อบังคับ
ของ
บรษัท ........................................................................................................ จําก
หมวด 1. บททัวไป
อ 1. ขอบงคบน
้ามิได้ตราไเปนอ
างอืน ให้นาบทบญญติแห
งประมวลกฎหมายแพ
งและพาณชย์ในส
วนที
เก
ี
ยวดวยบรทจาก
ดมาใช้บงค
อ 2. ข้อังับ
้ามีทีซึ
ลี
ทีชุผู้ถืัด
หรอเปลียนแปลงตามกฎหมายต
อไป
หมวด 2. ห
นและผ
ถือ
อ 3. ห้นของบรัทท
งหมดเ้นามนิดรบุือที้องใ้เงินจเต็มมู
้น ละ้นอง
องมีกรรมการอย
างนอยหนงคนลงลายมือชือและประทบตราของบร
อ 4. การโอนห้นจะตองทาเปนหนังสอลงลายมือชือผโอนและผรับโอน โดยมพยานอย
างน้อยหนคนลงชื
รับรอง และจะนามาใช้แก
บรทหรอบุคคลภายนอกได้ต
อเมือบรทจดแจงการโอนน
นลงในทะเบียนผถือห้นแล
อ 5. บรทจะถือห้นหรอรับจาหุ้นของบรทเองไม
ได
หมวด 3. กรรมการ
อ 6. คณะกรรมการของบรทจะพึงมีจานวนเท
าใดให้ทีประชุมใหญ
ผูถือห้นเปนผ
าหนด
้อ 7. ้าตาแหน
งกรรมการว
างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกผอืน
ขึ
นแทนก
ได แต
ให้มีเวลาอย
ในตาแหน
งไดเพียงเท
าก
าหนดเวลาทีกรรมการผูออกไปน
นชอบจะอยู
ได
อ 8. การประชมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเขาประชมด้วยตนเองไม
น้อยกว
าก
งหนงจึงจะเปนองค์ประช
ปรกษาก
จการได
อ 9. คณะกรรมการเนผรับผิดชอบจดการงานท
งปวงของบรท และให้กรรมการเลือกต
งในระหว
างก
นเอง
ขึ
นเปนประธานหนึงคน
หมวด 4. การประช
มผ
ถือห
อ 10. ให้มีชุผูถื
ดืับ
ที้จบีัท
ห้มีชุรั
ทุ ชุ
ชุัญ ชุอื
บรรดาทีมีนอกจากน
เรกว
าการประชมวิสาม
อ 11. คณะกรรมการจะเรกประมวิสาเมือใดก
แต
จะเห็นสมคว หรเมืถื้นนววม
ไม
น้อยกว
าหนงในห้าแห
งจานวนห้นของบรเขาชือก
นทาหนงสอในฉบบเดียวก
นรองขอให้เรยกประชมวิสามญก
ได
12.
ห้พิ์โังพิ์แ
้องที
้อ
อนัดประชุ
น้อ
เจ็
ทารษ์ตอบรัปยถื้นทุนทีมีชืนทบี
อนวนนัดประชุมไม
น้อยกว
าเจ็ดว เวแต
เปนคาบอกก
าวเกประชุมใหญ
เพือลงมติพิเศให้กระการดังว
าน
อนวนนดประชุมไ
น้อยกว
าสบสี
(ลงลายมือชือ).....................................................กรรมการ
(.......................................................)
CLEAR DATA
13. ผู้ถื
้า
ชุ้วันห้อื้า
ชุ
แทนก
ได
อ 14. ในการประมผถือห้น ให้ประธานกรรมการน
งเปนประธานทีประาไ
มีตประานกรรมกา
มิ้ม้า
ัด้ว 15 ที
ห้ทีลืถืงซได
เขาร
วมประชมขึ
นเปนประธาน
อ 15. ในการประชุมใหญ
้องมีผถือห้นมาเขาร
วมประรวม
นแทนห้นไ
น้อยกว
าหนึงในสีแห
งทุ
จึงจะเปนองค์ประชม การออกเสยงลงมติให้ถือเอาเสยงขางมาก ถ้าคะแนนเสยงเท
าก
น ให้ประธานในทีประชมออกเสยง
เพิ
มขึ
นอีกเสยงหนงเปนเสงช
ขาด
หมวด 5. งบด
้อ 16. ให้กมการดทางบดลแสดายการจานวนทร์สนและ
นขงบทก
ชี
ไรขาดท
ทุกรอบขวบปทางบญชของบรท โดยเร
มต
งแต
นที.........................................และส
นสดวนที.........................................
ของทุกป
้อ 17. งบดุลของบทต้องจดใ้มีผสอบญชอย
าง้อยหนึงคนเือตรวจสอบแล้วาเสนเพือขออนัตจา
ทีประชมผถือห้นภายในสีเดือนนับแต
นทีลงในงบดุล
หมวด 6. เงินปนผลและเงินสารอง
อ 18. กรจ
ยเงินผทุรา ้องงิทุํา
้อึยีสงิ
ไรมา้จา
จกอง นก
ทุนําร
มีถึนึงใทุ
ของบรทหรอมากกว
าน
หมวด 7. ผ
าระบัญช
อ 19. ผนบุคคลใมีจ
ขอาระบญชจะเปนประการใ
ให้ทีประชมใหญ
ผูถือห้นเปนผ
าหนด
อบงคบน
เปนไปตามมติของทีประชุม เมือวนที ..............................................................................
(ลงลายม
ือ
ือ).....................................................กรรมกา
(.......................................................)