
17. W skład posiadanego majątku wchodzą:
A. Gotówka
B. Konta oszczędnościowe
C. Konta czekowe
D. Lokaty/ Konta emerytalne
E. Kapitał własny w nieruchomości
(Innej niż miejsce zamieszkania)
F. Inne składniki majątku (Bony skarbowe,
papiery wartościowe, akcje i obligacje
korporacyjne)
G. Ogółem
* Członkowie rodziny to osoba składająca wniosek, małżonek oraz wszystkie małoletnie dzieci Kobieta w ciąży liczy
się jako dwie osoby.
Clear Form
Zmodyfikowano 24/05/2016
WNIOSEK O ZAKWALIFIKOWANIE DO PROGRAMU (Cd.)
CZĘŚĆ III - kryteria dochodowe
Stwierdzając kwalifikacje do uzyskania pomocy w płatnościach za opiekę szpitalną w przypadku osoby dorosłej należy brać pod
uwagę zarobki i majątek małżonka, w przypadku dziecka zarobki i majątek rodziców. Do wniosku musi być dołączony dokument
potwierdzający dochody.
Dochód obliczany jest na podstawie zarobków uzyskiwanych w ciągu jednego z następujących okresów: dwanaście miesięcy, trzy
miesiące lub jeden miesiąc przed datą usługi.
Całkowity dochód pacjenta/rodziny to liczba mniejsza od następujących:
Ostatnie 12 miesięcy Ostatnie 3 miesiące
X4
lub lub
18. ŹRÓDŁA DOCHODU
1 ostatni miesiąc
X12
Tygodniowo Miesięcznie Rocznie
A. Pensja/zarobek przed potrąceniami
B. Pomoc społeczna
C. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego
(Social Security)
D. Zasiłek dla bezrobotnych i wypłaty z tytułu ubezpieczenia
za wypadki w pracy
E. Świadczenia dla weteranów
F. Alimenty dla małżonka/alimenty na dzieci
G. Pomoc pieniężna dla nich
H. Emerytura
I. Wypłaty z tytułu ubezpieczenia lub renty stałej
J. Dywidendy / procenty
K. Dochód z odnajmowania lokalu
L. Dochód netto z prowadzenia biznesu
(dla samozatrudnionych /
zweryfikowany przez źródło
niezależne)
M. Inne (świadczenia z okazji strajku,
stypendia na szkolenia, przydziały dla
rodzin wojskowych, dochody ze
spadków i kont powierniczych)
N. W sumie
CZĘŚĆ IV – Oświadczenie osoby składającej wniosek
Rozumiem, że informacje, które tu podaję, będą weryfikowane przez odpowiednie jednostki opieki zdrowotnej oraz rządu
federalnego i stanowego. Świadome podanie nieprawdziwych faktów spowoduje, że mogę stać się odpowiedzialny/a za całą
należność za opiekę szpitalną oraz być ukarany/a w postępowaniu cywilnym.
$ 0.00
Zmodyfikowano 24/05/2016
Jeżeli zażąda tego ode mnie zakład opieki zdrowotnej, złożę podanie o pomoc w opłaceniu rachunku szpitala do odpowiedniej
instytucji rządowej lub prywatnej.
Oświadczam, że podane wyżej informacje dotyczące wielkości mojej rodziny, dochodów i majątku są zgodne z prawdą.
Rozumiem, że mam obowiązek powiadomić szpital o wszelkich zmianach w statusie moich dochodów i majątku.
19. Podpis pacjenta lub osoby gwarantującej 20. Data
Zmodyfikowano 24/05/2016
Podstawowe oświadczenie pacjenta
Imię i nazwisko pacjenta: _____________________ Numer pacjenta: __________________________
Data wykonania usługi: ____________ Adres: ___________________________________
Parafowanie
Ja i/lub mój małżonek/małżonka oświadczamy, że ja/my nie mam/nie mamy
dodchodów i nie mieliśmy ich od.
/ / do___/___/__
Ja i/lub mój małżonek/ małżonka oświadczamy, że nie mam/ma żadnego majątku zgodnie z tym, co jest
podane na wniosku o opiekę charytatywną.
Ja i/lub mój małżonek/ małżonka oświadczam, że jestem osobą bezdomną i w tym stanie pozostaję od
___/___/__
Ja i/lub mój małżonek/ małżonka oświadczam, że ja/my nie mam/y ubezpieczenia medycznego,
które by pokryło moją należność za usługi szpitala.
Oświadczam, że nazywam się . Nie mogę przedstawić dowodu
tożsamości ponieważ:
(Podać przyczynę)
Ja i/lub mój małżonek małżonka oświadczam, że ja/my mam/y dochód. Nasz całkowity dochód w
gotówce wynosi $ dolarów i wypłatę otrzymujemy podstawa.
Częstotliwość
____ Ja i/lub mój małżonek/małżonka oświadczamy, że mój majątek na podany wyżej dzień wykonania
usługi wynosi dolarów $
_________
.
Ja i/lub mój małżonek/ małżonka oświadczamy, że jestem mieszkańcem New Jersey i zamierzam
pozostać rezydentem tego stanu.
Adres zamieszkania:
Oświadczam, że nie zgłosiłem/am i nie zamierzam zgłosić żadnych roszczeń w stosunku do żadnej
trzeciej strony, od której mógłbym/am zażądać zapłaty w całości lub w części za usługi medyczne,
których ten wniosek dotyczy (włączając w to, bez ograniczeń, roszczenia bez uznania winy, świadczenia
z ubezpieczenia na wypadki w pracy, od właścicieli domów, świadczenia z ubezpieczenia
niedoubezpieczonych lub nieubezpieczonych kierowców i roszczenia z tytułu czynu niedozwolonego).
Rozumiem i zgadzam się z tym, że jeżeli takie roszczenie zostanie zgłoszone, Centrum Medyczne
Hackensack Meridian Health Pascack Valley może wycofać się z opieki charytatywnej i zażądać ode
mnie zapłaty całej należności. Zgadzam się także na to, żeby powiadomić Centrum Medyczne
Hackensack Meridian Health Pascack Valley, jeżeli takie roszczenie zostanie zgłoszone.
Zmodyfikowano 24/05/2016
Podpis pacjenta
Imię i nazwisko literami drukowanymi
Data