ਬੱਿਚਆ ਂ ਨਾਲ ਪਤ ੀਕੂਲ ਬਾਲਪਨ ਦੀਆ ਂ ਘਟਨਾਵਾ ਅਤ ਸੰਬੰਿਧਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਸhੀਨਰ
(Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS) ਬੱਚਾ (Child)
ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰ ਪੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:
ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ: ਜਨਮ
ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ: ਬੱਚੇ
ਾਲ ਸਬੰਧ:
ਬਹ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤਣਾਉਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਮl ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਨੁ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ' ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਸk ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸk ਉਨi j ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ
ਰਿਹਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਡ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਲੇ ਲੈਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮl , ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੇ ਤਜਰਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਾ ਉਹ
ਉਨi ਦੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਅਤ ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਰਿਬਆ j ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਕੁਝ ਸਵਾਲਾ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਧ ਿਹੱਸੇਜਾ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕੀਤ ਗਏ ਹਨ ਜੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਉਸ ਪੂਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬਹਾ ਹੈ
ਭਾਗ 1
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਮਾ-ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲb / ਕੈ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾc ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਸਮਰੱਿਥਤ, ਿਨb ਿਪਆਰ ਦੇ/ਜਾ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚ ਕਦ ਵੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਮਾ- ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸc ਮਾਨਸਕ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂ ਸਨ? (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ, ਸਿਕਜ਼ੌਫaੇਨੀਆ, ਬਾਈਪੋਲਰ
ਿਡਸਆਰਡਰ, PTSD, ਜਾ ਕੋ ਬੇਚੈਨੀ ਵਾਲਾ ਿਵਕਾਰ)
ਕੀਦੀ ਿਕਸੇ ਮਾ- ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ c ਬੇਜ਼ੱਤ, ਅਪਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਨੀਚਾ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ?
ਕੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆ ਜਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ c ਕਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ, ਸੜਕਾਂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੀਆ ਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਦੀ ਵਰਤf ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਸਮੱਿਸਆ ਸੀ ਜਾ ਇਸ ਲੇ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਦ ਵੀ ਿਕਸੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰ gਿਚਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਿਥਤੀਆ ਰੱਿਖਆ ਨਹd ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾ
ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਸੱਟ ਲਗਣ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹd ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦ f ਿਕ ਸੰਸਾਧਨ ਮੌਜੂ ਸਨ)?
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਮਾ- ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ c ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਿਜਸ ' ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਿਚਚਲਾਇਆ ਗੁਆ, ਗਾਲੀ-ਲੌ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਪਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ
ਜਾ ੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ? ਜਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾ-ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ c ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਿਜਸ ' ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਥੱਪੜ ਮਾਿਰਆ, ਮੁੱਕਬਾਜੀ ਕੀਤੀ
ਗਈ, ਮਾਰ-ਪੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾ ਹਿਥਆਰ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਨੇ ਅਕਸਰ ਜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ c ਧੱਕਾ ਿਦੱਤਾ, ਝਪਟ ਕੇ ਪਕਿੜਆ, ਥੱਪੜ ਮਾਿਰਆ ਜਾ ਉਸ ' ਕੁਝ ਸੱਿਟਆ ਹੈ? ਜਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਦੇ ਿਕਸੇ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡ ਬੱਚੇ c ਇੰਨ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਿਰਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ c ਿਨਸ਼ਾਨ ਗਏ ਜਾ ਉਸ c ਸੱਟ ਲਗੀ ਸੀ? ਜਾ ਕੀ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਨੇ ਕਦ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ c ਧਮਕਾਇਆ ਹੈ ਜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ c ਇਹ ਡਰ ਬੈਠ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸc ਸੱਟ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਿਮਸਾਲ ਵਜ, f ਿਕਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ c ਛੋਿਹ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ c ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ c ਅਿਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਾਲ ਛੂਹ
ਅਣਚਾਿਹਆ ਸੀ, ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ c ਬੇਆਰਾਮੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਈ, ਜਾ ਿਕਸੇ ਨੇ ਕਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮੌਿਖਕ, ਐਨਲ, ਜਾ ਯੋਨੀ ਿਵੱਚ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਅਸਲ ਿਵੱ
ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ?
ਕੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ(ਵਾ) ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਿਮਸਾਲ ਵਜf ਇੱਕ ਮਾ- ਿਪਉ/ੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾ ਵੱਖ ਹੋ
ਗਏ, ਜਾ ਕੋ ਰੋਮਾਿਂ ਟਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆ ਿਗਆ/ਗਈ ਜਾ ਵੱਖ ਹੋ ਿਗਆ/ਗਈ?
ਇਸ ਪਿਲੇ ਨੁ ਦੇ "ਹਾ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬਾ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰੋ:
ਬਾਕੀ ਦੀ ਪਸ਼ਨਾਵਲੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।
m
m
f
f
Child (Parent/Caregiver Report) Deidentified
Punjabi 2020
ਭਾਗ 2
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ, ਸਮੂਦਾਇ ਜਾ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ, ਸੁਿਣਆ, ਜਾ ਉਸ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? (ਿਮਸਾਲ ਵਜੋ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣਾ,
ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾ ਹੋਰ ਿਹੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆ, ਯੁੱਧ ਜਾ ਅੱਤਵਾਦ)
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਿਮਸਾਲ ਵਜf ਨb ਦੀ ਜਾਤ, ਪਜਾਤੀ, ਿਲੰ ਛਾਣ, ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਣ, ਧਰ, ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾ, ਜਾ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੀ
ਿਗਆ ਜਾ ਨੀਚਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ)?
f
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ c ਕਦੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੋ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਹੋਈਆ ਹਨ (ਿਮਸਾਲ ਵਜf ਬੇਘਰ ਹੋਣ, ਰਿਹਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਜਗਾ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਦੋ
ਵੱਧ ਵਾਰ ਘਰ ਬਦਲਣਾ, ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਜਾ ਫੋਰਕਲਜ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕਈ ਪਿਰਵਾਰਾ ਜਾ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮeਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਿਪਆ)?
ਕੀ ਤੁਹਾc ਕਦੀ ਿਚੰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ਕੋ ਖਾਣ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਨਹd ਹੈ ਜਾ ਿਕ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਖਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਪਿਹਲਾ ਂ ਿਕ ਉਹ ਹੋਰ ਭੋਜਨ
ਖਰੀਦ ਸਕੇ?
f
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ c ੋਸਟਰ ਕੇ, ਜਾ ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਰਕੇ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਿਪਉ ਜਾ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ?
f
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚ ਕਦ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਮਾਂ-ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸc ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਿਬਮਾਰੀ ਜਾ ਿਵਕਲਾਂਗਤਾ ਸੀ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਮਾਂ-ਿਪਜਾ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ?
ਇਸ ਦੂਜੇ ਨੁ ਦੇ "ਹਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਰੋ:
Child (Parent/Caregiver Report) Deidentified
P
unjabi 2020
ਬੱਿਚਆ ਂ ਨਾਲ ਪਤ ੀਕੂਲ ਬਾਲਪਨ ਦੀਆ ਂ ਘਟਨਾਵਾ ਅਤ ਸੰਬੰਿਧਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਸaੀਨਰ
(Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS) ਬੱਚਾ (Child)
Child (Parent/Caregiver Report) – Identified
ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:
ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ: ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:
ਤੁ
ਹਾਡਾ ਨਾਮ: ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ:
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤਣਾਉਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਮe ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਨੁ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ' ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਸd ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸd ਉਨb c ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ
ਰਿਹਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਡ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੈਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮe , ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਤਜਰਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਾ ਉਹ
ਉਨb ਦੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਅਤ ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਰਿਬਆ c ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਕੁਝ ਸਵਾਲਾ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਧ ਿਹੱਸੇਜਾ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕੀਤ ਗਏ ਹਨ ਜੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਉਸ ਪੂਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾ ਹੈ
f
f
l
ਭਾਗ 1 ਿਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ mਥੇ "ਹਾ" ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਮਾ-ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲh / ਕੈ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਹਾi ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਮਰੱਿਥਤ, ਿਨh ਿਪਆਰ ਦੇ ਅਤੇ/ਜਾ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚ ਕਦ ਵੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਮਾ- ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸi ਮਾਨਸਕ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂ ਸਨ? (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ,
ਸਿਕਜ਼ੌਫgੇਨੀਆ, ਬਾਈਪੋਲਰ ਿਡਸਆਰਡਰ, PTSD, ਜਾ ਕੋ ਬੇਚੈਨੀ ਵਾਲਾ ਿਵਕਾਰ)
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਕਦੀ ਿਕਸੇ ਮਾ- ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ਬੇਜ਼ੱਤ, ਅਪਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਨੀਚਾ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ?
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆ ਜਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ i ਕਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ, ਸੜਕਾਂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਾ ਤਜਵੀਜ਼
ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤl ਕਰਬਾਰੇ ਕੋ ਸਮੱਿਸਆ ਸੀ ਜਾ ਇਸ ਲੇ ਹੈ?
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਦ ਵੀ ਿਕਸੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰ mਿਚਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਿਥਤੀਆ ਰੱਿਖਆ ਨਹj
ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਸੱਟ ਲਗ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹj ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦl ਿਕ ਸੰਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ)?
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਮਾ- ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ i ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਿਜਸ ' ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਿਚਚਲਾਇਆ ਗੁਆ, ਾਲੀ-ਗਲੌ ਕੀਤੀ
ਗਈ, ਅਪਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ? ਜਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾ- ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ i ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਿਜਸ ' ਿਕਸੇ ਹੋ
ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਥੱਪੜ ਮਾਿਰਆ, ਮੁੱਕਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਾਰ-ਪੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾ ਹਿਥਆਰ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ?
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਨੇ ਅਕਸਰ ਜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ਧੱਕਾ ਿਦੱਤਾ, ਝਪਟ ਕੇ ਪਕਿੜਆ, ਥੱਪੜ ਮਾਿਰਆ ਜਾ ਉਸ ' ਕੁਸੱਿਟਆ ਹੈ? ਜਾ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਿਰਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ਿਨਸ਼ਾਨ ਗਏ ਜਾ ਉਸ i ਸੱਟ ਲਗੀ ਸੀ? ਜਾ
ਕੀ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ਧਮਕਾਇਆ ਹੈ ਜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ਇਹ ਡਰ ਬੈਠ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਉਸi ਸੱਟ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਿਮਸਾਲ ਵਜl, ਿਕਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ i ਛੋਿਹਆ ਜਾ ਤੁਹਾਡ ਬੱਚੇ i ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ i ਅਿਜਹੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੂਹੇ ਅਣਚਾਿਹਆ ਸੀ, ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ਬੇਆਰਾਮੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਈ, ਜਾ ਿਕਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ਨਾਲ ਮੌਿਖਕ, ਐਨਲ, ਜਾ ਯੋਨੀ ਿਵੱਚ ਸੈਕਸ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ?
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ(ਵਾ) ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਿਮਸਾਲ l ਇੱਕ ਮਾ- ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੇ ਤਲਾਕ
ਲੈ ਿਲਆ ਜਾ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਜਾ ਕੋ ਰੋਮਾਿਂ ਟਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆ ਿਗਆ/ਗਈ ਜਾ ਵੱਖ ਹੋ ਿਗਆ/ਗਈ?
ਹਾਂ ਨਹj
ਤੁਸd ਭਾਗ 1 ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ ਸਵਾਲਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ?
ਬਾਕੀ ਦੀ ਪਸ਼ਨਾਵਲੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।
Punjabi 2020
l
ਭਾਗ 2
ਿਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ mਥੇ "ਹਾ" ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ, ਸਮੂਦਾਇ ਜਾ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ, ਸੁਿਣਆ, ਜਾ ਉਸ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? (ਿਮਸਾਲ ਵਜੋ,
ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ, ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾ ਹੋਰ ਿਹੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਯੁੱਧ ਜਾ ਅੱਤਵਾਦ)
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਿਮਸਾਲ ਵਜl ਨh ਦੀ ਜਾਤ, ਪਜਾਤੀ, ਿਲੰ ਛਾਣ, ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਣ, ਧਰਮ, ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾ, ਜਾ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ
ਕਾਰਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੀ ਿਗਆ ਜਾ ਨੀਚਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ)?
ਹਾਂ ਨਹj
l
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ਕਦੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੋ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਹੋਈਆ ਹਨ (ਿਮਸਾਲ ਵਜl ਬੇਘਰ ਹੋਣ, ਰਿਹਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਜਗਾ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ
ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵੱਧ ਵਾਰ ਘਰ ਬਦਲਣਾ, ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਜਾ ਫੋਰਕਲਜ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕਈ ਪਿਰਵਾਰਾ ਜਾ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮkਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਿਪਆ)?
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਤੁਹਾi ਕਦੀ ਿਚੰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ਕੋ ਖਾਣ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਨਹj ਹੈ ਜਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਖਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਪਿਹਲਾ ਂ ਿਕ
ਉਹ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਖਰੀਸਕੇ?
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ੋਸਟਰ ਕੇ, ਜਾ ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇ ਉਸਦ ਮਾਂ-ਿਪਉ ਜਾ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ?
l
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚ ਕਦ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਮਾਂ-ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸi ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਿਬਮਾਰੀ ਜਾ ਿਵਕਲਾਂਗਤ ਸੀ?
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚ ਕਦ ਵੀ ਿਕਸੇ ਮਾਂ-ਿਪਉ ਜਾ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ?
ਹਾਂ ਨਹj
ਤੁਸd ਭਾਗ 2 ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ ਸਵਾਲਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ?
Child (Parent/Caregiver Report) – Identified
P
unjabi 2020
l
ਬੱਿਚਆ ਂ ਨਾਲ ਪਤ ੀਕੂਲ ਬਾਲਪਨ ਦੀਆ ਂ ਘਟਨਾਵਾ ਅਤ ਸੰਬੰਿਧਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਸaੀਨਰ
(Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS) ਨੌ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਿਰਪੋਰਟ
(Teen Caregiver Report)
ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰ ਪੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:
ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ: ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ: ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ:
