I.
MINISTERUL JUSTIŢIEI
OFICIUL NAŢIONAL AL
REGISTRULUI COMERŢULUI
OFICIUL REGISTRULUI
COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.
C E R E R E
FURNIZARE INFORMAŢII
PRIVIND
BENEFICIARII REALI
III.
Formular nr. 15
........................................
(Număr intrare)
........................................
(Dată intrare)
IV.
1. Solicitant:
1.1. Autoritate care are competențe de supraveghere și control/organ judiciar/ONPCSB................................................
...........................................................................................................................................................................................................
1.2. Entitate raportoare potrivit art. 5 din Legea nr. 129/2019 ..............................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
cu sediul/domiciliul în localitatea....................................….……judeţ/sector..............................str.............................................
nr. .............. bloc. ............... scara. ............ etaj .......... ap. ............…. e-mail…………………………………………………..
act identitate ........................ seria ............ nr. ........................eliberat de ........................................ la data ................................
CUI/CNP/NIF .......................................................
prin ......................................................................................................................în calitate de .....................................................
conform ............................................................................................ cu domiciliul în localitatea ..................................................
județ/sector .....................................str. ............................................................. nr. ........ bl. .......... sc. …... etaj ….... ap. …..
e-mail……………………………………………………..act identitate ........................ seria ............... nr. .................................
eliberat de ........................................... la data .................................... CNP/NIF ..........................................................................
2. În temeiul art. 19 din Legea nr. 129/2019 pentru
prevenirea şi combaterea spării banilor şi finanţării terorismului, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările
și complerile ulterioare, și ale Ordinului ministrului
justiției nr. 7323/C/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare online
și de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul
Beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, solicit:
2.1. Pentru persoana juridică:..................................................................................................................................….............
având număr de ordine în registrul comerțului
....................................... cod unic de înregistrare
..................…...........................
2.2. Pentru persoana fizică:........................................................................................................................................................
CNP/NIF........................................................................data nașterii................................................................................................
3. Obiectul cererii:
3.1. Furnizare informații privind beneficiarii reali: situația la zi raport istoric
V. Solicit comunicarea prin
1
: biroul eliberări, la sediul ONRC biroul eliberări, la sediul ORCT
e-mail ......................................................................................................................................................................................
poştă
2
, la adresa: localitatea .................................................. judeţ/sector...................................... cod poştal........................
str.
.................................
...........
....nr.
.................
bloc........
...........
scara.............. et
aj.............. ap...............
VI. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în scopul soluționării prezentei cereri.
Am primit în format tipărit pe suport hârtie "Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal".
………………………………………… ……………..……. …………………………..
(Nume și prenume) (Data) (Semnătura)
VII. Am primit documentul, în original, care cuprinde informațiile solicitate:
………………………………………… ……………..……. …………………………..
(Nume și prenume) (Data) (Semnătura)
1
Se va bifa o singură opțiune.
2
Pentru eliberarea documentului de răspuns prin poștă se aplică un tarif auxiliar.
VIII.
Întocmit ......................................................................................................................................................................................
(nume
și prenume/inițiale, semnătură, data)
IX.
Verificat/Semnat .........................................................................................................................................................................
(nume
și prenume/inițiale, semnătură, data)