1
Graad 1 - 2021
AANSOEK EN TOELATINGSVORM
Sluitingsdatum: 7 Augustus 2020
HET U BY ENIGE ANDER SKOOL OOK AANSOEK GEDOEN: JA/NEE
HOEVEEL SKOLE? ____
Naam en van van leerder: _____________________________________________________________________
Voordat ‘n leerder tot die skool toegelaat word, MOET afskrifte van die
volgende dokumente ingehandig word:
1
.
Geboortesertifikaat
2
.
Immunisasiekaart
3.
Gr R
Vorderingsverslag
4
.
erslae van terapeute
(Indien van toepassing)
5
.
B
eide
ouers se ID dokumente
6
.
Bewys van fisiese woonadres
(beide ouers indien nie dieselfde woonadres)
7
.
Bewys van fisiese werksadres
se van albei ouers
Graad 1 - ‘n Deposito van R500 is betaalbaar met indiening van hierdie aansoek. Hierdie
bedrag sal op u Skoolfonds gekrediteer word indien u kind toegelaat word tot die skool.
Bankbesonderhede: President Brand Primêre Skoolfonds
ABSA Bank
Rek nr: 470 147 679
Takkode: 632 005
Verwysing: Voornemende leerder se naam en van
(bv Piet Steenkamp) Deposito
Vir kantoorgebruik:
Toelatingsnommer:______________ Rekening nommer:_____________
Graad geplaas:_________________ Datum: ______________________
2
Leerder Inligting:
Graad waarvoor aansoek gedoen word:__________________ Hoogste graad geslaag:_______________________
Jaar waarin Graad geslaag is:_____________________________ Enige ander grade herhaal:____________________
Van:_______________________________________________________ Noemnaam (soos in skool):___________________
Volle Doopname (soos op ID):_______________________________________________________________________________
Geboortedatum (JJJJ/MM/DD):____________/______/_______ Geslag: Seun Dogter
Identiteit- /Paspoort nommer:_______________________________________________________________________________
Burgerskap: RSA / Ander _________________________________________________________________________
Nasionaliteit: Blank Swart Bruin Asiër Immigrant
Woonadres van leerder:______________________________________________________________________________________
Metode van vervoer na skool:________________________________________________________________________________
Ouers oorlede? Moeder Vader Albei
Leerder woon by: Beide ouers Ma Pa Grootouers Pleegsorg Voogde
Geloofsoortuiging:___________________________________________________________________________________________
Graad 1 leerders alleenlik: Voorskoolse opleiding: Geen Informeel Formeel
Naam van Voorskool:_____________________________________________________
Vorige skool: (indien van toepassing): Datum wanneer vorige skool of preprimêr verlaat is:_______________
Skool se naam:_______________________________________ Provinsie_______________________
Adres:_______________________________________________ Telefoon nr____________________
Aantal kinders in: Huisgesin Hierdie skool
Leerder is in hierdie skool die: 1
ste
2
de
3
de
4
de
5
de
Oudste
Naam van oudste kind in hierdie skool:______________________________________ Graad:_______
Ander kinders in hierdie skool: Naam en Van Graad
_______________________________________ _________
_______________________________________ _________
_______________________________________ _________
Huidige onderrigtaal: ___________________________________________
Huistaal: ___________________________________________
3
Mediese Inligting / Noodgevalle:
Naam en Van van Hooflid: ___________________________________________________________________________________
Mediese skema:__________________________________________________ Lid nr:__________________________________
Huisdokter:_______________________________________________________ Tel nr:__________________________________
Kontakpersoon (buiten ouers): Naam en Van:____________________ Tel nr:__________________________________
Verwantskap:______________________________________________________ ID nr: __________________________________
Gesondheidstoestand van leerder:
1. Wat is die algemene, fisiese en emosionele welstand van die leerder?___________________________________
2. Ly die leerder aan een van die volgende siektes, of enige ander ERNSTIGE siekte(s)?
Rumatiekkoors Epileptiese aanvalle Depressie Hartprobleme Asma
Ander:_______________________________________________________________________________________________
3. Het die leerder tans gebreke (bv. Gehoor, sig, liggaamlik)? Indien wel, verstrek
besonderhede:____________________________________________________________________________________________
4. Allergieë: ______________________ Is die leerder se immunisering op datum? Ja Nee
6. Spesiale probleme wat berading benodig: _______________________________________________________________
7. Behendigheid van leerder: Regshandig Linkshandig Vaardig met beide hande
8. Maatskaplike toelaag: Ja Nee
9. Ontvang van SMS boodskappe (1ste nommer is gratis, daarna R50 per addisionele nommer):
Moeder Vader Beide Voog Grootouers
Addisionele nommer:_________________________________________ (indien van toepassing)
Beide biologiese ouers is verantwoordelik vir die betaling van skoolgelde.