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤਣਾਉਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਮe ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਨੁ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ' ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਸd ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸd ਉਨb c ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ
ਰਿਹਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੈ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮe , ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੇ ਤਜਰਬ ਹੁੰਦ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਾ ਉਹ ਉਨb ਦੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਿਕਰਪਾ ਕੇ ਅਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਰਿਬਆ c ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਕੁਝ ਸਵਾਲਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਧ ਿਹੱਸੇਜਾ ਨਾਲ ਵੱਖ
ਕੀਤ ਗਏ ਹਨ ਜੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਉਸ ਪੂਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬਹਾ ਹੈ
ਭਾਗ 1
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਮਾ-ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲh / ਕੈ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਕੀ ਹਾi ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਮਰੱਿਥਤ, ਿਨh ਿਪਆਰ ਦੇ ਅਤੇ/ਜਾ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚ ਕਦ ਵੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਮਾ- ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸi ਮਾਨਸਕ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂ ਸਨ? (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ, ਸਿਕਜ਼ੌਫgੇਨੀਆ, ਬਾਈਪੋਲਰ
ਿਡਸਆਰਡਰ, PTSD, ਜਾ ਕੋਬੇਚੈਨੀ ਵਾਲਾ ਿਵਕਾਰ)
ਕੀ ਕਦੀ ਿਕਸੇ ਮਾ- ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ਬੇਜ਼ੱਤ, ਅਪਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਨੀਚਾ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ?
ਕੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆ ਜਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ i ਕਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ, ਸੜਕਾਂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੀਆ ਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ
ਵਰਤm ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋ ਸਮੱਿਸਆ ਸੀ ਜਾ ਇਸ ਲੇ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਦ ਵੀ ਿਕਸੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ nਿਚਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਿਥਤੀਆ ਰੱਿਖਆ ਨਹj ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ
ਜਾ ਸੱਟ ਲਗਣ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹj ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦ m ਿਕ ਸੰਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ)?
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਮਾ- ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ i ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਿਜਸ ' ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਿਚਚਲਾਇਆ ਗੁਆ, ਗਾਲੀ-ਗਲੌ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਪਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ? ਜਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾ- ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ i ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਿਜਸ ' ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਥੱਪੜ ਮਾਿਰਆ, ਮੁੱਕੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ,
ਮਾਰ-ਪੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾ ਹਿਥਆਰ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਨੇ ਅਕਸਰ ਜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ਧੱਕਾ ਿਦੱਤਾ, ਝਪਟ ਕੇ ਪਕਿੜਆ, ਥੱਪੜ ਮਾਿਰਆ ਜਾ ਉਸ ' ਕੁਝ ਸੱਿਟਆ ਹੈ? ਜਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ
ਿਕਸੇ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡ ਬੱਚੇ i ੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਿਰਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ਿਨਸ਼ਾਨ ਗਏ ਜਾ ਉਸ i ਸੱਟ ਲਗੀ ਸੀ? ਜਾ ਕੀ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਨੇ ਕਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ
i ਧਮਕਾਇਆ ਹੈ ਜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਿਜਹਾ ਕੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ੱਚੇ i ਇਹ ਡਰ ਬੈਿਗਆ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸi ਸੱਟ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਿਮਸਾਵਜm, ਿਕਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡ ਬੱਚ i ਛੋਿਹਆ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ i ਿਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੂਹੇ
ਅਣਚਾਿਹਆ ਸੀ, ਜਾ ਤੁਹਾਡ ਬੱਚੇ i ਬੇਆਰਾਮੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਈ, ਜਾ ਿਕਸੇ ਨੇ ਕਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੌਿਖਕ, ਐਨਲ, ਜਾ ਯੋਨ ਿਵੱਚ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਅਸਲ ਿਵੱਸੈਕਸ
ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ?
ਕੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ(ਵਾ) ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਿਮਸਾਲ ਵਜm ਇੱਕ ਮਾ- ਿਪਉ/ੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾ ਵੱਹੋ ਗਏ,
ਜਾ ਕੋ ਰੋਮਾਿਂ ਟਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆ ਿਗਆ/ਗਈ ਜਾ ਵੱਖ ਹੋ ਿਗਆ/ਗਈ?
ਇਸ ਪਿਲੇ ਨੁ ਦੇ "ਹਾ ਲੇ ਜਵਾਬਾ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰੋ:
ਬਾਕੀ ਦੀ ਪਸ਼ਨਾਵਲੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।
Punjabi 2020
f
f
m
m
Teen (Parent/Caregiver Report) Deidentified
ਭਾਗ 2
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ, ਸਮੂਦਾਇ ਜਾ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰਦ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ, ਸੁਿਣਆ, ਜਾ ਉਸ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? (ਿਮਸਾਲ ਵਜੋ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣਾ, ਹਮਲਾ
ਕਰਨਾ ਜਾ ਹੋਰ ਿਹੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਯੁੱਧ ਜਾ ਅੱਤਵਾਦ)
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ
ਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਿਮਸਾਲ ਵਜm ਨh ਦੀ ਜਾਤ, ਪਜਾਤੀ, ਿਲੰ ਛਾਣ, ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਣ, ਧਰਮ, ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾ, ਜਾ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੀ ਿਗਆ
ਜਾ ਨੀਚਾਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ)?
m
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ਕਦੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੋ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਹੋਈਆ ਹਨ (ਿਮਸਾਲ ਵਜm ਬੇਘ ਹੋਣ, ਰਿਹਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਜਗਾ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਛੇ ਮਹੀਿਨਆ ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵੱਧ
ਵਾਰ ਘਰ ਬਦਲਣਾ, ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਜਾ ੋਰਕਲਜ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕਈ ਪਿਰਵਾਰਾ ਜਾ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮlਬਰਾ ਂ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਿਪਆ)?
ਕੀ ਤੁਹਾi ਕਦੀ
ਿਚੰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ਕੋ ਖਾਣ ਲਈ ਬਥੇਰ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਨਹj ਹੈ ਜਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਪਿਹਲਾ ਿਕ ਉਹ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦ
ਸਕੇ?
m
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ੋਸਟਰ ਕੇ, ਜਾ ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਿਪਉ ਜਾ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ?
m
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚ ਕਦ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਮਾਂ-ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸi ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਿਬਮਾਰੀ ਜਾ ਿਵਕਲਾਂਗਤ ਸੀ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚ ਕਦ ਵੀ ਿਕਸੇ ਮਾਂ-ਿਪਉ ਜਾ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ਕਦੀ ਵੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ, ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜਾ ਕੈ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਮਾਿਂ ਟਕ ਸਾਥੀ (ਿਜਵk ਿਕ ਬੁਆਏਫਡ ਜਾ ਪੇਿਮਕਾ) ਵਲm ਮੌਿਖਕ ਜਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾ ਧਮਿਕਆਂ ਦਾ ਅਨੁ ਕੀਤਾ ਹੈ?
gl
ਇਸ ਦੂਜੇ ਨੁ ਦੇ "ਹਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਰੋ:
Teen (Parent/Caregiver Report) Deidentified
P
unjabi 2020
ਬੱਿਚਆ ਂ ਨਾਲ ਪਤ ੀਕੂਲ ਬਾਲਪਨ ਦੀਆ ਂ ਘਟਨਾਵਾ ਅਤ ਸੰਬੰਿਧਜੀਵਨ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਸaੀਨਰ
(Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS) ਨੌ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਿਰਪੋਰਟ
(Teen Caregiver Report)
Teen (Parent/Caregiver Report) Identified
ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:
ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ: ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ: ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ:
