ปรบปร05/24/2016
โครงการความชวยเหลอดานการชาระเงนจากการรกษาในโร
งพยาบาลของ NewJersey
ใบสมครเขารวมโครงการ
ตองแนบหลกฐานแสดงตวตน หลกฐานการมรายได และหลกฐานแสดงสนทรพยมาพรอมกบใบสมครนี้งสาเนาของเอกสารทั้งหมดที่ไดรับการรองขอ
อยาสงเอกสารตนฉบบเนื่องจากเอกสารนั้นจะไมถูกสงคืน
สวนที่ I - ขอมลสวนบคคล
1. ชื
อผูปวย
(นามสกุล) (ชื่อ) (ชื่อกลาง)
หมายเลขประกนสงคม
3. วันท
สมคร
/ /
เดอน วัน
4. วันท
เร
มใหบรการ
/ /
เดอน วัน ป
5. วันท
ขอรบบรการ
/ /
เดอน วัน
6. ที
อยูของผูปวย 7. เบอรโทรศพท
( ) -
8. เมอง รฐ รหสไปรษณีย 9. จํานวนสมาชกในครอบครัว*
10. สัญชาตอเมริกัน
ใช ไมใช ใบสมครที่รอดาเนนการ
11. หลกฐานแสดงการอยูอาศยเปนเวลา 3 เดอนในรฐนวเจอรซีย
ใช ไม่ใช
12. ชื
อผูค
าประก(ถาไมใชผูปวย) 13. ผูปวยอายมากกว65 ปหรอไม
ใช ไมไช รวม CWF
14. ผูปวยไดรับความคุมครองโดยประกนภยหรอไม ใช ไมใช
สวนที่ II - เกณฑสินทรพย(ใชในสานกงาน)
15. สินทรพยสวนบคคล:
16. สินทรพยของครอบครัว
17. สินทรพยรวมถึง:
. เงนสด
. บัญชเงนฝากออมทรพย
. บัญชเช็ค
. ใบรบรองเงนฝาก / I.R.A.
. สวนทนของอสงหารมทรพย(นอกเหนอจากที่อยูอาศยหลัก)
. สินทรพยอื่น ๆ (ตั๋วเงนคลัง ตราสารเปลี่ยนม
หุนและพนธบตรของบริษัท)
.
รวมทั้งหมด ___________________________
* จํานวนสมาชกในครอบครวรวมถงตวเอง คูสมรส และบตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ หญิงตั้งครรภนับเปนสมาชกในครอบคร2
คน
Clear form
$ 0.00
ปรบปร05/24/2016
ใบสมครเารวมโครงการ (ตอ)
สวนที่ III - เกณฑรายไ
เมื่อพจารณาถงสทธิ์ที่จะไดรับความชวยเหลอในการรกษาของโรงพยาบาล ตองใชรายไดและทรพยสินของคูสมรสสาหรบผูใหญ
ตองใชรายไดและทรพยสินของบดามารดาสาหรบเดกที่ไมบรรลุนิติภาวะ
ตองแนบหลกฐานการมีรายไดมาพรอมกบใบสมครนี้
รายไดขึ้นอยูกับการคานวณของ 12 เดอน 3 เดอน หรอหนึ่งเดอนอยางใดอยางหนึ่งของรายไดกอนวนที่ใหบรการ
รายไดรวมของผูปวย / ครอบครวเทากบจานวนที่นอยกวาของรายการดงตอไปนี้:
12 เดอนลาสุด 3 เดอนลาสุด 1 เดอนลาสุด
หรือ X4 หรือ X12
18. แหลงที่มาของรายได
รายสปดาห รายเดือน รายป
. เงนเดอน / คาจางกอนการหกเงิน
.ความชวยเหลอจากรฐบาล
. สวสดการประกนสงคม
. เงนชดเชยการวางงานและทดแทนแรงงาน ________________________
. สวสดการทหารผานศึก
. คาเลี้ยงด/ คาเลี้ยงดูบุตร
. เงนชวยเหล
. เงนบานา
.เงนประกนหรอเงนที่จายรายป
. เงนปนผล / ดอกเบี้ย
. เงนคาเชา
ฏ. รายไดสุทธจากธรกิจ(ธุรกจสวนตัว /
ไดรับการยนยนโดยแหลงที่มาอสระ)
.
