ןכדוע05/24/2016
ג וינב םילוח יתבב יאופר לופיטל םולשתב תופתתשהל השקב'יזר
תופתתשהל השקב
יוהיז תחכוה ,הסנכה תחכוה ,וז השקבל תופרוצמ תויהל תובייח םיסכנ תחכוהו . םיכמסמה לכ לש םיקתוע חלש
םישורדה .םיירוקמ םיכמסמ חלשת לא , םהש ןוויכמ אלורזחוי.
׳א קלח- ישיא עדימ
רפסמ יאקירמאה ימואלה חוטיבה
_
_
_
-
_
_
-
_
_
_
_
___________________
(יעצמא םש לש הנושאר תוא)
_______________________
(יטרפ םש)
1. לפוטמה םש
__________________________________________
(החפשמ םש)
5 .שקובמה לופיטה ךיראת
3 .השקבה ךיראת
___
/
___
/
___
___
/
___
/
___
הנש
םוי
שדוח
הנש
םוי
שדוח
הנש
םוי
שדוח
7 .ןופלט רפסמ
(
_
_
_
)
_
_
_
-
_
_
_
_
6 .לפוטמה תבותכ
9 .החפשמ לדוג*
8 .ריע ,הנידמ ,דוקימ
11 . לש החכוה3 תובשות ישדוחבוינ תנידמ-ג'ןכ יזר
10 .תיאקירמא תוחרזא
אל
ןכ
הניתממ השקב
אל
ןכ
13 . לעמ אוה לפוטמה ליג םאה65 םינש?
12 . ברעה םש(לפוטמה דבלמ םא)
ללוכCWF
אל
ןכ
אל
ןכ
14 .יאופר חוטיבב חטובמ לפוטמה םאה?
׳ב קרפ- םיסכנל םינוירטירק(ידרשמ שומיש)
________________
15 . םיסכנםיישיא:
________________
16 .החפשמ יסכנ:
17 .םיללוכ םיסכנה:
________________
א. ןמוזמ ףסכ
________________
ב. ןוכסיח תונובשח
________________
ג. וע תונובשח"ש
________________
ד. ןודקיפ תודועת /IRA
________________
ה. ימצע ןוה ןיעקרקמב(םיירקיע םירוגמ טעמל)
________________
ו. םירחא םיסכנ(קמ"ם ,םיריחס ךרע תוריינ ,גאו תוינמ"תורבח לש ח)
________________
כ"הס
* לפוטמה ללוכ החפשמה לדוג ,גוז ןב ,ןיטק דלי לכו .החפשמ ינב ינשל תבשחנ ןוירהב השיא
Clear Form
$ 0.00
ןכדוע05/24/2016
תופתתשהל השקב(ךשמה)
ג קלח'- הסנכהל םינוירטירק
םילוחה תיבב עויסל תואכזה תעיבק תעב ,רגוב תסנכה בושיחל גוז ןב לש םיסכנבו הסנכהב שמתשהל שי ; בושיחל הרוה לש םיסכנבו הסנכהב שמתשהל שי
ןיטק דלי תסנכה .השקבה תא תוולל תבייח הסנכה תחכוה.
םישדוח רשע םינש לש בושיח לע תססובמ הסנכהה , לש דחא שדוח וא םישדוח השולשתורישה דעומ ינפל הסנכה.
לפוטמה / החפשמל וטורב הסנכה- םיאבהמ ןטקה רפסמה:
ןורחאה שדוחה
X12
וא
3 םינורחאה םישדוחה
X4
וא
12 םינורחא םישדוח
18 .הסנכה תורוקמ
יתנש
ישדוח
יעובש
א . תרוכשמ /םייוכינ ינפל רכש
ב .עויס ירוביצ
ג . יטירויקס לאישוס ימולשת
ד .ימד הלטבא דבועל םייוציפ ימדו (Workmens Compensation)
הרזע .ה תפסונ יאצויל אבצה יאקירמאה
ו. ימד תונוזמ השיאל / ימד תונוזמ םידליל.