Kontakpersoon vir Rekeningnavrae: Moeder Vader Voogde Grootouers
____________________________ _______________________________ _______________________________
Handtekening vader Handtekening moeder Handtekening
Rekeningpligtige
(indien anders)
Datum: _____________________ Datum: _______________________ Datum: ________________________
4
Besonderhede van Ouers / Voogde - Biologiese Ouers
Vader Moeder
Van:
Voorletters:
Eerste naam:
Titel:
ID Nr:
Beroep beoefen:
Werkgewer:
Werksadres:
Telefoon nr - Huis:
- Werk:
- Selfoon
Faks nr:
E-pos adres:
Volledige huisadres:
Volledige posadres:
Huwelikstatus:
Kerkverband:
Huistaal:
Ras:
Hiermee bevestig ek, die ondergetekende, dat bogenoemde inligting waar en korrek is.
Geteken op hierdie __________ dag van _____________________ 20_______ te President Brand
Primêre Skool, Pellissier, Bloemfontein.
_____________________ _____________________
Handtekening vader/voog Handtekening moeder/voog
Datum: ______________ Datum: ________________
Besonderhede van Ouers/Voogde
5
By wie leerder woon (indien verskil van Biologiese ouers)
Vader Moeder
Van:
Voorletters:
Eerste naam:
Titel:
ID Nr:
Beroep beoefen:
Werkgewer:
Werksadres:
Telefoon nr - Huis:
- Werk:
- Selfoon
Faks nr:
E-pos adres:
Volledige huisadres:
Volledige posadres:
Huwelikstatus:
Kerkverband:
Huistaal:
Ras:
Hiermee bevestig ek, die ondergetekende, dat bogenoemde inligting waar en korrek is.
Geteken op hierdie __________ dag van _____________________ 20_______ te President Brand
Primêre Skool, Pellissier, Bloemfontein.
___________________ _____________________
Handtekening vader/voog Handtekening moeder/voog
Datum: ______________ Datum: ________________
6
Beëdigde verklaring deur wettige moeder/voog van leerder:
Volle name van wettige moeder/voog: ________________________________________________________________
Identiteitsnommer
Volle name van leerder: ________________________________________________________________
Identiteitsnommer
van leerder
Bevestig hiermee dat ek geen beswaar het daarteen dat my kind by President Brand Primêre skool
ingeskryf word nie.
Geteken te ______________________ op hierdie _________ dag van ____________________________ 20____
As getuies:
______________________________ Naam: ________________________________
Handtekening
Handtekening: ________________________________
Selfoon nommer: ________________________________
Naam: ________________________________
Handtekening: ________________________________
Selfoon nommer: ________________________________
Indien die wettige moeder/voog van leerder nie hierdie Beëdigde verklaring kan aflê nie verskaf
asb rede:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
7
Beëdigde verklaring deur wettige vader/ voog van leerder
Volle name van vader/wettige voog: ________________________________________________________________
Identiteitsnommer
Volle name van leerder: ________________________________________________________________
Identiteitsnommer
van leerder
Bevestig hiermee dat ek geen beswaar het daarteen dat my kind by President Brand Primêre skool
ingeskryf word nie.
Geteken te ______________________ op hierdie _________ dag van ____________________________ 20____
As getuies:
______________________________ 1. Naam: ________________________________
Handtekening
Handtekening: ________________________________
Selfoon nommer: ________________________________
2. Naam: ________________________________
Handtekening: ________________________________
Selfoon nommer: ________________________________
Indien die wettige vader/voog van leerder nie hierdie Beëdigde verklaring kan aflê nie verskaf asb
rede:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________