3120P Exhibit C
Trang 1 / 2
Học khu Bellevue 25/07/2019
THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ VÀ CẬP NHẬT BIỂU MẪU XÁC THỰC NƠI CƯ TRÚ
(RESIDENCY VERIFICATION FORM)
ĐỊA CHỈ TRƯỚC ĐÂY NGÀY CHUYỂN
Vui lòng liệt kê dưới đây tên các anh chị em ruột sống tại địa chỉ mới này, những em tham gia học tập tại Bellevue School District:
Học sinh:
Họ Tên Trường Ngày sinh Lớp
Học sinh:
Họ Tên Trường Ngày sinh Lớp
Học sinh:
Họ Tên Trường Ngày sinh Lớp
Vui lòng đánh dấu các tài liệu quý vị nộp cùng với thông báo này.
Để xác thực nơi cư trú, quý vị phải cung cấp hai trong số những tài liệu được liệt kê dưới đây; mỗi gạch đầu dòng được tính là một
tài liệu.
Địa chỉ trên các tài liệu phải trùng với địa chỉ nơi cư trú của quý vị
Nếu quý vị không thể cung cấp bất kỳ các tài liệu nào ở trên, vui lòng liên hệ với Văn phòng Phân lớp cho
Học sinh của Học khu (District Student Placement office) theo địa chỉ email
SPResidency@bsd405.org hoặc theo số 425-456-4200 để tạo và ký một Thỏa thuận về Nơi Cư trú.
Thỏa thuận này sẽ cho quý vị thêm thời gian để thu thập các tài liệu cần thiết.
Thư của Chính phủ (ví dụ: đăng ký ô tô; hóa đơn hoặc thư của Good to Go!; thư từ An Sinh Xã Hội, di trú, thất nghiệp, trao
đổi tìm kiếm sức khỏe hoặc DMV (Cơ quan Quản lý các Phương tiện Cơ giới); Change of Address form (biểu mẫu Thay đổi
Địa chỉ) của USPS (Bưu điện Hoa Kỳ); phiếu bầu cử. Thư từ của Bellevue School District không đủ tiêu chuẩn là Thư từ của
Chính phủ)
Tuyên bố Chính sách Bảo hiểm của Chủ Sở hữu
Hóa đơn Thuế Tài sản (phải được nhận qua đường bưu điện, không phải là bản in từ trang web)
Mẫu 1099 sửa đổi hoặc W-2 (Số An Sinh Xã Hội và các khoản tiền được giấu đi)
Thỏa thuận Thuê nhà Chưa Hết hạn (phải được ký bởi cả hai bên với các tờ séc hủy bỏ 2 tháng hoặc bằng
chứng thanh toán tiền thuê nhà sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến)
Các hóa đơn dịch vụ tiện ích (2 hóa đơn liên tiếp cho dịch vụ tiện ích của cùng một công ty dịch vụ tiện ích có
ghi ngày trong vòng 3 tháng vừa qua – các tiện ích được chấp nhận bao gồm nước, nước thải, ga, điện, hoặc
rác thải; địa chỉ gửi thư và dịch vụ phải là địa chỉ nơi sinh sống. Các hóa đơn truyền hình cáp, internet và điện
thoại không được chấp nhận.)
Nếu quý vị nằm trong Chương Trình Bảo Mật Địa Chỉ Của Tiểu Bang Washington (Address Confidentiality
Program, ACP), quý vị có thể thiết lập nơi cư trú trực tiếp với Giám Sát Viên Xếp Lớp Học Sinh, họ sẽ xác minh
và trả lại tài liệu về nơi cư trú của quý vị. Để duy trì địa chỉ bí mật trong hệ thống thông tin học sinh thì hàng năm
trước khi bắt đầu đi học cần nộp thư chính thức từ ACP nêu rõ trường học trong khu vực đi học.
Học khu Bellevue
Để chính thức thay đổi đa ch ca hc sinh con em quý v, quý v đưc yêu cu tái thiết lập nơi trú.
Đ ghi danh vào trưng, lut Tiu bang yêu cu rng hc sinh cn sinh sng trong phạm vi đa gii ca Hc
khu và có th chứng minh nơi cư t hoặc đã đưc phê duyt chuyn tiếp liên hc khu.
MÃ ZIP TIU BANG THÀNH PH
Tên Phụ Huynh/Người Giám Hộ
3120P Exhibit C
Học sinh của tôi (được ghi tên ở trên) cư trú với tôi tại địa chỉ được ghi ở trên, đây là nơi cư trú chính của tôi.
LƯU Ý: Đối với các gia đình chia sẻ quyền giám hộ (tức là đã ly dị, ly thân):
Nếu học sinh không cư trú cùng bạn trong ít nhất bốn (4) đêm mỗi tuần tại địa chỉ
trên, vui lòng ký nháy vào đây _______, và đính kèm văn bản nêu rõ nơi học sinh cư
trú hàng ngày trong tuần và cư trú cùng ai.
Tôi đồng ý thông báo với Học khu/Trường trong vòng (5) ngày nếu tôi chuyển nơi cư trú hoặc học sinh
chuyển sang cư trú tại địa chỉ mới, dù ở trong hay ngoài Học khu.
Kiểm tra nhà và/hoặc xác minh nơi cư trú là một phần của quy trình xác nhận định kỳ tình trạng tạm trú
Tình trạng
Học khu sẽ điều tra tất cả các trường hợp nghi ngờ đã thay đổi tình trạng cư trú và/hoặc cung cấp thông
tin sai lệch, có thể sử dụng cả thám tử tư để xác minh tình trạng cư trú. Có thể kiểm tra nhà để xác minh.
Nếu điều tra phát hiện học sinh được ghi danh trên cơ sở cung cấp thông tin sai lệch, học sinh sẽ bị
đuổi khỏi trường và khỏi Học khu.
Tôi chứng thực thông tin được đề cập ở trên là đúng và chính xác, và rằng bất kỳ và tất cả các bản sao của các tài liệu được
nộp để xác thực nơi cư trú của tôi là các bản sao đúng và chính xác của tài liệu gốc, và rằng bất kỳ và tất cả các tài liệu được
nộp đã không bị thay đổi ngoại trừ việc xóa các khoản tiền và số tài khoản, điều này được cho phép vì các mục đích của Biểu
Mẫu Xác Thực Nơi Cư Trú (Residency Verification Form). Ngoài ra, tôi nhận thức rằng việc giả mạo hoặc bỏ sót thông tin có
thể dẫn đến việc sắp xếp lớp học hoặc chương trình cho học sinh này bị thay đổi, trong đó bao gồm cả việc không cho theo học
tại trường.
Chữ ký của Phụ huynh/Người giám hộ Ngày
Tôi xin xác nhận và đồng ý với những nội dung sau đây: (ký nháy vào từng ý dưới đây):
Học khu Bellevue
THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ VÀ CẬP NHẬT BIỂU MẪU XÁC THỰC NƠI CƯ TRÚ
(RESIDENCY VERIFICATION FORM)
KHÔNG ĐƯỢC KÝ VÀO ĐƠN NÀY NẾU CÓ BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO KHÔNG CHÍNH XÁC. Giấy tờ chứng
minh nếu cung cấp thông tin sai lệch sẽ có thể khiến học sinh ngay lập tức bị đuổi khỏi trường và khỏi Học khu,
đồng thời có thể phải chịu các hình thức kỷ luật hình sự hoặc tài chính.
________
(Ký nháy)
________
(Ký nháy)
________
(Ký nháy)
________
(Ký nháy)
________
(Ký nháy)
Trang 2 / 2
Hc khu Bellevue 25/07/2019