Iarratas ar dheimhniú Breithe/Báis/Pósta/Uchtaithe/Páirtnéireachta Sibhialta
Oifig an Ard-Chláraitheora, Oifigí an Rialtais, Bóthar an Chlochair, Ros Comáin, Co. Ros Comáin
Teileafón 090 6632900
Le do thoil an fhoirm seo a íoslódáil, clóscríobh na sonraí agus an fhoirm a sheoladh trí r-
phost chuig: GROonlinepayments@groireland.ie
Alt 1 - Cineálacha agus costas na nDeimhnithe
Cineál
Tuairisc
Costas
Deimhniú
Is cóip iomlán den iontráil chláraithe é seo agus is féidir é a
úsáid do críocha dlí agus riaracháin.
€20.00
Fótachóip
Tá fótachóipeanna d'iontrálacha sna cláir ar fáil freisin. Tá an
fhaisnéis chéanna sna fótachóipeanna agus atá sa deimhniú
ach níl siad le húsáid ach amháin chun críocha taighde.
€4.00
Seirbhísí sonraithe
Tá foráil reachtaíochta ag Ranna/Eagraíochtaí ábhartha chun
cead a thabhairt teastais a cheannach ag praghas lascaine de
€1 le haghaidh sainseirbhísí áirithe. Ní mór cóip scanta de
litir ón Roinn / Eagraíocht ábhartha a bheith ag gabháil leis
na hiarratais seo ar dheimhnithe seirbhísí sonraithe.
€1.00
Dearbhaithe
Isidir an tseirbhís seo a chur a fáil sa chás go lorgaítear
teastas a fhormhuiniú chun riachtanas áirithe a shásamh
agus ní féidir an tseirbhís a fháil ach ón Oifig an Ard-
Chláraitheora, Bothar an Chlochair, Ros Comáin. (Tá an
táille seo sa bhreis ar chostas an deimhnithe).
€10.00
Alt 2 Conas a bhfaighidh mé mo dheimhniú?
Bíon
n cóipeanna deimhnithe clóite ar pháipéar slán agus caithfear iad a chur amach sa phost. Más fótachóip atá uait,
is féidir linn í a chur chugat i r-phost nó sa phost. Abair linn thall in Alt 4 cibé arbh fhearr leat an fhótachóip a fháil ar
r-phost.
Alt 3 Íocaíocht arne
Nuair a phróiseálfar d’iarratas, seolfar ríomhphost chugat. Cuirfear ar an eolas thú sa ríomhphost seo ar an táille
atá le híoc, agus beidh nasc slán ann a cheadaíonn duit an íocaíocht a dhéanamh go díreach leis an Oifig an Ard-
Chláraitheora le cárta creidmheasa nó dochair. Beidh ort cliceáil ar an gcnaipe ‘Íoc Anoischun an íocaíocht a
dhéanamh. Eisítear fáltas duit go huathoibríoch aromhphost nuair a bhíonn an íocaíocht déanta. Seolfar
ríomhphost deimhnithe chuig an Oifig an Ard-Chláraitheora, chomh maith, agus eiseofar an t-ordú sa phost ar
ríomhphost (faoi mar a chuirtear inl in Alt 4 i gcás fótachóipeanna amháin).
Alt 4 Sonraí i dtaobh an duine atá ag déanamh iarratais ar an deimhniú
Céadainm an
Iarratasóra:
Sloinne an
Iarratasóra:
Seoladh:
Uimhir
Teileafóin:
Seoladh
Ríomhphoist:
Más iarratas ar fhótachóip é seo, is féidir leat í a fháil i r-phost ag an seoladh r-phoist thuas - cuir tic anseo
más maith leat é a sheoladh chugat i r-phost:
Alt 5 – Sonraí i dtaobh an duine a bhfuil an dheimhniú á iarraidh
Má tá deimhniú breithe/báis/pósta/uchtaithe/páirtnéireachta sibhialta de dhíth le haghaidh níos mó ná imeacht
amháin, is féidir an leathanach seo nó na hailt ábhartha den leathanach seo a dhéanamh in athuair a mhinice agus is
gá san iarratas. Níl gá Alt 4 a chomhlánú ach uair amháin i gcás gach iarratais.
IARRTAR ORT GACH RÉIMSE IS FÉIDIR A CHOMHLÁNÚ (DON DEIMHNIÚ A THEASTAÍONN UAIT) CHUN GUR FÉIDIR AN
IONTRÁIL A AIMSIÚ
Deimhniú Breithe/Deimhniú Uchtaithe
Dáta Breithe:
Ionad Breithe(más féidir):
Ainm an Athar:
Sloinne breithe na
máthar:
(lena n-áir. céadaimn)
Cuir tic anseo má tá an
duine uchtaithe go dlíthiúil?
Cuir tic mar is cuí:
Deimhniú (Foirm Fada) Neamhdheimhnithe Seirbhísí sonraithe
Deimhniú Fíordheimhnithe
Deimhniú Pósta/Páirtnéireachta Sibhialta
Céadainmneacha agus sloinnte na bPáirtí:
Dáta Pósta/Páirtnéreachta Sibhialta agus áit
an Phósta/Páirtnéireachta Sibhialta :
Cuir tic mar is cuí:
Deimhniú (Foirm Fada) Neamhdheimhnithe Seirbhísí sonraithe
Deimhniú Fíordheimhnithe
Deimhniúis
Ainm agus Sloinne:
Dáta Breithe
(ll/mm/bbbb) nó Neas-
Aois:
Dáta Báis:
Áit Bháis:
Seoladh(más féidir):
Cuir tic mar is cuí:
Deimhniú (Foirm Fada) Deimhniú (Foirm Gearr)
Neamhdheimhnithe
Seirbhísí sonraithe
Deimhniú Fíordheimhnithe
Chrome Web Store
It looks like you haven't installed the Fill Chrome Extension Add to Chrome