SECTION
HER COVERAGE
MEMBER REIMBURSEMENT CLAIM FORM
INSTRUCTIONS: This form is to request reimbursement for services you’ve paid for out-of-pocket. For your claim
to be considered for payment, follow these simple steps:
1. Fill out this form completely and sign it.
2. Get an itemized bill from your provider detailing the charges (see Section B for the information needed in this bill).
3. Get a payment receipt for services (which can be a receipt from your provider, a copy of the check, or a bank or credit
card statement).
4. Send the form, bill, and receipt to the address for your region in Section G.
5. Keep a copy of all documentation for your records.
Contact member services with any questions about this process at the number for your region in Section G.
SECTION A: PATIENT INFORMATION
Last Name First Name Initial
Patient Address City State Zip
Birthdate (MM/DD/YYYY)
/ /
Medical Rec
ord Number found on ID Card
Does the patient have other health insurance coverage?
Yes No. If “Yes” complete Section C below
Was the service due to an auto accident? Yes No. If “Yes” complete Section D below
SECTION B: ITEMIZED BILL REQUIREMENTS
BILLS MUST BE ITEMIZED AND INCLUDE ALL OF THE FOLLOWING INFORMATION FOR REIMBURSEMENT
- Name and address of provider
(doctor, hospital, lab, ambulance service, etc.)
- Tax Identification Number (TIN)
- Amount charged for each service
- Place of service
- Procedure code
- Diagnosis code
- Name of patient
- Service provided
- Dates of service
- National Provider Indentifier (NPI)
- Proof of payment: receipt or bank statement, copies of original
check (front and back)
SECTION C: OTHER COVERAGE INFORMATION
If your primary coverage is through another medical plan, you must file your claim with that plan first. If there is a balance remaining,
after your primary medical plan pays your claim, you may file a claim with Kaiser Permanente for the difference.
Name and Address of Other Insurance
Subscriber ID Number Group Number
Employer Name
Insurance Telephone Number
( ) -
SECTION D: AUTOMOBILE ACCIDENT RELATED MEDICAL SERVICES
Automobile Insurance Name and Address Automobile Insurance Phone Number
( )
-
Was the patient a dr
iver or passenger?
Driver Pass
enger
PLEASE PROVIDE A LEGIBLE COPIES OF THE FOLLOWING DOCUMENTS:
Copy of the auto policy face sheet for the vehicle in which the patient was riding
Medical records and/or reports that you may have in your possession
Please include all itemized bill requirements in section D below
SECTION E: FOREIGN/CRUISE TRAVEL REQUIRED DOCUMENTS
ALL BELOW DOCUMENTATION IS REQUIRED TO BE SUBMITTED FOR REIMBURSEMENT OF FOREIGN/CRUISE CLAIMS
- Proof of payment: Receipt or bank statement, copies of original
checks (front and back)
- Proof of pharmaceutical payment: Include on claim
form and
provide copies
- Proof of travel: Travel documentation, for example, copy of
travel itinerary and/or airline tickets
- Diagnosis code noted on claim form
- Copies of original itemized bills of serviceprofessional,
hospital, and pharmaceutical
- Applicable medical records, including copies of original
medical report, admission notes, emergency
SECTION F: AUTHORIZING SIGNATURE
PATIENT / AUTHORIZING NAME: (PARENT’S SIGNATURE IF PATIENT IS A MINOR or LEGAL DEPENDENT)
PATIENT/ AUTHORIZING SIGNATURE: (PARENT’S SIGNATURE IF PATIENT IS A MINOR or LEGAL DEPENDENT)
SIGNATURE DATE
SECTION G: MAILING ADDRESS AND MEMBER SERVICE PHONE NUMBER
COLORADO MEMBERS
Claim Address
P.O. Box 373150
Denver, CO 80237-150
MEMBER SERVICES
1-855-364-3184
GEORGIA MEMBERS
Claim Address
P.O. Box 370010
Denver, CO 80237-150
MEMBER SERVICES
1-855-364-3185
CALIFORNIA MEMBERS
Claim Address
P.O. Box 261155
Plano, TX 75026
MEMBER SERVICES
1-800-392-8649
MD, DC OR VA MEMBERS
Claim Address
P.O. Box 261130
Plano, TX 75026
MEMBER SERVICES
1-800-392-8649
HAWAII MEMBERS
Claim Address
P.O. B
ox 261205
Plano, TX 75026
MEMBER SERVICES
1-800-392-8649
PROVIDER REIMBURSEMENT: If your request is on behalf of your provider for provider reimbursement,
please have the Provider submit charges directly to Kaiser Permanente on the CMS1500 or UB04 industry standard
claim form, which is required for processing. Please ensure your provider has your Kaiser Permanente member ID
number information and copy of your ID card.
Nondiscrimination Notice
Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC) complies with applicable federal civil rights law
and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.
Kaiser Permanente does not exclude people or treat them differently because of race, color,
national origin, age, disability or sex. We also:
- Provide no cost aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us,
such as:
o Qualified sign language interpreters
o Written information in other formats, such as large print, audio, and accessible
electronic formats
- Provide no cost language services to people whose primary language is not English, such as:
o Qualified interpreters
o Information written in other languages
If you need these services, please call the Customer Service number on the back of your ID card.
If you believe KPIC has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of
race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance by mail or phone at the
following addresses based on your Region:
Region Address / Phone Number
California
KPIC Civil Rights Coordinator, Grievance 1557, 5855 Copley Drive, Suite
250, San Diego, CA 92111
Telephone number: 1-888-251-7052 (TTY:711)
Colorado
Customer Experience Department, Attn: KPIC Civil Rights Coordinator,
2500 South Havana, Aurora, CO 80014
Telephone number:1-800-632-9700 (TTY: 711)
Georgia
Customer Experience Department, Attn: KPIC Civil Rights Coordinator,
Nine Piedmont Center, 3495 Piedmont Road, NE Atlanta, GA 30305-1736
Telephone number: 1-888-865-5813 (TTY: 711)
Hawaii
KPIC Civil Rights Coordinator, Grievance 1557, 5855 Copley Drive, Suite
250, San Diego, CA 92111
Telephone number: 1-888-251-7052 (TTY:711)
Maryland / Virginia /
Washington D.C.
KPIC Civil Rights Coordinator, Grievance 1557, 5855 Copley Drive, Suite
250, San Diego, CA 92111
Telephone number: 1-888-251-7052 (TTY:711)
You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services,
Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: U.S. Department of Health and
Human Services, 200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC
20201, 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD). Complaint forms are available at:
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
KPIC-TL16-002-CA
Kaiser Permanente Insurance Company
Notice of Language Assistance
No Cost Language Services. You can get an interpreter. You can get documents read to you and some sent to you in your
language. For help, call us at the number listed on your ID card or 1-800-464-4000. For more help call the CA Dept. of Insurance
at 1-800-927-4357. TTY users call 711. English
Servicios en otros idiomas sin ningún costo. Puede conseguir un intérprete. Puede conseguir que le lean los documentos y que
algunos se le envíen en su idioma. Para obtener ayuda, llámenos al número que aparece en su tarjeta de identificación o al
1-800-464-4000. Para obtener más ayuda, llame al Departamento de Seguro de CA al 1-800-927-4357. Los usuarios de la línea TTY
deben llamar al 711. Spanish
免費語言服務。您可使用口譯員。您可請人將文件唸給您聽,且您可請我們將您語言版本的部分文件寄給您。如需協助,
請致電列於會員卡上的電話號碼或致 1-800-464-4000 與我們聯絡。如需進一步協助,請致 1-800-927-4357 與加州保險局
聯絡。聽障及語障電話專線使用者請致電 711Chinese
* * * * * * * * * *
No Cost Language Services. You can get an interpreter and get documents read to you in your language. For help, call us at
the number listed on your ID card or 1-800-464-4000. For more help call the CA Dept. of Insurance at 1-800-927-4357. TTY
users call 711. English
1-800-464-4000. CA Dept. of Insurance
1-800-927-4357. TTY 711. Navajo
Dịch vụ về ngôn ngữ miễn phí. Quý vị thể được cấp thông dịch viên được người đọc giấy tờ, tài liệu bằng ngôn ngữ quý
vị dùng cho quý vị nghe. Để được giúp đỡ, xin gọi chúng tôi theo số điệnthoại ghi trên thẻ ID hội viên hoặc số 1-800-464-4000.
Để được giúp đỡ thêm, vui lòng gọi Bộ Bảo hiểm CA theo số 1-800-927-4357. Người sử dụng TTY gọi số 711. Vietnamese
무료 언어 비스. 한국어 통역 서비스 한국어로 서류를 낭독해 드리 서비스를 제공하고 있습니다. 움이 필요하신
분은 귀하의 ID 카드에 나와 있는 전화번호 또는 1-800-464-4000 번으로 문의하십시오. 보다 자세한 사항은 캘리포니아
보험국, 전화번호 1-800-927-4357 번으로 문의하십시오. TTY 사용자 번호 711. Korean
Mga Libreng Serbisyo kaugnay sa Wika. Maaari kayong kumuha ng tagasalin-wika at hingin na basahin sa inyo ang mga
dokumento sa sarili ninyong wika. Para humingi ng tulong, tawagan kami sa numerong nakasulat sa inyong ID card o sa
1-800-464-4000. Para sa karagdagang tulong tawagan ang CA Dept. of Insurance sa 1-800-927-4357. Dapat tumawag ang
mga gumagamit ng TTY sa 711. Tagalog
Անվճար լեզվական ծառայություններ: Դուք կարող եք օգտվել բանավոր թարգմանչի ծառայություններից և խնդրել, որ
փաստաթղթերը Ձեր լեզվով կարդան Ձեզ համար:Օգնության համար զանգահարեք մեզ` Ձեր ID քարտի վրա նշված կամ
1-800-464-4000 հեռախոսահամարով: Լրացուցիչ օգնության համար զանգահարեք Կալիֆոռնիայիապահովագրության
դեպարտամենտ` 1-800-927-4357 հեռախոսահամարով: TTY -ից օգտվողները պետք է զանգահարեն 711: Armenian
Бесплатные услуги языкового перевода. Вы можете воспользоваться услугами переводчика, при этом документы могут быть
зачитаны Вам на Вашем языке. Чтобы получить помощь, позвоните нам по телефону, указанному в Вашей идентификационной
карточке участника, или 1-800-464-4000. За дополнительной помощью обращайтесь в Департамент страхования штата
Калифорния (CA Dept. of Insurance) по телефону 1-800-927-4357. Пользователи TTY, звоните по номеру 711. Russian
KPIC-TL16-002-CA
無料の言語サービス。通訳に依頼して、日本語で書類を読んでもらうことができます。通訳サービスが必要な際は、
ID カードに記載の番号、または 1-800-464-4000 にお電話ください。さらにヘルプが必要な場合は、カリフォルニア州
保険庁(1-800-927-4357)にお電話ください。TTY ユーザーの方は、711 にお電話ください。Japanese