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤਣਾਉਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਮe ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਨੁ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ' ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਸd ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸd ਉਨb c ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ
ਰਿਹਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੈਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮe , ਕੀ
ੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੇ ਤਜਰਬ ਹੁੰਦ ਹੋਏ ਵੇਖ ਹਨ ਜਾ ਉਹ ਉਨb ਦੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਿਕਰਪਾ ਕੇ ਅਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਰਿਬਆ c ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਕੁਝ ਸਵਾਲਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਧ ਿਹੱਸੇਜਾ ਨਾਲ ਵੱਖ
ਕੀ ਗਏ ਹਨ ਜੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਉਸ ਪੂਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬਹਾ ਹੈ
f
m
ਭਾਗ 1 ਿਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ nਥੇ "ਹਾ" ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਮਾ-ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਲh / ਕੈ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਹਾਂ ਹj
ਕੀ ਤੁਹਾi ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਸਮਰੱਿਥਤ, ਿਨh ਿਪਆਰ ਦੇ ਅਤੇ/ਜਾ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚ ਕਦ ਵੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਮਾ- ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸi ਮਾਨਸਕ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂ ਸਨ? (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ, ਸਿਕਜ਼ੌਫgੇਨੀਆ,
ਬਾਈਪੋਲਰ ਿਡਸਆਰਡਰ, PTSD, ਜਾ ਕੋ ਬੇਚੈਨ ਵਾਲਾ ਿਵਕਾਰ)
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਕਦੀ ਿਕਸੇ ਮਾ- ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ਬੇਜ਼ੱਤ, ਅਪਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਨੀਚਾ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ?
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆ ਜਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ i ਕਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ, ੜਕਾਂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਾ ਤਜਵੀਜ਼
ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤm ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋ ਸਮੱਿਸਆ ਸੀ ਜਾ ਇਸ ਲੇ ਹੈ?
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਦੀ ਵੀ ਿਕਸੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ nਿਚਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਉਦਾਹਰ ਲਈ, ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਿਥਤੀਆ ਰੱਿਖਆ ਨਹj ਕੀਤੀ
ਗਈ, ਜਾ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਸੱਟ ਲਗਣ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹj ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦ m ਿਕ ਸੰਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ)?
m
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਮਾ- ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ i ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਿਜਸ ' ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਿਚਚਲਾਇਆ ਗੁਆ, ਾਲੀ-ਗਲੌ ਕੀਤੀ ਗਈ,
ਅਪਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗ ਹੋਵੇ? ਜਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦ ਵੀ ਮਾ- ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ i ਵੇਿਖ ਜਾ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਿਜਸ ' ਿਕਸੇ ਹੋਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ
ਥੱਪੜ ਮਾਿਰਆ, ਮੁੱਕੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਾਰ-ਪੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾ ਹਿਥਆ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ?
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਨੇ ਅਕਸਰ ਜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ਧੱਕਾ ਿਦੱਤਾ, ਝਪਟ ਕੇ ਪਕਿੜਆ, ਥੱਪੜ ਮਾਿਰਆ ਜਾ ਉਸ ' ਕੁਝ ਸੱਿਟਆ ਹੈ? ਜਾ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਿਰਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ਿਨਸ਼ਾਨ ਗਏ ਜਾ ਉਸ i ਸੱਟ ਲਗੀ ਸੀ? ਜਾ
ਕੀ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ਧਮਕਾਇਆ ਹੈ ਜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ਇਹ ਡਰ ਬੈਠ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਉਸi ਸੱਟ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਿਮਸਾਲ ਵਜm, ਿਕਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ਛੋਿਹਆ ਜਾ ਤੁਹਾਡ ਬੱਚ i ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ i ਅਿਜਹੇ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਛੂਹੇ ਅਣਚਾਿਹਆ ਸੀ, ਜਾ ਤੁਹਾਡ ਬੱਚੇ i ਬੇਆਰਾਮੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਈ, ਜਾ ਿਕਸੇ ਨੇ ਕਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ਨਾਲ ਮੌਿਖਕ, ਐਨਲ, ਜਾ ਯੋਨੀ ਿਵੱਚ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਅਸਲ ਿਵੱ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ?
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ(ਵਾ) ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਿਮਸਾਲ ਵਜm ਇੱਕ ਮਾ- ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈ
ਿਲਆ ਜਾ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਜਾ ਕੋ ਰੋਮਾਿਂ ਟਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆ ਿਗਆ/ਗਈ ਜਾ ਵੱਖ ਹੋ ਿਗਆ/ਗਈ?
ਹਾਂ ਨਹj
ਤੁਸd ਭਾਗ 1 ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ ਸਵਾਲਾ ਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ?
ਬਾਕੀ ਦੀ ਪਸ਼ਨਾਵਲੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।
Punjabi 2020
f
ਭਾਗ 2 ਿਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ nਥੇ "ਹਾ" ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ ਹj
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ, ਸਮੂਦਾਇ ਜਾ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖ, ਸੁਿਣਆ, ਜਾ ਉਸ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? (ਿਮਸਾਲ ਵਜੋ, ਡਰਾਉਣਾ-
ਧਮਕਾਉਣਾ, ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾ ਹੋਰ ਿਹੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਯੁੱਧ ਜਾ ਅੱਤਵਾਦ)
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਿਮਸਾਲ ਵਜm ਨh ਦੀ ਜਾਤ, ਪਜਾਤੀ, ਿਲੰ ਛਾਣ, ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਣ, ਧਰਮ, ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾ, ਜਾ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ
ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੀ ਿਗਆ ਜਾ ਨੀਚਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ)?
ਹਾਂ ਨਹj
m
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ਕਦੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੋ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਹੋਈਆ ਹਨ (ਿਮਸਾਲ ਵਜm ਬੇਘਰ ਹੋਣ, ਰਿਹਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਜਗਾ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ
ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵੱਧ ਵਾਰ ਘਰ ਬਦਲਣਾ, ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਜਾ ੋਰਕਲਜ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕਈ ਪਿਰਵਾਰਾ ਜਾ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮlਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਿਪਆ)?
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਤੁਹਾi ਕਦੀ ਿਚੰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਖਾਣ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਨਹj ਹੈ ਜਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਖਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਪਿਹਲਾ ਂ ਿਕ ਉਹ
ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦ ਕੇ?
m
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ੋਸਟਰ ਕੇ, ਜਾ ਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਿਪਉ ਜਾ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ? m
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚ ਕਦ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਮਾਂ-ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸi ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਿਬਮਾਰੀ ਜਾ ਿਵਕਲਾਂਗਤਾ ਸੀ?
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚ ਕਦ ਵੀ ਿਕਸੇ ਮਾਂ-ਿਪਉ ਜਾ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ?
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ਕਦੀ ਵੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ, ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜਾ ਕੈ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ?
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਮਾਿਂ ਟਕ ਸਾਥੀ (ਿਜਵk ਿਕ ਬੁਆਏਫਡ ਜਾ ਪੇਿਮਕਾ) ਲm ਮੌਿਖਕ ਜਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾ ਧਮਿਕਆਂ ਦਾ ਅਨੁ ਕੀਤਾ ਹੈ? gl
ਹਾਂ ਨਹj
ਤੁਸd ਭਾਗ 2 ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ ਸਵਾਲਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ?
Teen (Parent/Caregiver Report) – Identified
P
unjabi 2020
ਬੱਿਚਆ ਨਾਲ ਪਤੀਕੂਲ ਬਾਲਪਨ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾ ਅਤ ਸੰਬੰਿਧਤ ੀਵਨ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਸaੀਨਰ
(Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS) – ਨੌ (ਸਵf ਿਰਪੋਰਟ) (Teen (Self Report))

