B Giáo Dục Oregon • Ban Giáo Dc Mầm Non • Văn Phòng Giữ tr www.oregonearlylearning.com TA-833A 10/7/2020
Mu Báo Cáo Chn Thương
Bt k chấn thương hoặc s c nghiêm trọng nào, như được định nghĩa trong OAR 414-205-0010(29), OAR 414-300-
0010(43) hoc OAR 414-350-0010(32), cn phải được báo cáo cho OCC trong vòng năm (5) ngày theo lịch sau khi xy
ra. Điều này không bao gm: (A) Các chấn thương mà một đứa tr được đánh giá bởi một chuyên gia như một bin
pháp phòng nga; (B) Các chấn thương mà việc sơ cứu được thc hin tại cơ sở, nhưng không cn chuyên gia y tế
điu tr thêm; hoc (C) Các s kin y tế do các vấn đề v bệnh tình thông thường, liên tc, chng hạn như hen suyễn
hoc co git.
Thông Tin ca Tr
Tên tr:
Tui ca tr:
Thông Tin Chi Tiết và Mô T v Chấn Thương
Ngày và gi chấn thương:
Chấn thương xảy ra đâu? Lp hc Phòng tm Cu thang Hành lang
Nhà bếp Sân chơi
Khác:
Có thiết b nào liên quan đến chấn thương không?
Có Không Nếu có, thiết b gì?
Ai đang giám sát đứa tr ti thời điểm b chấn thương?
Có các nhân chứng người ln nào khác không?
Có Không Nếu có, ghi tên các nhân chng:
Mô t chấn thương:
Mô t các biện pháp sơ cứu được thc hin:
Ai đã thc hiện sơ cứu?
Có hướng dẫn theo dõi sau đó không?
Có Không Nếu có, hướng dn gì?
Hành Động Tiếp Theo Được Thc Hin
Tr được điều tr và vn nhà tr Tr được đưa về nhà
Gi 911
Tr đưc đưa đến bác sĩ bởi (tên người ln):
Tên bác sĩ:
Tr được đưa đến bnh vin Tên bnh vin:
Đưc ch bng:
Thông Báo (theo yêu cu ca quy tc):
Ph huynh Tên: Đưc thông báo bi: Ghi chú
Gọi điện Gp trc tiếp
Bác sĩ/Phòng khám Tên: Đưc thông báo bi: Ghi chú
Gọi điện Gp trc tiếp
Bnh vin Tên: Đưc thông báo bi: Ghi chú
Gọi điện Gp trc tiếp
Ch ký giáo viên: _______________________________________________________ Ngày: _______________________
Ch ký ph huynh: ______________________________________________________ Ngày: _______________________