רוקמ
26.04.2021
123944641:רפסמהלבק/סמתינובשח
דובכל
מעבתירלולסתרושקתירוחש
הווקתינג7ןומרחה
0544398888
26.03.2021-25.04.2021:הפוקתלםיבויחכ''הס
מ"עמבבייחהםולשת
מ"עמבבייחוניאשםולשתתולועפרואית
5.8970("יתזז"תורישתאללוכה)לפמיסוגנפ
5.900.00כ"הס
לקש0.00:מ"עמבבייחוניאכ"הס
לקש5.90:מ"עמבייחכ"הס
לקש1.00:מ"עמ17.00%
לקש6.90:םולשתלכ"הס
:הרעה
.תוינחהטוריפךמסמףוריצבקרוךאהליבקתינובשחה.הנוערפרחאלקרהליבקהייהתוזהלבק
םהילאשולארובע)רתאבישיאהרוזאהךרדתעלכבךנובשחבםילולכהםיתורישלםושירקיספהלןתינ
:ליימלהיינפבואםושרראודב,*4500דקומלהיינפב,רתאברשקרוצ,(ישיאהרוזאבםשריהלןתינ
תורפסעברא,ןובשחהלעבלש.ז.תודיינןופלטרפסמדקומלןייצלשיבתכבךתיינפבלופיטל.support@pango.co.il
.הינפהתוהמתאוןובשחבןכדועמהיארשאהסיטרכלשתונורחא
click to sign
signature
click to edit
click to sign
signature
click to edit