1
Navn: ________________________________________________________________________________________________________________
CVR-nr.: ________________________________________________________________________________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________________________________________________________
Forsendelsesadresse: ________________________________________________________________________________________________________________
Indregistreringsland: ________________________________________________________________________________________________________________
Type af juridisk person/enhed:
  AktivNFE(ikke-nansiel-virksomhed) PassivNFE(ikke-nansiel-virksomhed)
rsnoteretselskab Danskeboligfællesskaber(fxAndelsboligforeninger)
Oentligenhedellercentralbank Internationalorganisation
Finansiel institution Velgørende organisation
VedFinansielinstitutionskalGIINangives:
Indberetning af skat til udlandet
Erklæring
R12264Propellant0119•NykreditBankA/S•CVR-nr.10519608•København
Danmarkindgårietinternationaltsamarbejdeforatundgåskatteunddragelse.Derforerviifølgedendanskelovgivning
forpligtettilatstillenoglespørgsmål,somviskalbededigsvarepåher.
HvisvirksomhedenharetskatteidentikationsnummerietellerereandrelandeendDanmark,såudfyldvenligst
nedensendeoplysningerforhvertafdisselande:
Land:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Skatteidentikationsnummer:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Typeafskatteidentikationsnummer:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Jegerbekendtmed,atoplysningerneierkringenogandreoplysningerangåendekontohaverogalleindberetningspligtige
kontikanudleverestilSKAT,ogudvekslesmedskattemyndighederneietandetlandelleriandrelande,hvorkontohaverkan
reskattepligtig,hvisdelandeharindgåetaftaleomudvekslingafskatteoplysningermedDanmark.
Jegbekfter,atjegerbemyndigettilatunderskriveforkontohavervedr.alleoplysningersomdenneerkringomhandler.
Gældendepr.
19.maj2019
2
Jeg erkrer, at alle udsagn i denne erklæring er korrekte og fyldestrende.
JegforpligtermigtilatgiveNykreditbeskedhurtigstmuligt,hvisovennævnteoplysningerændrersig,idetderisåfaldskal
udfærdigesennyerklæringomskatteindberetningspligt.
Hvisderunderskrivesihenholdtilenfuldmagt,skaldervedlæggesenkopiaffuldmagten.
________________ _____________________________________________________ __________________________________________________________
Dato Navnpåtegningsberettigede(blokbogstaver) Tegningsberettigedesunderskrift
________________ _____________________________________________________ __________________________________________________________
Dato Navnpåtegningsberettigede(blokbogstaver) Tegningsberettigedesunderskrift
________________ _____________________________________________________ __________________________________________________________
Dato Navnpåtegningsberettigede(blokbogstaver) Tegningsberettigedesunderskrift
________________ _____________________________________________________ __________________________________________________________
Dato Navnpåtegningsberettigede(blokbogstaver) Tegningsberettigedesunderskrift
DetkanværenødvendigtforNykreditatindhenteyderligereellersupplerendeoplysninger.
UploaddokumentersikkertpåNykredit.dk HER
3
FORKLARING OG HJÆLP
Hvisdineoplysningeromindregistreringslandogskattepligt
omfatterandrelandeendDanmark,skalduafgivenogle
supplerendeoplysningerblandtandetomskatteidentika-
tionsnummer.IdissetilldekanNykredithavepligttilat
indberettevisseoplysningertilSKAT,somkanvideregive
oplysningernetilandrelande.
Hvad er et skatteidentikations-nummer?
Etskatteidentikationsnummereretnummer,sombruges
tilatidenticeredenenkelteskatteyder.Iandrelandhar
mansærligeskatteidentikationsnumre,somkunbruges
iforbindelsemedskat.DisseeroftebenævntTIN,som
betyderTaxIdenticationNumber.
Hvis jeg har et skatteidentikations-nummer i et
andet land, skal jeg så betale skat til det land?
Nej,ikkenødvendigvis.Detafngerafdeaftaler,som
Danmarkharindgåetmeddetteland.Deenkeltelandehar
deresegnereglerfor,hvornårmanerskattepligtig.Ide
estetilfældevilduværeskattepligtigidetland,hvorduhar
bopæl,mensærligeomstændighederkanmedre,atduer
skattepligtigtilmereendetland.Bankenrådgiverikkeom,
hvilke(t)land(e)duerskattepligtigtil.Hvisdueritvivl,børdu
søgerådgivninghosenrevisorellerskatteekspert.