1-800-464-4000
1-800-927-4357TTY711 Persian
ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾ। 
  
,  '  ' 1-800-464-4000'  , 
1-800-927-4357' TTY  711' Punjabi
សេឥតគិតលៃ។     

 ID  1-800-464-4000 

 

  1-800-927-4357  TTY  711 Khmer

1-800-464-40001-800-927-4357
Arabic
Cov Kev Pab Txhais Lus Tsis Raug Nqi Dab Tsi Koj muaj tau ib tug neeg txhais lus thiabhais tau kom nyeem cov ntaub ntawv ua koj
hom lus rau koj. Xav tau kev pab, hu rau peb ntawm tus xov toojteev muaj nyob rau ntawm koj daim yuaj ID los yog 1-800-464-4000.
Xav tau kev pab ntxiv hu rau CA Tuam Tsev Tswj Kev Pov Hwm ntawm 1-800-927-4357. Cov neeg siv TTY hu rau 711. Hmong
त भाषा सेवाए 

 , 
1-800-464-4000  
1-800-927-4357TTY 711  Hindi
  

ID 1-800-464-4000 
 1-800-927-4357
TTY 711. Thai
Help in your Language
English: ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are
available to you.
አማርኛ (Amharic) ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል
ﺔﯾﺑرﻌﻟا (Arabic) ﺔظوﺣﻠﻣ: ثدﺣﺗﺗ تﻧﻛ اذإﺔﯾﺑرﻌﻟا.نﺎﺟﻣﻟﺎﺑ كﻟ رﻓاوﺗﺗ ﺔﯾوﻐﻠﻟا ةدﻋﺎﺳﻣﻟا تﺎﻣدﺧ نﺈﻓ ،
Հայերեն (Armenian) ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են
տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:
Ɓǎsɔ
́
ɔ
̀
ɖù (Bassa) Dè ɖɛ à kɛ dɖé gbo: Ɔ jǔ ké m
̀
Ɓàsɔ
́
ɔ
̀
-ɖù-po-nyɔ
̀
jǔ ní, í, à wuɖu kà kò ɖò
po-poɔ
̀
ɓɛ
́
ìn m
̀
gbo kpáa
বাংলা (Bengali) � কনঃ যিদ আপিন বাংলা, থা বলেত পােরন, তাহেল িনঃখরচায় ভাষা
সহায়তা পিরেষবা উপল� আেছ।
Cebuano (Bisaya) ATENSYON: Kung nagsulti ka og Cebuano, aduna kay magamit nga mga serbisyo sa
tabang sa lengguwahe, nga walay bayad.
中文 (Chinese) 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務
Chuuk (Chukese) MEI AUCHEA: Ika iei foosun fonuomw: Foosun Chuuk, iwe en mei tongeni omw kopwe
angei aninisin chiakku, ese kamo.
ﯽﺳرﺎﻓ (Farsi) :ﮫﺟوﺗ رﻓ ﺎﻣﺷ یارﺑ نﺎﮕﯾار تروﺻﺑ ﯽﻧﺎﺑز تﻼﯾﮭﺳﺗ ،دﯾﻧﮐ ﯽﻣ وﮕﺗﻔﮔ ﯽﺳرﺎﻓ نﺎﺑز ﮫﺑ رﮔا
ﯽﻣ مھا .دﺷﺎ
Français (French) ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés
gratuitement.
Deutsch (German) ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche
Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.
KPIC Fully insured plans:
Colorado ...................................... 1-800-632-9700
District of Columbia ...................... 1-800-777-7902
Georgia ........................................ 1-888-865-5813
Hawaii .......................................... 1-800 966-5955
Maryland ...................................... 1-800-777-7902
Virginia.......................................... 1-800-777-7902
TTY ................................................................. 711