ז. הכימת תיפסכ םידליב
היסנפ ימולשת .ח
חוטיב ימולשת ט וא הבצק
תיביר / םידנדיביד
תוסנכה .א״י הריד תרכשהמ
יחוור .ב״י םיקסע וטנ)םיאמצע / תמואמ לע ידי רוקמ יאמצע(
םירחא .ג״י)תובטה התיבש, יקנעמ הרשכה,
האצקה החפשמל תיאבצ, הסנכה תונובזיעמ תויונמאנו(
.ד״י ךס לוכה
ףיעס4 - שקבמה ידי לע רושיא
הנידמה תולשממ וא תילרדפה הלשממהו םיאתמה תואירבה ןקתמ ידי לע תומיאל ףופכ חלוש ינאש עדימה יכ ןיבמ ינא . יל םורגת אווש תודבוע תגצה
םייחרזא םישנועל ףופכ תויהלו םילוחה יתבב םיבויחה לכל תוירחאב תאשל .
תואירבה ןוכמ ידי לע יתשקבתה םא ,א יתלשממ יאופר עויסל השקב שיגאםילוחה תיב ןובשח םולשתל יטרפ ו .
נה עדימה יכ רשאמ ינא"יתחפשמ לדוג יבגל ל ,ןוכנו יתימא אוה םיסכנהו תוסנכהה.
ילש םיסכנל וא תוסנכהל סחיב דמעמב יוניש לכב םילוחה תיב תא עדייל יתוירחא וזש ןיבמ ינא.
20 .ךיראת
19 .ברעה וא הלוחה לש המיתח
$ 0.00
ןכדוע05/24/2016
הארתהלפוטמה לש תינושאר
____________________________
לפוטמה םש:
_______________________________
ןובשח רפסמ:
_________________________
תורישה ךיראת
____________________
תבותכ:
_________________________
ינושאר אנ
ו ינא/זאמ הסנכה ונל התייה אלו הסנכה ונל ןיאש ךכ לע םידיעמ יגוז ןב וא___/___/___ ל ___/___/___
____
ו ינא/השקבב םיעיפומש יפכ םיסכנ ונל ןיאש םידיעמ יגוז ןב וא הקדצה ןוגרא לש.
____
ו ינא/זאמ תיב ירסח ונייהו תיב תרסח ינאש םידיעמ יגוז ןב וא___/___/___
____
ו ינא/םילוחה יתב יתוריש רובע ןיוצמה םוכסה תא תוסכל יאופר חוטיב ונל ןיאש ךכ לע םידיעמ יגוז ןב וא
____
משש דיעמ ינא ____________________________________________________________ .תחכוה קפסל לוכי אל ינא
____
ללגב יוהיז _________________________________________________________________________
)הנידמה הביס)
ו ינא/הסנכה ונל שיש ךכ לע םידיעמ יגוז ןב וא . וטורב תוסנכה / אוה ונלש םינמוזמ$ ________ לע םולשת םילבקמ ונחנאו
_______________ סיסב.
תורידת
____
ו ינא / לש םוכסב ליעל תורישה דעומב םיסכנ יל שיש םידיעמ יגוז ןב וא$ ______ .
____
ו ינא / ינאש םידיעמ יגוז ןב ואג וינ בשות'ג וינ לע רומשל םינווכתמו יזר'ונירוגמ םוקמכ יזר.
ב ררוגתמה: ______________________________________________________________________
____
םולשת שקבל לוכי ינא ובש ישילש דצ לכ דגנכ העיבת שיגהל יתנווכב ןיא יכו יתעציב אל יכ דיעמ ינא ,וקלח וא ולוכ ,
השקבה תסחייתמ םהילאש םייאופרה םיתורישה רובע(תוברל ,הלבגה אלל ,הלקת לכ אלל תועיבת ,םידבוע יוציפ ,
םיתב ילעב ,ןיקיזנ תועיבתו םיחטובמ יתלב וא םיחטובמ בכר חוטיב ילומגת .)השעית וזכ הנעט לכ םא יכ םיכסמו ןיבמ ינא,
Hackensack Meridian Health Pascack Valley Medical Center שקבלו הקדצ לופיטמ וב רוזחל יאשר
ינממ םיבויחה לכ לש םולשת .ל עידוהל םיכסמ םג ינא Hackensack Meridian Health Pascack Valley Medical Center
העיבת השגוה רשאכ.
____
הלוחה תמיתח
ספדומ םש
ךיראת