Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava
IČO: 36854140
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B
0850 111 777
info@csob.sk
www.csob.sk
Potvrdenie zamestnávateľa
o výške Príjmu zo závislej činnosti
ZAMESTNANEC:
Meno, priezvisko, titul: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresa trvalého pobytu: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Rodné číslo: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Rodinný stav: ............................................................. Počet osôb v zaopatrení: .............................. Z toho detí: ........................
Zamestnávateľ:
Názov:................................................................................................................................. IČO:..................................................
Adresa: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Pracovná pozícia: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Zamestnaný od: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
doba neurčitá doba určitá do .................................................. a bola/ nebola už aspoň 1× predĺžená
PRÍJEM:
Priemerný hrubý mesačný príjem za posledných 6 mesiacov
EUR
(resp. za ........ mesiacov, ak je zamestnaný kratšie). Bez mimoriadnych platov, odmien a diét.
slovom �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Priemerný čistý mesačný príjem za posledných 6 mesiacov
EUR
(resp. za ........ mesiacov, ak je zamestnaný kratšie). Bez mimoriadnych platov, odmien a diét.
slovom �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Priemerný čistý mesačný príjem za posledné 3 mesiace.
EUR
Bez mimoriadnych platov, odmien a diét.
slovom �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Priemerný hrubý mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok.
EUR
slovom �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(Vyplniť iba v prípade žiadateľa o štátny príspevok pre mladých.)
Mzda je vyplácaná:
v hotovosti na účet č. �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Zo mzdy sú vykonávané zrážky: ........................................ EUR, z dôvodu: ................................................................................
Potvrdzujeme, že zamestnanec nie je v skúšobnej dobe ani vo výpovednej lehote a nie je voči nemu vedené konanie o skončení
pracovného pomeru.
Potvrdenie vystavil/-a: ����������������������������������������������������������
Funkcia: ��������������������������������������������������������������������������������
Telefón: ���������������������������������������������������������������������������������
E-mail: ����������������������������������������������������������������������������������
Dátum vystavenia: ����������������������������������������������������������������
Potvrdenie platí 30 dní odo dňa vystavenia. Podpis: ����������������������������������������������������������������������������������
Pečiatka zamestnávateľa