อื่น (ผลประโยชนการนดหยดงาน
 คาฝกอบรม เงนจดสรรครอบครวทหาร
 รายไดจากที่ดินและการลงทุน)
.รวม
สวนที่ IV - การรบรองโดยผูสมคร
ขาพเจาเขาใจดีวาขอมลที่ขาพเจาสงอาจถกตรวจสอบโดยสถานพยาบาลที่เหมาะสมและรฐบาลกลางหรอร
การแจงขอมลที่ผิดโดยจงใจจะทาใหขาพเจาตองรบผดชอบคารกษาพยาบา
ลทั้งหมดและตองไดรับโทษทางแพ
หากไดรับการรองขอโดยสถานพยาบาล ขาพเจาจะะสมครขอความชวยเหลอทางการแพทยของรฐหอเอกชนเพื่อจายบลโรงพยาบาล
ขาพเจาขอรบรองวาขอมลขางตนเกี่ยวกบจานวนสมาชกในครอบครว รายได และทรพยสินของขาพเจาเปนความจรงและถกตอง
ขาพเจาเขาใจดีวาเ
นความรบผดชอบของขาพ
เจาในการแจงใหโรงพยาบาลทราบเกี่ยวกบสถานะการเปลี่ยนแปลงใด
ที่เกี่ยวกบรายไดหรอทรพยสินของขาพเจา
19. ลายเซนของผูปวยหรอผูค้ําประกัน 20. วันที่
$ 0.00
ปรบปร05/24/2016
การรบรองเบื้องตนของผูปวย
ชื่อผูปวย: หมายเลขบญช:
วันที่รับบรการ: ที่อยู:
โปรดเซนตวยอของชื่อ
ขาพเจาและ / หรอคูสมรสรบรองวา ขาพเจ/ เราไมมีรายไดและไมมีรายไดตั้งแต / / ถึง
/ /
ขาพเจาและ / หรอคูสมรสของขาพเจารบรองวา ขาพเจาไมมีทรพยสินตามที่ระบไวในใบสมคร charity care
ขาพเจาและ / หรอคูสมรสของขาพเจารบรองวา ขาพเจาเปนคนจรจดและเปนคนจรจดตั้งแต / /
ขาพเจาและ / หรอคูสมรสของขาพเจารบรองวา ขาพเจ/
เราไมมีประกนสขภาพที่คุมครองยอด
างชาระสาหร
บบรการของโรงพยาบาล
ขาพเจายนยนวาชื่อของขาพเจาค . ขาพเจาไมสามารถแสดงหลกฐานได
บัตรประจาตวเนื่องจาก:
(แจงเหตผล)
_________ขาพเจาและ / หรอคูสมรสของขาพเจารบรองวาขาพเจ/ เรามรายได รายไดทั้งหมด / เงนสดของเราค$
และเราไดรับคาจาง เปนประจํา.
ความถี่
ขาพเจาและ / หรอคูสมรสของขาพเจารบรองวา ขาพเจามีสินทรพยในวนที่รับบรการขางตนเปนจานวนเง$ .
ขาพเจาและ / หรอคูสมรสของขาพเจารบรองวา ขาพเจาเปนผูอาศยอยูในรัฐนิวเจอรซีย
และตั้งใจที่จะใชในนวเจอรซี่ยเปนที่อยูอาศยของขาพเจาตอไป
อาศยอยูที่:
ขาพเจารบรองวาขาพเจาไมไดทําและขาพเจาไมไดตั้งใจที่จะเรยกรองกบบคคลที่สามใด ๆ
ที่ขาพเจาสามารถไดรับการชาระเงนทั้งหมดหรอบางสวนสาหรบการบรการทางการแพทยที่เกี่ยวของกบใบสมครนี้
(รวมถง แตไมจํากดเพยงประกน การเรยกรองคาเสียหา
ยจากการไมผ
ด คาสนไหมทดแทนสาหรบคนทางาน
ประกนภยเจาของบาน ประกนภยรถยนตที่ไมมีประกนหรอที่นอยกวาคาเสียหายที่แทจร
และการเรยกรองคาเสียหาย) ขาพเจาเขาใจและยอมรับวาหากมการเรยกรองดงกลาว Hackensack Meridian Health
Pascack Valley Medical Center อาจถอน charity care และเรยกเกบเงนคาบรการทั้งหมดจากขาพเจ
ขาพเจายงยอมรบวาจะแจงใหแกHackensack Meridian Health
Pascack Valley Medical Center ทราบเมื่อมการยื่นคารองดงกลาว
ปรบปร05/24/2016
ลายเซนของผูปวย
พิมพชื่อ
วันที่