Vyhlásenie zamestnanca
Súhlasím soverením údajov uvedených vtomto potvrdení zo strany banky Poštová banka, a.s. umôjho zamestnávateľa.
...............................................
Podpis zamestnanca
Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava,
zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.501/B, IČO: 31 340890
Titul, meno, priezvisko
Adresa trvalého bydliska
Rodinný stav
Obchodné meno IČO
Spracovanie miezd externou spoločnosťou [názov, IČO]
Rodné číslo
Sídlo
Počet vyživovaných detí v domácnosti
Dátum narodenia
slobodný/á druh/družka ženatý/vydatá rozvedený/á vdovec/vdova
P
B-30-152/A platnosť od 01. 04. 2018 [10/2018]
POTVRDENIE
O VÝŠKE PRÍJMU ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
Výška čistej mzdy za posledných 6mesiacov [ak pracuje kratšie, uviesť za odpracované mesiace]:
mesiac
Frekvencia vyplácania odmien
výška čistej mzdy
Výška odmien [vhrubom] za posledných 12mesiacov, resp. za
Výška vyplatených diét za posledných 6mesiacov, resp. za
Pracovná pozícia
Zamestnaný od
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
mesiacov
mesiacov
EUR
EUR
ročne
na dobu neurčitú
polročne štvrťročne mesačne inak
na dobu určitú do
Platnosť potvrdenia je 30 dní od jeho vystavenia.
Meno apriezvisko, pozícia [čitateľne]
Telefónne číslo
E-mail
Miesto adátum potvrdenia
Pečiatka zamestnávateľa apodpis vystaviteľa potvrdenia
Mzda je vyplácaná vhotovosti na účet IBAN č.
Zrážky zo mzdy
Potvrdzujem, že zamestnanec nie je vtomto čase vskúšobnej lehote, na materskej dovolenke, vo výpovednej lehote, aani proti nemu neprebieha
žiadne konanie oukončení pracovného vzťahu.
/
[1] Zamestnanec
[2] Zamestnávateľ
[3] Údaje ozamestnaní amzde
[4] Potvrdenie vystavil/a
splácanie
úverov
iné
súdne/exekučné
dôvod
EUR
EUR
EUR