MODEL ORIENTATIV ADEVERINȚĂ DE LA ANGAJATOR
=localitate carantinată=
Se adeverește prin prezenta că domnul/doamna……………………………..
născut/ă la data………………. în localitatea……………………………………., cu locuința
declarată la adresa…………………………………….. este angajat al………………………………,
și își desfășoară activitatea profesională la
adresa/adresele………………………………………………………….………………………………
………..
În desfășurarea atribuțiilor de serviciu, angajatul efectuează în mod uzual deplasări motivate în
următoarele
zone…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
Semnătura reprezentantului legal al angajatorului și ștampila angajatorului
Perioada de valabilitate
Data întocmirii adeverinței
*Adeverința poate fi stocată pe dispozitive electronice și prezentată astfel autorităților, cu condiția
ca documentul sa fie semnat olograf.