Hvad sker der, hvis jeg er skattemæssigt hjemme-
hørende i et andet land end Danmark?
Danmarkharindgåetaftaleomudvekslingafskatteoplys-
ningermedenlangrækkelande,herunderallelandeiEU
ogUSAmenogsåmangeandrelande,omudvekslingaf
skatteoplysninger.Hvisduerskattemæssigthjemmeren-
deietafdelande,somDanmarkharindgåetaftalemed,
skalNykreditforatleveoptildendanskeskattelovgivningi
nogletilldeindberetteoplysningeromditkundeforhold
tildedanskeskattemyndigheder.Disseoplysningervil
foreksempelomfattedineidentikationsoplysninger,dit
eventuelleudenlandskeskatteidentikationsnummer,
saldipådinebankkontiogværdienafdepoter.Dedanske
skattemyndighedervideregiversådanneoplysningertildet
relevante land.
Hvad er GIIN?
GIINstårfor’GlobalIntermediaryIdenticationNumber’
sombrugestilatidenticereFinansielleinstitutioner.
Hvad er Aktiv NFE og Passiv NFE?
EnaktivNFEerenvirksomhed,somikkeeretnansielt
institutoghvormindreend50%afenhedensbruttoind-
komstfordetforegåendekalenderår,ellerandenrelevant
indberetningsperiode,erpassivindkomst*.Samtmindre
end50%afdeaktiver,derejesafenhedenidetforegående
kalenderår,ellerandenrelevantindberetningsperiode,er
aktiversomgenererer,ellerejes,medhenblikpåatgene-
rerepassivindkomst.F.eks.selskaberhvormereend50%
afindtægtenkommerfrafremstillingellersalgafvare-eller
tjenesteydelser.
EnpassivNFEerimodsætningtilenaktivNFE,enenhed,
hvordenpassiveindkomst
*
ogaktiver,dergenererereller
ejesmedhenblikpåatgenererepassivindkomst,udgør50
%ellermere,opgjortsomovenfor.F.eks.Holdingselskaber,
somhovedsageligharsinindtjeningiformafinvesteringsaf-
kastdirekteellergennemdatterselskaber.
*Vedpassivindkomstforståsindtægterfranansielleaktiver.
Hvor lang tid er erkringen gyldig?
Erkringenergyldig,indtilderskerenændringiforholde-
ne,somrelaterersigtilkontohaversskattestatusellerandre
obligatoriskefelter,somerindeholdtiskemaet.Duskalgiveos
besked,hvisderskerændringerideforhold,somgøroplysnin-
gerneidenneegenerklæringukorrekteellerufuldstændige.
Isåfaldskalduudfyldeenny,opdateretegenerklæring.
Hvorfor skal jeg skrive, hvilken type mit skatteidenti-
kationsnummer har?
Inoglelandeerderereforskelligetyperaf
skatteidentikationsnumre.
Hvad sker der, hvis jeg ikke udfylder ”Erklæring om
indberetning af skat til udlandet?
Hvisduikkeudfylder’Erklæringomindberetningafskattil
udlandet’medalledekvedeoplysninger,skalNykreditpå
sammemåde,somhvisduvarskattemæssigthjemme-
rendeietandetland,rapporteredineoplysningertilSKAT,
somvideregiveroplysningernetildetrelevanteland.
Hvor kan jeg nde ere oplysninger?
Hvisduharsrgsmålvedrørendeerklæringenellerdenne
vejledning,skaldutalemeddinrevisorellerdelokale
skattemyndigheder.
Dukanogsåndeereoplysninger,herunderenlisteover
retskredse,somharunderskrevetaftaleomautomatisk
udvekslingafoplysninger,samtdetaljeromdeoplysninger,
deranmodesom,påOECD’shjemmesidehttp://www.oecd.
org/tax/transparency/automaticexchangeonformation.
htm)
Hvor kan jeg få hjælp?
Hvisduharsrgsmål,såkontaktospåtlf.+4570109000.