Bl. nr. NA-0232 bokl
Fylles ut av tidligere og ny eier og leveres/sendes pr post til en av
Statens vegvesens trafikkstasjoner innen tre dager eer eierskiet,
jfr. § 2-27 i forskri 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy.
Kjennemerke bes alltid oppgi ved registrering og ved henvendelse om kjøretøy.
Husk også å gi melding om eierskiet til forsikringsselskapet.
Levere salgsmelding på ne, se vegvesen.no/dinside
Eer eierskiet må kjøretøyet snarest registreres på ny eier, eller kjennemerke leveres/sendes til en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.
Se www.vegvesen.no/trafikkstasjoner for adresser. Kjøretøyet må ikke tas i bruk før registrering på ny eier har funnet sted.
Ny eiers norske fødselsnr. (11 siffer)/D-nr/org.nr. (9 siffer)*
Ny eiers navn*
Ny eiers adresse*
Tidligere eiers fødselsnr. (11 siffer)/D-nr/org.nr. (9 siffer)*
Tidl. eiers navn*
Tidl. medeiers fødselsnr. (11 siffer)/D-nr/org.nr. (9 siffer)
Tidl. medeiers navn
Merke (se ev. vognkort)* Kjøretøygruppe (se ev. vognkort)
Ny medeiers norske fødselsnr. (11 siffer)/D-nr/org.nr. (9 siffer)
Ny medeiers navn
lform Ny eiers yrke/næring
Ny eiers tlf.nr./e-post adr.
.................................... ..............................................................................
Dato* Signatur til ny eier, ev. verger a)*
..............................................................................
Signatur til ny medeier, ev. verger
OBS! Tidligere eier har ansvar for at melding om eierskie blir innlevert. Samme blanke for
melding om eierskie må underskrives av både tidligere og ny eier.
Felter merket med * må fylles ut.
Viktig! Skjemaet må være utfylt
før innlevering til trafikkstasjonen.
Kjennemerke*
Registreringsår/årsmodell*
(se ev. vognkort)
Understell nr.* (se ev. vognkort)
.................................... ..............................................................................
Dato* Signatur til tidligere eier*
..............................................................................
Signatur til tidligere medeier
Melding om kjøretøy
som skier eier
Vend!
Vilkår for registrering på ny eier
Statens vegvesen anbefaler å benye vognkort del 2 ved melding om eierskie.
Levere salgsmelding på ne, se vegvesen.no/dinside. Ved levering på ne
må både selger og kjøper bruke ne-tjenesten.
Melding om eierskie må være fullstendig utfylt og signert av tidligere og ny
eier. Melding om eierskie leveres/sendes en av Statens vegvesens trafikk-
stasjoner senest tre dager eer at eierskiet har funnet sted.
Når melding om eierskie er moa på trafikkstasjonen, får ny eier tilsendt brev
om hva som må ordnes før omregistrering kan finne sted, samt giroblanke for
betaling av omregistreringsavgi. På giroblankeen står ny eiers navn og adresse,
kjennemerke, beløp og kidnummer. Dersom kjøretøyet er avregistrert blir det
ikke sendt brev til ny eier.
Dersom tilsendt giroblanke brukes ved betaling, vil motorvognregisteret
(trafikkstasjonen) moa elektronisk melding når beløpet er godskrevet konto
hos Skaeetaten. Husk å oppgi KID ved bruk av telegiro og elektronisk betaling.
r alle andre forhold i forbindelse med omregistreringen er ordnet, vil ny
vognkort bli tilsendt per post. Denne prosessen tar ca. en uke.
Dersom ny vognkort ønskes raskere, må ny eier eller den som på eierens
vegne har rådighet over kjøretøyet møte opp på en trafikkstasjon og fremlegge:
1.
Kviering (original) for at omregistreringsavgi er betalt til Skaeetaten,
(Fritak gjelder for visse kjøretøykategorier). Omregistreringsavgien kan
også betales med bankkort på en trafikkstasjon dersom alle forhold knyet
til omregistreringen er ordnet. (forsikring, EU-kontroll, skyldig avgi, vogn-
kort del 2, ev. manglende salgsmeldinger og kontrollseddel med mangler).
2.
Kviering (original) for at skyldig års- eller vekrsavgi er betalt til Skae-
etaten. Skyldig års- eller vektårsavgi kan betales på trafikkstasjonene med
bankkort. Dersom omregistreringsavgi, års- eller vektårsavgi er betalt
i nebank, må kvieringen inneholde KID, beløp, betalers kontonummer,
Skaeetatens kontonummer og betalt dato. Det må fremgå at betalingen er
utrt, betalt eller liknende. For mer informasjon om kjøretøyavgier,
se www.skaeetaten.no.
3.
Kviering for at påskiltingsgebyr er betalt til en av Statens vegvesens
trafikkstasjoner, dersom kjøretøyets kjennemerker har vært inndra av det
offentlige.
4.
Identitetsbevis for ny eier og ev. medeier av kjøretøyet.
5.
Vognkort del 2 med tidligere eiers navn dersom det ikke er innlevert tidligere.
Avtale med forsikringsselskap om lovpliktig trafikkforsikring må være inngå i ny
eiers navn. Erkring om at slik avtale er inngå, sender forsikringsselskapet til
motorvognregisteret (trafikkstasjonene) i elektronisk rutine.
Hvem kjøretøy skal registreres på
Kjøretøy skal registreres på kjøretøyets eier. Hvis kjøretøyet har to eiere, skal
begge signere melding om eierskie. De blir da registrert som eier og medeier
i motorvognregisteret. Bare personer med norsk fødselsnummer, godkjent
D-nummer eller virksomheter med norsk organisasjonsnummer kan registreres
som eier av et kjøretøy.
Dersom kjøretøyet selges til person/foretak uten norsk fødselsnr./organisa-
sjonsnr./D-nr., må kjennemerkene være innlevert til en av Statens vegvesens
trafikkstasjoner.
Kjøretøy som er solgt med salgspant, skal registreres på kjøperen. Kjøretøy som
leies ut på leasingkontrakt, skal registreres på utleieren.
a) Hvis kjøretøyet selges til mindreårig eier, må begge vergene signere. Hvis
den mindreårige er 12 år eller eldre, må han/hun signere sammen med vergene.
Dersom den mindreårige er under 12 år er det ikke krav til underskri fra den
mindreårige.
Adresser til trafikkstasjonene finnes på www.vegvesen.no/trafikkstasjoner
Det er ikke mulig å betale avgi eller å ordne med omregistrering og vognkort på
Lillestrøm trafikkstasjon da de ikke har tjenester for kjøretøyregistrering.
Husk at kjøretøyet ikke kan brukes før du har moa vognkortet!