Purpose: 7KLVDSSOLFDWLRQIRUP LVL QWHQGHGWRSURYLGHJXLGDQF HIRU W KHVWXGHQWVHHN LQJDQRSSRUWXQL W\WRFRPSOHWHD
SUDFW LFXPE\ RXW OLQLQJWKHSROLFL HVDQGSURFHGXU HVZKLFKUHJXODWHVXF KH[SHULHQFHVDW:L VFRQVLQ/XWKHU DQ&ROOHJH,WLV
DOVRLQW HQGHGWRGRFXPHQWWKHIDFWWKDWDOOSDU WLHVL QY ROY HGLQWKHSODQQLQJRIW KLVSUDF WLFXPXQGHUVWDQGWKHLUUHVSHFW LYH
UHVSRQVLELOLWLHVDQGWKDWE\ VLJQLQJWKLVI RUPWKH\DJUHHWRW KHWHUPVGHVFUL EHGLQWKHDWW DF KHGSURVSHFWXV
Prospectus:$VWXGHQWZKRV HHN VWRF RPSOHWHDSUDFWLFXPPXVWSUHSDUHDSURVSHFWXVZKL F KFRQW DLQVW KHI ROORZLQJ
FRPSRQHQWV7KLVIRUPLVWRVHUYHDVWKHF RY HU SDJH RIWKHSU RVSHFW XV
 $WLWOHRUWRSLF DQGWKH
VFKRROIURPZKLFKWKHSUDFWLFXP LVFRQGXFWHGDQG WKHQXP EHU RI FUHGLWVZKLFKDUHWR
EHHDU
QHG
 $JHQHU DOGHVFU LSWL RQRI WKHSXUSRVHI RU ZKLFKWKHSUDFWLFXPLVEHL QJFRQGXFWHG7 KLVPL JKWF RQWDLQDEULHI
GHVFULSWL RQRI WKHFRQW HQWWREHOHDUQHGWKHVNLOOVW REH PDVWHU HGWKHUHDGL QJVDQGUHVHDUFKWREHFRQGXF WHG
DQGRUWKHSUDFWLFDOWHDF KLQJVNLOOVDQGOHY HOVW REHDGGUHVVHG
 7KHOHDU QHU RXW F RP HVRIWKHSU DFWLF XP SDUWL FL SDWLRQP XVWEHVW DWHGDVREMHFWLYHVUHJDUGLQJWKHVSHFLILF
NQRZOHGJHDQGVNLOOVWKDWDUHWREHGHYHORSHGRYHUWKHFRXUVHRIW KHH[SHU LHQFH
 $VWDWHPHQW ZKLFKUHIOHFWVDQDJUHHPHQWEHWZHHQWKHVW XGHQWDQGWKHVXSHU YLVLQJIDF XOW\PHPEHUDERXWKRZW KH
REMHF WLYHVRI WKHSUDFWLFXP DUHDVVHVVHGDQGKRZW KHI LQDOJUDGHLVGHWHUPLQHG
 $WLPHOLQHZKLFKLQGLFDWHVZKHQWKHS UDFWLFXPEHJLQVZ KHQNH\PLOHVWRQHVDUHUHDFKHGDQGZKHQWKHILQDO
JUDGHLVGHWHUPLQHG
 $U HIOHFWL RQ7KHSUDFWL F XPVWXGHQWP XVWLQGL F DWHDWLPHOL QHI RU UHJXODUZULWWHQUHIO HF WLRQVRIWKHH[SHULHQF H7KHVH
P XVWEHSDUWRIWKHHY LGHQF HRISHUIRUPDQFHDQGJURZWKIU RP W KHI LUVWGD\WRWKHODVW
Faculty Member’s Responsibility:) DF XOW\DUHFRPSHQVDWHGVHSDUDW HO\IRU VXSHUYL VL QJSUDFWLFD,QDJUHHL QJW R
VXSHUYLVHDSUDFWL F XP IDFXOW\PHPEHU VREOLJDW HWKHP VHOYHVW RSURYLGHRQO \VXFKVXSHUYLVLRQDQGH YDOXDWL RQRI WKH
SUDFW LFXPDVDU HQHFHVVDU\WRHQVXU HDTXDOLW\OHDU QLQJH[SHULHQFH7KHVXSHUY LVLRQIRUPXODLVDOLJQHGWRIDFXOW\ORDG
Approval Process:6WXGHQWVPXVWFRQVXOW ZLWKW KH'LUHFWRURI7 HDF KHU (GXFDWLRQDQGD IDFXOW \ PHP EHU LQWKH
GHSDUWPHQWIURPZKLF KWKHSUDFWLFXP LVEHL QJVRXJKW, IDSURIHVVRULVZLOOL QJWRZRUN ZLWKW KHVWXGHQWLWLVWKHQWKH
VWXGHQW¶VUHVSRQVLELOLW \ W RGHYHORSDSURVSHFW XVDF F RU GLQJWRWKHDERYHRXWOLQH: KHQWKHVWXGHQWKDVFRPSOHWHGWKH
SURVSHFWXVDQGKDVW KHIDF XOW\PHPEHU¶VVLJQDWXU HRQWKL VIRUPWKHQDSSRLQWPHQWVPXVWEHPDGHZLWKERW KW KH'LUHFW RU
RI7HDFKHU (GXFDWLRQDQGW KH
'HDQRIWKH&ROOHJHRI3URIHVVLRQDO6WXGLHVWRH[SODLQWKHSXUSRVHRIWKHSUDFWLFXPDQGWR
VHHNVLJQHGDSSU RYDOV % HI RU HJUDQWL QJDSSURYDOWKH'HDQRIWKH&ROOHJHRI3URIHVVLRQDO6WXGLHVPD\FRQVXOWZLWKWKH
IDFXOW\PHPEHUDQGW KHUHJLVWUDU7KHVW XGHQWVKRXO GVXSSO\WKHLQVWUXFWRUZL WKDFRS\ RI WKHSURVSHFWXV
&RXUVHBB BBBBBBBBBBBBBBBBB7LWOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HPHVWHUBBBBB BBBBB<HDUBBBBBBBBBBBBBB1XPEHURI&UHGLW VBBBBBBBB&ODVVBBBBBBBBBBBBBBBBB
Approval Signatures:7KHDI IL[HGVLJQDWXU HVLQGLFDWHDSSURYDOIRUWKHSUDFWLFXPGHVFULEHGLQWKHDW WDFKHGSURVSHFWXV
6L JQDWXUHRI6W XGHQWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBB 'DWHB BBBBBBBBBBBBBBBB
6L JQDWXUHRI)DF XOW\0HPEHUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBB 'DWHBBBBBBBBBBBBBBBBB
6L JQDWXUHRI'LUHFWRU7HDFKHU(GXFDWLRQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 'DWHBBBBBBBBBBBBBBBBB
6L JQDWXUHRI
'HDQRI&ROOHJHRI3URIHVVLRQDO6WXGLHVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 'DWHBBBBBBBBBBBBBBBBB
2ULJLQDOWR5HJL VWU DU &RSLHVRIIRUPW RVW XGHQWVXSHUYL VL QJIDF XOW\PHPEHU DGYL VRU

PRACTICUM APPLICATION
GENERAL
click to sign
signature
click to edit
click to sign
signature
click to edit
click to sign
signature
click to edit
click to sign
signature
click to edit