Nordnet Livsforsikring AS Akersgata 45 Postboks 302 Sentrum, 0103 Oslo
Tlf: 23 33 30 23 Faks: 23 33 30 01 wwww.nordnet.no Org. nr. 914 350 956
Inngåelse av avtale om egen pensjonskonto - viktig informasjon
Undertegnede åpner med dette kontoavtale for egen pensjonskonto
(“Kontoavtalen”) hos Nordnet Livsforsikring AS (“Nordnet Liv”) i forbindelse
med etablering av egen pensjonskonto hos Nordnet Liv. Nordnet Liv vil med
dette være din selvvalgte institusjon i henhold til innskuddspensjonsloven
§ 3-7, som vil forvalte din tidligere opptjente pensjonskapital (fra
pensjonskapitalbevis) og din opptjening i nåværende arbeidsforhold.
Kontoavtalen innebærer at dine eksisterende pensjonskapitalbevis (hvis noen)
vil bli overrt fra annen institusjon til Nordnet Liv for videre administrasjon og
forvaltning, med mindre disse er reservert etter gjeldende reservasjonsordning.
Videre innebærer Kontoavtalen at alle arbeidsgivers innbetalinger til din
alderspensjonskonto i arbeidsgivers innskuddspensjonsordning vil bli overført
løpende til din egen pensjonskonto hos Nordnet Liv for forvaltning.
Nordnet Liv overtar ansvaret for alderspensjonskapital tilhørende dine
pensjonskapitalbevis som flyttes fra annen institusjon til Nordnet Liv, samt
alderspensjonskapital tilhørende din løpende opptjening i ditt eller dine
nåværende arbeidsforhold, fra det tidspunkt alderspensjonskapitalen er
mottatt av Nordnet Liv. Nordnet Liv gir ingen avkastningsgaranti på forvaltning
av alderspensjonskapital tilhørende din pensjonskonto. Du bærer selv
bærer all risiko for avkastning og tap på dine investeringer, også dersom
alderspensjonskapitalen helt eller delvis investeres i investeringsprofilen
Nordnet Alderstilpasset Pensjon og/eller enhver annen investeringsprofil eller
sammensetning av fond som Nordnet Liv til enhver tid måtte gre tilgjengelig.
Du vil selv dekke kostnadene til forvaltning av alderspensjonskapitalen og
administrasjon av din pensjonskonto iht. Nordnet Livs til enhver tid gjeldende
prisliste på nordnet.no. Du vil imidlertid motta standardisert kompensasjon
fra arbeidsgiverforetaket for kostnader til forvaltning av løpende opptjening
av alderspensjonskapital. Som følge av at dette er en standardisert
kompensasjon, vil du ikke nødvendigvis få dekket alle dine kostnader til
forvaltning av løpende opptjening av alderspensjonskapital fra din arbeidsgiver.
Per tidspunktet for inngåelse av denne Kontoavtalen vil
alderspensjonskapitalen tilknyttet din egen pensjonskonto bli belastet med
følgende kostnader fra Nordnet Liv som fremkommer av prislisten på nordnet.
no.
Nordnet Liv har rett til å endre kostnader i produktet med fire måneders
varsel til deg. Transaksjonsrelaterte kostnader kan endres etter to måneders
forutgående varsel. Endringer til din gunst kan imidlertid gjøres uten
forutgående varsel.
Kontoavtal EPK NO_2021_1
Kontoavtale for egen pensjonskonto
Navn (etternavn, fornavn)
Gateadresse, postboks eller tilsv. (folkeregistrert adresse)
Telefon mobil
Depotnummer (fylles ut av Nordnet)
Fødselsnr (11 siffer)
Statsborger (hvis annet enn Norge)
Kunde
Skattepliktig til Norge
E-post
Ytterligere avtaleoppsett
r du har signert denne Kontoavtalen og den er akseptert av Nordnet Liv,
og alderspensjonskapitalen tilhørende dine pensjonskapitalbevis og din
nåværende opptjening er overrt til Nordnet Liv, vil du motta opplysninger
om din alderspensjonskapital og din pensjonskonto innlogget på nordnet.no.
Avtalevilkår finnes til enhver tid tilgjengelig innlogget på nordnet.no. Når du
er innlogget på din pensjonskonto kan du foreta investeringsvalg innenfor det
tillatte investeringsuniverset for egen pensjonskonto. Ytterligere informasjon
finner du på nordnet.no.
Erklæringer
Ved å undertegne denne Kontoavtalen bekrefter jeg at:
Jeg har lest og forstt Forndsinformasjon Nordnet EPK og forstår
hva det innebærer å etablere egen pensjonskonto med Nordnet Liv som
min selvvalgte institusjon.
Jeg er innforstått med at all alderspensjonskapital tilhørende mitt eller mine
pensjonskapitalbevis og all løpende opptjening av alderspensjonskapital i
nåværende arbeidsforhold vil bli overført til Nordnet Liv.