 

ਬਹੁਤਸਾਰੇਪਿਰਵਾਰਤਣਾਉਪੂਰਨਜੀਵਨਦੀਆਘਟਨਾਵਾਦਾਤਜਰਬਾਕਰਦੇਹਨਸਮeਦੇਨਾਲਨਾਲਇਹਨੁਤੁਹਾਡੀਿਸਹਤਅਤਤੰਦਰੁਸਤੀਅਸਰਪਾ
ਸਕਦੇਹਨਅਸdਤੁਹਾਡੇਸਵਾਲਪੁੱਛਣਾਚਾਹੰੁਦੇਹਾਾਂਜੋਅਸdਤੁਹਾcਿਜੰਨਾਸੰਭਵਹੋਸਕੇਤੰਦਰੁਸਤਰਿਹਣਿਵਚਮਦਦਕਰਸਕੀਏ
ਤੁਹਾਡੇਜਨਮਦੇਵੇਲੇਲੈਕੇਿਕਸੇ
ਵੀਸਮeਕੀਤੁਸdਹੇਲੇਤਜਰਬਹੁੰਦੇਹੋਏਵੇਖੇਹਨਜਾਨbਦੇਹੋਣਲੇhਥੇਮੌਜੂਦਰਹਹੋ 
   
   

 

  
PTSD
  
 




ਜਾ 

 ਜਾ 
 ਜਾ  

     
 
  
 
ਇਸਪਿਲੇਨੁਦੇਹਾ ਾਲੇਜਵਾਬਾਦੀਿਗਣਤੀਕਰੋ

Punjabi 2020
Teen (Self Report) Deidentified


g
g




 


 
 

 



 
ਇਸ ਦੂਜੇ ਨੁ ਦੇ "ਹਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਰੋ
Teen (Self Report) Deidentified
Punjabi 2020
ਬੱਿਚਆ ਂ ਨਾਲ ਪਤੀਕੂਲ ਬਾਲਪਨ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾ ਅਤ ਸੰਬੰਿਧਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੋਗਰਾ ਸaੀਨਰ
(Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS) ਨੌ (ਸਵf ਿਰਪੋਰਟ) (Teen (Self Report))

 

ਬਹੁਤਸਾਰੇਪਿਰਵਾਰਤਣਾਉਪੂਰਨਜੀਵਦੀਆਘਟਨਾਵਾਦਾਤਜਰਬਾਕਰਦੇਹਨਸਮeਦੇਨਾਲਨਾਲਇਹਨੁਤੁਹਾਡੀਿਸਹਤਅਤਤੰਦਰੁਸਤੀਅਸਰਪਾ
ਸਕਦੇਹਨਅਸdਤੁਹਾਡੇਸਵਾਲਪੁੱਛਣਾਚਾਹੰੁਦੇਹਾਾਂਜੋਅਸdਤੁਹਾcਿਜੰਨਾਸੰਭਵਹੋਕੇਤੰਦਰੁਸਤਰਿਹਣਿਵਚਮਦਦਕਰਸਕੀਏਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੈਕੇ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮe , ਕੀ ਤੁਸd ਲੇ ਤਜਰਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਾ ਉਨb ਦੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ hਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹੋ?
   
 
  
 
 

 
  
PTSD
 
  
 


 


 

 ਜਾ 

 
 ਜਾ 
 ਜਾ 

 
                      
     

 
  
 
 
ਤੁਸd ਭਾਗ 1 ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ ਸਵਾਲਾ ਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ?

Punjabi 2020
Teen (Self Report) – Identified


g g



 


 
 

 


