MCAL MM-18-24_Authorization for Release of PHI_V 03/2019
Page 1 of 3
MẪU ĐƠN CHO PHÉP TIẾT L
THÔNG TIN V SC KHE ĐƯỢC GI KÍN (PHI)
Xin qvị điền TẤT CẢ các phần trong mẫu đơn này để cho phép CalOptima tiết lộ thông
tin về sức khỏe được giữ kín (viết tắt là PHI protected health information) của quý vị cho
một nhân hoặc tổ chức khác. Mẫu đơn này CHỈ nh cho việc tiết lộ thông tin. Đơn s
không cho phép bất kỳ người nào thực hiện quyết định về chăm sóc y tế cho quý vị.
PHN A: Thông Tin Thành Viên
Họ: _____________________________ Tên: ____________________________
Số Thẻ Thành Viên (CIN): ____________________ Ngày Sinh: ____________________
tháng/ngày/năm
Địa Chỉ: _________________________________________________________________
Đường/Số Nhà Thành Phố Tiểu Bang Mã Vùng
Số điện thoại để dễ dàng liên lạc với quý vị nhất: __________________________________
Hướng dẫn: Xin đánh dấu X vào ô vuông nằm kế bên điều mà quý vị chọn lựa.
PHN B: Thông Tin Có Th Đưc Tiết L
Tôi cho phép CalOptima tiết lộ:
Bt k và tt cc thông tin v sc khỏe đưc gi kín ca tôi
Ch tiết l những thông tin sau đây: (lit kê thông tin mà quý v cho phép):
Tôi cho phép tiết l thông tin sc khe được gi kín v:
(Xin ghi ch viết tt tên quý v nếu bt k ô nào sau đây được đánh dấu)
Điu tr sc khe tâm thn
Điu tr cai bia rượu/cht
gây nghin
Ch viết tt ca tên:_______
Ch viết tt ca tên:_______
LƯU Ý: Nhng thông tin này s không được tiết l tr khi quý v chp thuận trước.
PHN C: Mục Đích Của S Cho Phép Này
Tôi tiết lộ thông tin này cho:
Sử dụng cá nhân Pháp Lý
Bảo Hiểm Lý Do Khác (xin ghi rõ.):
MCAL MM-18-24_Authorization for Release of PHI_V 03/2019
Page 2 of 3
PHN D: (Các) Cá Nhân hoc T Chức Được Cho Phép Nhn Thông Tin V Sc
Khỏe Được Gi Kín
Tôi cho phép CalOptima tiết lộ thông tin về sức khỏe được giữ kín của tôi cho cá nhân
hoặc tổ chức dưới đây. Tôi biết rằng sự cho phép này bắt đầu khi tôi ký tên và gửi lại mẫu
đơn này. Người nhận được thông tin phải từ 18 tuổi trở lên.
Tên của Cá Nhân /Tổ Chức:
Mối Quan Hệ với Thành Viên:___________________ Số Điện Thoại: _______________
PHN E: Quyn Hn ca Tôi
Tôi có thể chấm dứt sự cho phép này vào bất kỳ lúc nào bằng cách gửi một thông báo
bằng văn bản đến: CalOptima, Attn: Enrollment & Reconciliation, 505 City Parkway
West, Orange, CA 92868.
Thông báo để chấm dứt sự cho phép này sẽ không thay đổi cách CalOptima đã sử dụng
hoặc tiết lộ thông tin về sức khỏe được giữ kín của tôi trước khi nhận lá thư của tôi.
Cá nhân hoc t chc nhận được thông tin v sc khỏe được gi kín ca tôi t
CalOptima có th cho người khác biết thông tin. Trong trường hp này, thông tin v sc
khỏe được gi kín ca tôi có th đã không còn được bo v bi Lut Bo V Quyn
Riêng Tư của Đạo Lut v Trách Nhim Gii Trình và Cung Cp Thông Tin Bo Him
Y Tế ca Hoa K o Lut HIPAA).
Tôi không cần điền mẫu đơn này. Không điền vào đơn này sẽ không thay đổi các phúc
lợi chăm sóc y tế của tôi hoặc việc chi trả cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của tôi.
Tôi có quyền xem hoặc nhận một bản sao thông tin về sức khỏe được giữ kín của tôi
đang được sử dụng hoặc được tiết lộ bởi mẫu đơn cho phép này.
Tôi có quyền nhận một bản sao của mẫu đơn này.
PHN F: Ngày Kết Thúc ca S Cho Phép
Sự cho phép tiết lộ thông tin cho cá nhân hoặc tổ chức được nêu tên sẽ kết thúc vào:
_______________ (ngày hoặc sự kiện cụ thể).
**Nếu không cung cp mt ngày kết thúc hoc s kin, mẫu đơn cho phép này sẽ
không có hiu lc. **
MCAL MM-18-24_Authorization for Release of PHI_V 03/2019
Page 3 of 3
PHN G: Ký Tên
Tôi hiu rằng để th tiến hành yêu cu ca tôi, cn phải đính kèm với mẫu đơn yêu
cu mt bn sao giy căn cước (ID) hp l do chính ph cp, mt bn sao tài liu của
quan pháp lý, hoc mt ch ký đưc công chng.
Bằng cách ký tên dưới đây, tôi đã đọc hiu ý nghĩa của đơn.
Chữ Ký của Thành Viên/Người Đại Diện Cá Nhân
Ngày
Ch ca Ph
Huynh/Người Giám H: Ngày:
Tên Viết Hoa ca Ph
Huynh/Người Giám H: Mi Quan H:
CalOptima có quyn yêu cu tài liu pháp lý (ví d, giy khai sinh, lnh ca tòa án, v.v.) t
ph huynh/người giám h ký tên thay cho mt thành viên ph thuc.
Ch Dành Cho Người Đại Din Cá Nhân: Quý vnhng quyn gì đối vi vic yêu cu
thông tin sc khe?
Ghi Tên Viết Hoa:
Người Bo V (Conservator)
Người Thi Hành Di Chúc (Executor of Will)
Qun Tr Viên Bất Động Sn (Administrator of Estate)
Lut Quyền Chăm Sóc Sức Khe (Medical Power of Attorney)
Quyn Khác______________________________________________________
Lưu ý: Quý vị phải đính kèm tài liệu pháp lý để xác minh rng quý v là người bo vệ, người
thi hành di chúc của người quá c, hoc có thm quyn để đưa ra quyết định chăm sóc sức
khe cho cá nhân đó.
Xin gửi mẫu đơn này đến CalOptima tại địa chỉ, Attn: Enrollment & Reconciliation, 505
City Parkway West, Orange CA 92868, hoặc fax đến 1-714-338-3104.
XIN NGỪNG Ở ĐÂY
For CalOptima Use Only:
Staff Name: How was identity verified? In person/Phone
Signature:
Date verified:
click to sign
signature
click to edit
click to sign
signature
click to edit