Tagalog&2020&
&
Screener para sa Mga Mga Salungat na Karanasan sa Pagkabata ng Bata at Makabuluhang Kaganapan sa
Buhay
(Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS) Ulat ng Tagapagbigay ng Pag-aalaga sa
Teen (Teen Caregiver Report)
Kukumpletuhin ng Tagapagbigay ng Pag-aalaga
Petsa Ngayon:
Pangalan ng Bata: Petsa ng Kapanganakan:
Ang Pangalan Mo: Relasyon sa Bata:
Maraming pamilya ang nakakaranas ng mga nakaka-stress na kaganapan sa buhay. Sa paglipas ng panahon,
makakaapekto ang mga karanasang ito sa kalusugan at kabutihan ng kalagayan ng anak mo. Gusto ka
naming tanungin tungkol sa anak mo para matulungan namin silang maging kasing lusog hangga’t posible.
Sa anumang punto ng panahon mula noong pinanganak ang inyong anak, nakakita ba o naroon ba ang anak
niy
o noong nangyari ang mga sumusunod na karanasan? Pakisama ang mga nakaraan at kasalukuyang
karanasan. Pakitandaan, ang ilang tanong ay may mahigit sa isang bahaging pinaghiwalay ng “O.” Kung ang
anumang bahagi ng tanong ay sinagutan ng “Oo,” ang sagot sa buong tanong ay “Oo.”
Bahagi 1
Paki-tsekan ang “Oo” kung saan angkop.
Kailanman ba ang anak mo ay tumira kasama ng magulang/tagapagbigay ng pag-aalaga na nakulong?
Oo
Hindi
Sa palagay mo ba ay kailanman naramdaman ng anak mo na siya ay hindi suportado, hindi mahal at/o hindi
protektado?
Oo
Hindi
Kailanman ba ang anak mo ay tumira kasama ng magulang/tagapagbigay ng pag-aalaga na nagkaroon ng problema
sa kalusugan ng pag-iisip? (halimbawa depresyon, schizophrenia, sakit na bipolar, PTSD, o sakit na pagkabalisa)
Oo
Hindi
Kailanman ba ay ininsulto, pinahiya o minaliit ng magulang/tagapagbigay ng pag-aalaga ang anak mo?
Oo
Hindi
Ang biyolohikal na magulang o sinumang tagapagbigay ng pag-aalaga ba ay kailanman, o sa kasalukuyang may
problema sa masyadong alak, pangkalyeng droga o paggamit ng de-resetang gamot?
Oo
Hindi
Kailanman ba ay kinulangan ang anak mo ng angkop na pag-aalaga ng sinumang tagapagbigay ng pag-aalaga
(halimbawa, hindi protektado mula sa mga hindi ligtas na sitwasyon, o hindi naalagaan kapag may sakit o napinsala
kahit na may mga dulugan)?
Oo
Hindi
Kailanman ba ay nakakita o nakarinig ang anak mo na ang magulang/tagapagbigay ng pag-aalaga ay sinisigawan,
minumura, iniinsulto o pinapahiya ng ibang adult? O Ang anak mo ba ay kailanman nakakita o nakarinig ng
magulang/tagapagbigay ng pag-aalaga na sinampal, sinipa, binugbog sa suntok o sinaktan gamit ang sandata?
Oo
Hindi
May sinumang adult sa sambahayan ang madalas o napakadalas tumulak, sumampal o may hinagis sa iyong anak? O
May sinumang adult sa sambahayan na napakalakas na tinamaan ang inyong anak na ang inyong anak ay
nagkamarka o napinsala? O
May sinumang adult sa sambahayan ang kailanman nagbanta sa anak mo o kumilos sa paraan na naging takot ang
anak
mo na maaari silang saktan?
Oo
Hindi
Kailanman ba ay nakaranas ang anak mo ng seksuwal na pang-aabuso? Halimbawa, may sinuman bang humipo sa
anak mo o nagpahipo sa anak mo sa paraan na hindi nais, o hindi naging kumportable ang anak mo, may sinuman
bang nagtangka o aktuwal na nagkaroon ng sex na sa bibig, sa puwit o sa puki sa iyong anak?
Oo
Hindi
Kailanman ba ay nagkaroon ng makabuluhang mga pagbabago sa katayuan ng relasyon ng (mga) tagapagbigay ng
pag-aalaga ng iyong anak? Halimbawa, ang magulang/tagapagbigay ng pag-aalaga ay nadiborsiyo o nahiwalay, o ang
romantikong kapartner ay tumira o umalis?
Oo
Hindi
Ilang "Oo" ang sinagot mo sa Bahagi 1?
Mangyaring magpatuloy sa kabilang panig para sa natitirang bahagi ng palatanungan.
Teen (Parent/Caregiver Report) – Identified
&
Bahagi 2
Paki-tsekan ang “Oo” kung saan angkop.
Kailanman ba ang anak mo ay nakakita, nakarinig o naging biktima ng karahasan sa inyong kapitbahayan, komunidad
o paaralan? (halimbawa, targeted na pambu-bully, asulto o ibang marahas na pagkilos, digmaan o terorismo)
Oo
Hindi
Ang anak mo ba ay nakaranas ng diskriminasyon (halimbawa ay ginugulo o pinaramdam na maliit ito o hindi isinama
dahil sa kanilang lahi, etnisidad, pinagkakakilanlang kasarian, seksuwal na oryentasyon, relihiyon, kaibahan sa
kakayahang matuto, o mga kapansanan)?
Oo
Hindi
Kailanman ba ang anak mo ba ay nagkaproblema sa pabahay (halimbawa ay ang kawalan ng tirahan, walang matatag
na lugar na titirhan, lumipat nang mahigit dalawang beses sa anim na buwang panahon, humarap sa pagpapa-alis sa
bahay o pagka-ilit, o kinailangang tumira kasama ang maraming pamilya o miyembro ng pamilya?
Oo
Hindi
Kailanman ba ay nag-alala ka na hindi sapat ang pagkain ng anak mong kakainin o ang pagkain para sa anak mo ay
mauubos bago ka pa makabili?
Oo
Hindi
Kailanman ba ay nahiwalay ang anak mo mula sa kanilang magulang o tagapagbigay ng pag-aalaga dahil sa foster na
pag-aalaga o imigrasyon?
Oo
Hindi
Kailanman ba ay tumira ang anak mo kasama ang magulang/tagapagbigay ng pag-aalaga na may malalang pisikal na
sakit o kapansanan?
Oo
Hindi
Kailanman ba ay tumira ang anak mo kasama ng magulang o tagapagbigay ng pag-aalaga na namatay?
Oo
Hindi
Kailanman ba ang anak mo ay nadetina, inaresto o nakulong?
Oo
Hindi
Kailanman ba ay nakaranas ang anak mo ng pang-aabusong pananalita o pisikal o banta mula sa mga romantikong
kapartner (halimbawa ay ang boyfriend o girlfriend)?
Oo
Hindi
Ilang "Oo" ang sinagot mo sa Bahagi 2?
Teen (Parent/Caregiver Report) – Identified
Tagalog&2020&