 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
ਤੁਸd ਭਾਗ 2 ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ ਸਵਾਲਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ?
Teen (Self Report) – Identified
P
unjabi 2020
ਬੱਿਚਆ ਂ ਨਾਲ ਪਤ ੀਕੂਲ ਬਾਲਪਨ ਦੀਆ ਂ ਘਟਨਾਵਾ ਅਤ ਸੰਬੰਿਧਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਸaੀਨਰ
(Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS) ਬੱਚਾ (Child)
Child (Parent/Caregiver Report) Deidentified
ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:
ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ: ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ: ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ:
ਬਹ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤਣਾਉਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਮe ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਨੁ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ' ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਸd ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸd ਉਨb c ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ
ਰਿਹਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਡ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਲੇ ਲੈਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮe , ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੇ ਤਜਰਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਾ ਉਹ
ਉਨb ਦੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਅਤ ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਰਿਬਆ c ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਕੁਝ ਸਵਾਲਾ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਧ ਿਹੱਸੇਜਾ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕੀਤ ਗਏ ਹਨ ਜੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਉਸ ਪੂਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬਹਾ ਹੈ
f
f
m
ਭਾਗ 1
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਮਾ-ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲh / ਕੈ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾj ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਸਮਰੱਿਥਤ, ਿਨh ਿਪਆਰ ਦੇ/ਜਾ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚ ਕਦ ਵੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਮਾ- ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸj ਮਾਨਸਕ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂ ਸਨ? (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ, ਸਿਕਜ਼ੌਫgੇਨੀਆ, ਬਾਈਪੋਲਰ
ਿਡਸਆਰਡਰ, PTSD, ਜਾ ਕੋ ਬੇਚੈਨੀ ਵਾਲਾ ਿਵਕਾਰ)
ਕੀਦੀ ਿਕਸੇ ਮਾ- ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ j ਬੇਜ਼ੱਤ, ਅਪਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਨੀਚਾ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ?
ਕੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆ ਜਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ j ਕਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ, ਸੜਕਾਂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੀਆ ਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਦੀ ਵਰਤm ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਸਮੱਿਸਆ ਸੀ ਜਾ ਇਸ ਲੇ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਦ ਵੀ ਿਕਸੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰ nਿਚਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਿਥਤੀਆ ਰੱਿਖਆ ਨਹk ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾ
ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਸੱਟ ਲਗਣ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹk ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦ m ਿਕ ਸੰਸਾਧਨ ਮੌਜੂ ਸਨ)?
m
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਮਾ- ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ j ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਿਜਸ ' ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਿਚਚਲਾਇਆ ਗੁਆ, ਗਾਲੀ-ਲੌ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਪਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ
ਜਾ ੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ? ਜਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾ-ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ j ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਿਜਸ ' ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਥੱਪੜ ਮਾਿਰਆ, ਮੁੱਕਬਾਜੀ ਕੀਤੀ
ਗਈ, ਮਾਰ-ਪੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾ ਹਿਥਆਰ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਨੇ ਅਕਸਰ ਜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ j ਧੱਕਾ ਿਦੱਤਾ, ਝਪਟ ਕੇ ਪਕਿੜਆ, ਥੱਪੜ ਮਾਿਰਆ ਜਾ ਉਸ ' ਕੁਝ ਸੱਿਟਆ ਹੈ? ਜਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਦੇ ਿਕਸੇ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡ ਬੱਚੇ j ਇੰਨ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਿਰਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ j ਿਨਸ਼ਾਨ ਗਏ ਜਾ ਉਸ j ਸੱਟ ਲਗੀ ਸੀ? ਜਾ ਕੀ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਨੇ ਕਦ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ j ਧਮਕਾਇਆ ਹੈ ਜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ j ਇਹ ਡਰ ਬੈਠ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸj ਸੱਟ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਿਮਸਾਲ ਵਜ, m ਿਕਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ j ਛੋਿਹ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ j ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ j ਅਿਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੂਹ
ਅਣਚਾਿਹਆ ਸੀ, ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ j ਬੇਆਰਾਮੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਈ, ਜਾ ਿਕਸੇ ਨੇ ਕਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮੌਿਖਕ, ਐਨਲ, ਜਾ ਯੋਨੀ ਿਵੱਚ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਅਸਲ ਿਵੱ
ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ?
ਕੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ(ਵਾ) ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਿਮਸਾਲ ਵਜm ਇੱਕ ਮਾ- ਿਪਉ/ੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾ ਵੱਖ ਹੋ
ਗਏ, ਜਾ ਕੋ ਰੋਮਾਿਂ ਟਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆ ਿਗਆ/ਗਈ ਜਾ ਵੱਖ ਹੋ ਿਗਆ/ਗਈ?
ਇਸ ਪਿਲੇ ਨੁ ਦੇ "ਹਾ ਲੇ ਜਵਾਬਾ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰੋ:
ਬਾਕੀ ਦੀ ਪਸ਼ਨਾਵਲੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।
Punjabi 2020
ਭਾਗ 2 ਿਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ nਥੇ "ਹਾ" ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ, ਸਮੂਦਾਇ ਜਾ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ, ਸੁਿਣਆ, ਜਾ ਉਸ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? (ਿਮਸਾਲ ਵਜੋ,
ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ, ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾ ਹੋਰ ਿਹੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਯੁੱਧ ਜਾ ਅੱਤਵਾਦ)
ਹਾਂ ਨਹk
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਿਮਸਾਲ ਵਜm ਨh ਦੀ ਜਾਤ, ਪਜਾਤੀ, ਿਲੰ ਛਾਣ, ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਣ, ਧਰਮ, ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾ, ਜਾ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ
ਕਾਰਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੀ ਿਗਆ ਜਾ ਨੀਚਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ)?
ਹਾਂ ਨਹk
m
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ j ਕਦੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੋ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਹੋਈਆ ਹਨ (ਿਮਸਾਲ ਵਜm ਬੇਘਰ ਹੋਣ, ਰਿਹਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਜਗਾ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ
ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵੱਧ ਵਾਰ ਘਰ ਬਦਲਣਾ, ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਜਾ ਫੋਰਕਲਜ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕਈ ਪਿਰਵਾਰਾ ਜਾ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮlਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਿਪਆ)?
ਹਾਂ ਨਹk
ਕੀ ਤੁਹਾj ਕਦੀ ਿਚੰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ਕੋਖਾਣ ਲਈ ਬਥੇਰ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਨਹk ਹੈ ਜਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਖਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਪਿਹਲਾ ਂ ਿਕ
ਉਹ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਖਰੀਸਕੇ?
ਹਾਂ ਨਹk
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ j ੋਸਟਰ ਕੇ, ਜਾ ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਰਕੇ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਿਪਉ ਜਾ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ?
m
ਹਾਂ ਨਹk
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚ ਕਦ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਮਾਂ-ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸj ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਿਬਮਾਰੀ ਜਾ ਿਵਕਲਾਂਗਤ ਸੀ?
ਹਾਂ ਨਹk
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚ ਕਦ ਵੀ ਿਕਸੇ ਮਾਂ-ਿਪਉ ਜਾ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ?
ਹਾਂ ਨਹk
ਇਸ ਦੂਜੇ ਨੁ ਦੇ "ਹਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰੋ:
Child (Parent/Caregiver Report) – Identified
Punjabi 202
0
m
ਬੱਿਚਆ ਂ ਨਾਲ ਪਤ ੀਕੂਲ ਬਾਲਪਨ ਦੀਆ ਂ ਘਟਨਾਵਾ ਅਤ ਸੰਬੰਿਧਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਸaੀਨਰ
(Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS) ਨੌ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਿਰਪੋਰਟ
(Teen Caregiver Report)
Teen (Parent/Caregiver Report) Deidentified
ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰ ਪੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀ:
ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ: ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ: ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰ
:
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤਣਾਉਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਮe ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਨੁ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ' ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਸd ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸd ਉਨb c ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ
ਰਿਹਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੈ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮe , ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੇ ਤਜਰਬ ਹੁੰਦ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਾ ਉਹ ਉਨb ਦੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਿਕਰਪਾ ਕੇ ਅਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਰਿਬਆ c ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਕੁਝ ਸਵਾਲਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਧ ਿਹੱਸੇਜਾ ਨਾਲ ਵੱਖ
ਕੀਤ ਗਏ ਹਨ ਜੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਉਸ ਪੂਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬਹਾ ਹੈ
f
m
ਭਾਗ 1
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਮਾ-ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲh / ਕੈ ਿਵੱਿਰਹਾ ਹੈ?
ਕੀ ਹਾi ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਮਰੱਿਥਤ, ਿਨh ਿਪਆਰ ਦੇ ਅਤੇ/ਜਾ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚ ਕਦ ਵੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਮਾ- ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸi ਮਾਨਸਕ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂ ਸਨ? (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਿਡਪਰੈਸ਼, ਸਿਕਜ਼ੌਫgੇਨੀਆ, ਬਾਈਪੋਲਰ
ਿਡਸਆਰਡਰ, PTSD, ਜਾ ਕੋਬੇਚੈਨੀ ਵਾਲਾ ਿਵਕਾਰ)
ਕੀ ਕਦੀ ਿਕਸੇ ਮਾ- ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ਬੇਜ਼ੱਤ, ਅਪਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਨੀਚਾ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ?
ਕੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆ ਜਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ i ਕਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਰਾਪੀਣ, ਸੜਕਾ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੀਆ ਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ
ਵਰਤm ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋ ਸਮੱਿਸਆ ਸੀ ਜਾ ਇਸ ਲੇ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਦ ਵੀ ਿਕਸੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰ nਿਚਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਿਥਤੀਆ ਰੱਿਖਆ ਨਹj ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ
ਜਾ ਸੱਟ ਲਗਣ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹj ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦ m ਿਕ ਸੰਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ)?
m
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਮਾ- ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ i ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਿਜਸ ' ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਿਚਚਲਾਇਆ ਗੁਆ, ਗਾਲੀ-ਲੌ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਪਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ? ਜਾ ਕੀ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾ- ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ i ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਿਜਸ ' ਿਕਸੇ ਹੋ ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਥੱਪੜ ਮਾਿਰਆ, ਮੁੱਕਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ,
ਮਾਰ-ਪੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾ ਹਿਥਆਰ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਨੇ ਅਕਸਰ ਜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ਧੱਕਾ ਿਦੱਤਾ, ਝਪਟ ਕੇ ਪਕਿੜਆ, ਥੱਪੜ ਮਾਿਰਆ ਜਾ ਉਸ ' ਕੁਝ ਸੱਿਟਆ ਹੈ? ਜਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ
ਿਕਸੇ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡ ਬੱਚੇ i ੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਿਰਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ਿਨਸ਼ਾਨ ਗਏ ਜਾ ਉਸ i ਸੱਟ ਲਗੀ ਸੀ? ਜਾ ਕੀ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਨੇ ਕਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ
i ਧਮਕਾਇਆ ਹੈ ਜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਿਜਹਾ ਕੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ੱਚੇ i ਇਹ ਡਰ ਬੈਿਗਆ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸi ਸੱਟ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਿਮਸਾਲ ਵਜm, ਿਕਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ i ਛੋਿਹਆ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ i ਅਿਜਹੇ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਛੂਹ
ਅਣਚਾਿਹਆ ਸੀ, ਜਾ ਤੁਹਾਡ ਬੱਚੇ i ਬੇਆਰਾਮੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਈ, ਜਾ ਿਕਸੇ ਨੇ ਕਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੌਿਖਕ, ਐਨਲ, ਜਾ ਯੋਨ ਿਵੱਚ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸੈਕਸ
ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ?
ਕੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ(ਵਾ) ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਿਮਸਾਲ ਵਜm ਇੱਕ ਮਾ- ਿਪਉ/ੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾ ਵੱਹੋ ਗਏ,
ਜਾ ਕੋ ਰੋਮਾਿਂ ਟਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆ ਿਗਆ/ਗਈ ਜਾ ਵੱਖ ਹੋ ਿਗਆ/ਗਈ?
ਤੁਸd ਭਾਗ 1 ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ ਸਵਾਲਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ?
ਬਾਕੀ ਦੀ ਪਸ਼ਨਾਵਲੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।
f
Punjabi 2020
ਭਾਗ 2 ਿਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ nਥੇ "ਹਾ" ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ ਹj
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ, ਸਮੂਦਾਇ ਜਾ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰਦ ਹੋਏ ਵੇਿਖ, ਸੁਿਣਆ, ਜਾ ਉਸ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? (ਿਮਸਾਲ ਵਜੋ, ਡਰਾਉਣਾ-
ਧਮਕਾਉਣਾ, ਹਮਲਾਰਨਾ ਜਾ ਹੋਰ ਿਹੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਯੁੱਧ ਜਾ ਅੱਤਵਾਦ)
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਿਮਸਾਲ ਵਜm ਨh ਦੀ ਜਾਤ, ਪਜਾਤੀ, ਿਲੰ ਛਾਣ, ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਣ, ਧਰਮ, ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾ, ਜਾ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ
ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੀ ਿਗਆ ਜਾ ਨੀਚਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ)?
ਹਾਂ ਨਹj
m
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ਕਦੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੋ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਹੋਈਆ ਹਨ (ਿਮਸਾਲ ਵਜm ਬੇਘਰ ਹੋਣ, ਰਿਹਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਜਗਾ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ
ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵੱਧ ਵਾਰ ਘਰ ਬਦਲਣਾ, ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਜਾ ਫੋਰਕਲਜ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕਈ ਪਿਰਵਾਰਾ ਜਾ ਪਿਰਵਾਦੇ ਮlਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਿਪਆ)?
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਤੁਹਾi ਕਦੀ ਿਚੰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਖਾਣ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਨਹj ਹੈ ਜਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਖਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਪਿਹਲਾ ਂ ਿਕ ਉਹ
ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦ ਕੇ?
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ੋਸਟਰ ਕੇ, ਜਾ ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਿਪਉ ਜਾ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ? m
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚ ਕਦ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਮਾਂ-ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸi ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਿਬਮਾਰੀ ਜਾ ਿਵਕਲਾਂਗਤਾ ਸੀ?
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚ ਕਦ ਵੀ ਿਕਸੇ ਮਾਂ-ਿਪਉ ਜਾ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ?
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ i ਕਦੀ ਵੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ, ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜਾ ਕੈ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ?
ਹਾਂ ਨਹj
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਮਾਿਂ ਟਕ ਸਾਥੀ (ਿਜਵk ਿਕ ਬੁਆਏਫਡ ਜਾ ਪੇਿਮਕਾ) ਲm ਮੌਿਖਕ ਜਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾ ਧਮਿਕਆਂ ਦਾ ਅਨੁ ਕੀਤਾ ਹੈ? gl
ਹਾਂ ਨਹj
ਤੁਸd ਭਾਗ 2 ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ ਸਵਾਲਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ?
Teen (Parent/Caregiver Report) – Identified
Punjabi 2020
m