Jeg er innforstått med at Nordnet Liv ikke gir noen avkastningsgaranti, og
at jeg selv bærer all risiko for avkastning og tap på mine investeringer, også
investeringer som gjøres ved valg av investeringsprofil.
Jeg har lest og akseptert Kontoavtalens vilr, som besr av følgende
dokumenter:
Kontoavtale for egen pensjonskonto
Vilkår for egen pensjonskonto
Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for depot/konto hos Nordnet
Bank NUF
Allmenne vilkår for handel med finansielle instrumenter
Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter
Retningslinjer for utrelse av ordre samt sammensing og fordeling av
ordre
Avtalevilkårene er tilgjengelige på nordnet.no.
Personopplysninger
Nordnet Liv behandler, i egenskap av å være behandlingsansvarlig, de
personopplysninger som avgis og innhentes i forbindelse med søknad om
Postnummer Poststed
Land (hvis annet enn Norge)
Ja
Nei
Tilknytning til
USA
Er du amerikansk statsborger, født og/eller skattepliktig i USA?
Amerikansk skatteregistreringsnummer (US TIN)
Land
Fylles bare ut
dersom du har
skattemessig
bosted utenfor
Norge
Utenlandsk skatteregistreringsnr
Land
Fødeland:_________________________
Fødested:_________________________
Fødselsdato:_________________________
Fylles ut hvis utenlandsk skatteregistreringsnummer mangler
Utenlandsk skatteregistreringsnr
Nei
Ja, oppgi amerikansk skatteregistreringsnummer (US TIN)
Vær oppmerksom på at en bekreftet rett kopi av gyldig legitimasjon for deg som kontoinnehaver må vedlegges søknaden.
Har du flere gjeldende statsborgerskap så må en kopi av ID-dokumenter for disse også vedlegges.
Person i politisk
eksponert stilling
Har du, eller har du tidligere hatt:
- en høytstående politisk eller statlig stilling eller et tilsvarende verv
- et nærstående familiemedlem eller en kollega i en slik overstående
stilling eller verv?
Ja, jeg fyller derfor også ut skjemaet
"Politisk eksponert person"
Konto for uttak Kontonummer (11 siffer)
Oppgi konto som vil brukes for overføring av penger fra Nordnet-kontoen. Vær
oppmerksom på at utbetaling fra kontoen bare kan gjøres til en konto som er
registrert og godkjent i en norsk bank. De må være din egen konto.
Dato Underskrift kunde
Kundens
underskrift
Sted Navn (i BLOKKBOKSTAVER )
Nordnet Livsforsikring AS Akersgata 45 Postboks 302 Sentrum, 0103 Oslo
Tlf: 23 33 30 23 Faks: 23 33 30 01 wwww.nordnet.no Org. nr. 914 350 956
Kontoavtal EPK NO_2021_1
Kontoavtale for egen pensjonskonto
og inngåelse av Kontoavtale, samt de personopplysninger som er tilknyttet
administreringen av gjeldende produkter og tjenester. Formålet med
behandlingen er å samle inn, kontrollere og registrere personopplysningene
forut for inngåelsen av en avtale, samt å dokumentere, administrere og fullføre
inntte avtaler. Videre vil Nordnet Liv innhente og overre opplysninger fra
og til Pensjonskontoregisteret i forbindelse med kundens etablering av egen
pensjonskonto hos Nordnet Liv og selskapets løpende administrasjon av
pensjonskontoen Opplysningene bli benyttet til å oppfylle rettslige forpliktelser,
gjennomføre markeds-, forretnings- og kundeanalyser (inkludert profilering),
bedrive markedsføring, samt forbedre, utvikle og tilpasse for kunden de
produkter og tjenester som tilbys. Personopplysningene kan også bli behandlet
til andre formål enn de ble innsamlet for, i den grad dette er i overenstemmelse
med gjeldende rett. Dersom det er inngitt innsigelse mot bruk av
opplysningene i forbindelse med direkte markedsføring, vil ikke opplysningene
bli brukt i denne sammenheng. Fullstendig informasjon om behandling av
personopplysningene og registrertes rettigheter finnes
www.nordnet.no/no/info/personopplysninger. Ved å inngå foreliggende
Kontoavtale bekrefter du som registrert kunde at du har lest og akseptert
denne informasjonen.
Elektronisk kommunikasjon
Jeg samtykker herved til at Nordnet Liv i all hovedsak vil kommunisere med
meg via Internett, enten via informasjon gitt på Nordnet Livs hjemmeside,
via elektroniske meldinger innlogget på nordnet.no eller via ordinær e-post.
En forutsetning for at søknaden om etablering av egen pensjonskonto hos
Nordnet Liv skal kunne innvilges er derfor at jeg har tilgang til Internett og en
personlig e-postadresse. Jeg vil sørge for at Nordnet Liv alltid har min korrekte
e-postadresse.