(Gujarati)
 
, :


Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole) ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib
gratis pou ou.
ʻŌlelo Hawaiʻi (Hawaiian) E NĀNĀ MAI: Inā hoʻopuka ʻoe i ka ʻōlelo Hawaiʻi, hiki iā ʻoe ke loaʻa i ke kōkua
manuahi.
 (Hindi)  :       
      
Hmoob (Hmong) CEEB TOOM: Yog tias koj hais lus Hmoob, muaj cov kev pab txhais lus, uas pab
dawb rau koj.
Igbo (Igbo) NRBAMA: br na na as Igbo, r enyemaka ass, n’efu, dịịr g.
Iloko (Ilocano) PAKDAAR: No agsasaoka iti Ilokano, dagiti awan bayadna a serbisio a para iti beddeng ti
lengguahe ket sidadaan para kenka.
Italiano (Italian) ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza
linguistica gratuiti.
日本語 (Japanese) 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。
 (Khmer)  ,  
 
한국어 (Korean) 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스 무료로 이용하
있습니다.
←≡ (Laotian) ┬ε ż ź δ : Θ
≡↑
≡ Φ
≡α
≡φ ≡→≡ ←≡↑
, Ů≡α δ
Ů≡α ź
Ż
ż
≡α φ ≡→, ż Ż δ
├→
┘Ű
,
α
φ
↔‼
Φ
α .
Kajin Majō (Marshallese) LALE: Ñe kwōj kōnono Kajin ajō, kwomaroñ bōk jerbal in jipañ ilo kajin e a
ejjeḷọk wōāān.
Naabeehó (Navajo) Díí baa akó nínízin: Díí saad bee yáníłti’go Diné Bizaad, saad bee
áká’ánída’áwo’dé
̖
é
̖
’, t’áá jiik’eh, éí ná hóló
̖
.
 (Nepali)  

:   
       
 

Afaan Oromoo (Oromo) XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii,
kanfaltiidhaan ala, ni argama.
Lokaiahn Pohnpei (Pohnpeian) MEHN KAIR: Ma komw kin lokiaiahn Pohnpei, wasahn sawas en palien
lokaia kak sawas ni sohte isais.
Português (Portuguese) ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos,
grátis.
 (Punjabi)   , 
Română (Romanian) ATENȚIE: Dacă vorbiți limba română, vă stau la dispoziție servicii de asistență
lingvistică, gratuit.
Pусский (Russian) ВНИМАНИЕ: eсли вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные
услуги перевода.
Faa-Samoa (Samoan) MO LOU SILAFIA: Afai e te tautala Gagana fa'a Sāmoa, o loo iai auaunaga
fesoasoani, e fai fua e leai se totogi, mo oe.
Español (Spanish) ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia
lingüística.
Tagalog (Tagalog) PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo
ng tulong sa wika nang walang bayad.
ไทย (Thai) ีย: าคุณพูดภาษาไทย คุณสามารถใ
บรการช
วยเหอทางภาษาไ ฟรี โทร
Lea Faka-Tonga (Tongan) FAKATOKANGA’I: Kapau ‘oku ke Lea Faka-Tonga, ko e kau tokoni fakatonu
lea ‘oku nau fai atu ha tokoni ta’etotongi, pea teke lava ‘o ma’u ia.
Українська (Ukrainian) УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до
безкоштовної служби мовної підтримки.
ودر
ُ
ا (Urdu) :رادرﺑﺧ ۔ںﯾﮨ بﺎﯾﺗﺳد ںﯾﻣ تﻔﻣ تﺎﻣدﺧ ﯽﮐ ددﻣ ﯽﮐ نﺎﺑز وﮐ پآ وﺗ ،ںﯾﮨ ﮯﺗﻟوﺑ ودرا پآ رﮔا
Tiếng Vit (Vietnamese) CHÚ Ý: Nếu bn nói Tiếng Vit, có các dch v h tr ngôn ng min phí dành
cho bn.
Yorùbá (Yoruba) AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori ede wa fun yin o.