ਬੱਿਚਆ ਨਾਲ ਪਤੀਕੂਲ ਬਾਲਪਨ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾ ਅਤ ਸੰਬੰਿਧਤ ੀਵਨ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਸaੀਨਰ
(Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS) – ਨੌ (ਸਵf ਿਰਪੋਰਟ) (Teen (Self Report))
ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼: ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀ:
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ:
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤਣਾਉਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨਸਮe ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਨੁ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਅਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ' ਅਸਰ ਪਾ
ਸਕਦੇ ਹਨਅਸd ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾ ਾਂ ਜੋ ਅਸd ਤੁਹਾc ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਿਹਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ
ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੈ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮe , ਕੀ ਤੁਸd ਹੇਲੇ ਤਜਰਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਾ ਨb ਦੇ ਹੋਣ ਲੇ hਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੇ ਹੋ? ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਤੀਤ ਿਵੱ ਹੋਏ ਅਤ
ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਰਿਬਆ k ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਕੁਝ ਸਵਾਲਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਧ ਿਹੱਸੇਜਾ ਨਾਲ ਵੱਕੀਤ ਗਏ ਹਨਜੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱਸੇ ਦਾ
ਜਵਾਬਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬਹਾ ਹੈ
ਭਾਗ 1
ਕੀ ਤੁਸl ਕਦੀ ਵੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਮਾ- ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇਲj / ਕੈ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਸl ਕਦੀ ਵੀ ਅਸਮਰੱਿਥ, ਿਨj ਿਪਆਰ ਦੇ ਅਤੇ/ਜਾ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਸl ਕਦੀ ਵੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਮਾ- ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਸk ਮਾਨਸ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵ ਂ ਸਨ? (ਉਦਾਹਰ ਲਈ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ, ਸਿਕਜ਼ੌਫiੇਨੀਆ, ਬਾਈਪੋਲਰ ਿਡਸਆਰਡਰ,
PTSD, ਜਾ ਕੋ ਬੇਚੈਨੀ ਵਾਲਾ ਿਵਕਾਰ)
ਕੀ ਕਦੀ ਿਕਸੇ ਮਾ- ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾk ਬੇਜ਼ੱਤ, ਅਪਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਨੀਚਾ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆ ਜਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ k ਕਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ, ਸੜਕਾਂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੀਆ ਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ
ਵਰਤo ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋ ਸਮੱਿਸਆ ਸੀ ਜਾ ਇਸ ਲੇ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦ ਵੀ ਿਕਸੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ pਿਚਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਿਥਤੀਆ ਰੱਿਖਆ ਨਹl ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ
ਜਾ ਸੱਟ ਲਗਣ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹl ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦ o ਿਕ ਸੰਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ)?
ਕੀ ਤੁਸl ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਮਾਂ-ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ k ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਿਜਸ ' ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਗ ਦੁਆਰਾ ਿਚਚਲਾਇਆ ਿਗਆ, ਗਾਲੀ-ਲੌ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਪਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ? ਜਾ ਕੀ ਤੁਸl ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ k ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਿਜਸk ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਥੱਪੜ ਮਾਿਰਆ, ਮੁੱਕੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਾਰ-ਪੀਟ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾ ਹਿਥਆਰ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਨੇ ਅਕਸਰ ਜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ੁਹਾk ਧੱਕਾ ਿਦੱਤਾ, ਝਪਟ ਕੇ ਪਕਿੜਆ, ਥੱਪੜ ਮਾਿਰਆ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ' ਕੁਝ ਸੱਿਟਆ ਹੈ? ਜਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ
ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾk ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਿਰਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਗਏ ਜਾ ਤੁਹਾk ਸੱਟ ਲਗਸੀ? ਜਾ ਕੀ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾk ਧਮਕਾਇਆ ਹੈ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਡਰ ਬੈਠ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾk ਸੱਟ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਸl ਕਦ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਨੁ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਿਮਸਾਲ ਵਜo, ਿਕਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾk ਛੋਿਹ ਜਾ ਤੁਹਾk ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ k ਅਿਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ੂਹੇ ਅਣਚਾਿਹਆ ਸੀ, ਜਾ ਤੁਹਾk
ਬੇਆਰਾਮੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਈ, ਜਾ ਿਕਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਿਖਕ, ਐਨਲ, ਜਾ ਯੋਨੀ ਿਵੱਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ?
ਕੀ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤ(ਵਾ) ਦੇ ਿਰਸ਼ਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨਬਦੀਲੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਿਮਸਾਲ ਵਜo ਇੱਕ ਮਾਂ-ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਿਲ ਜਾ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ,
ਜਾ ਕੋ ਰੋਮਾਿਂ ਟਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆ ਿਗਆ/ਗਈ ਜਾ ਵੱਖ ਹੋ ਿਗ/ਗਈ?
ਤੁਸd ਭਾਗ 1 ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ ਸਵਾਲਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ?
ਬਾਕੀ ਦੀ ਪਸ਼ਨਾਵਲੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।
Punjabi 2020
Teen (Self Report) Deidentified
g
g
o
o
ਭਾਗ 2 ਿਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ pਥੇ "ਹਾ" ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ
ਕੀ ਤੁਸl ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ, ਸਮੂਦਾਇ ਜਾ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ k ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰਦ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ, ਸੁਿਣਆ, ਜਾ ਉਸ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਹੋ? (ਿਮਸਾਲ ਵਜੋ, ਡਰਾਉਣਾ-
ਧਮਕਾਉਣਾ, ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾ ਹੋਰ ਿਹੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਯੁੱਧ ਜਾ ਅੱਤਵਾਦ)
ਹਾਂ ਨਹl
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਿਮਸਾਲ ਵਜo ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ, ਪਜਾਤੀ, ਿਲੰ ਪਛਾਣ, ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਣ, ਧਰਮ, ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾ, ਜਾ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ
ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੀ ਿਗਆ ਜਾ ਨੀਚਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ)?
ਹਾਂ ਨਹl
o
ਕੀ ਤੁਹਾk ਕਦੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੋ ਸਮੱਿਸਆਵ ਹੋਈਆਂ ਹਨ (ਿਮਸਾਲ ਵਜo ਬੇਘ ਹੋਣ, ਰਿਹਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਜਗਾ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਛੇ ਮਹੀਿਨਆ ਦੀ ਿਮਆਦ
ਿਵੱਚ ਦੋ ਵੱਧ ਵਾਰ ਘਰ ਬਦਲਣਾ, ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਜਾ ਫੋਰਕਲਜ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕਈ ਪਿਰਵਾਰਾ ਜਾ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮnਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਿਪਆ)?
ਹਾਂ ਨਹl
ਕੀ ਤੁਹਾk ਕਦੀ ਿਚੰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਾਣ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱ ਭੋਜਨ ਨਹl ਹੈ ਜਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਖਾਣਾਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਪਿਹਲਾ ਂ ਿਕ ਤੁਸl ਜਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣ?
ਹਾਂ ਨਹl
ਕੀ ਤੁਹਾk ਫੋਸਟਰ ਕੇ, ਜਾ ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾ- ਿਪਉ ਜਾ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ?
o
ਹਾਂ ਨਹl
ਕੀ ਤੁਸl ਕਦੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਮਾਂ-ਿਪਉ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਸk ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਿਬਮਾਰੀ ਜਾ ਿਵਕਲਾਂਗਤਾ ਸੀ?
ਹਾਂ ਨਹl
ਕੀ ਤੁਸl ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਮਾਂ-ਿਪਉ ਜਾ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਸਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ?
ਹਾਂ ਨਹl
ਕੀ ਤੁਹਾk ਕਦੀ ਵੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ, ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜਾ ਕੈ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ?
ਹਾਂ ਹl
ਕੀ ਤੁਸl ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਰੋਮਾਿਂ ਟਕ ਸਾਥੀ (ਿਜਵm ਿਕ ਬੁਆਏਫinਡ ਜਾ ਪੇਿਮਕਾ) ਦੁਆਰਾ ਮੌਿਖਕ ਜਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾ ਧਮਿਕਆਂ ਦਾ ਅਨੁ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਹਾਂ ਨਹl
ਤੁਸd ਭਾਗ 2 ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ ਸਵਾਲਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ?
Teen (Self Report) – Identified
Punjabi 2020
o