רוקמ
26.03.2021
122055573:רפסמהלבק/סמתינובשח
דובכל
מעבתירלולסתרושקתירוחש
הווקתינג7ןומרחה
0544398888
26.02.2021-25.03.2021:הפוקתלםיבויחכ''הס
מ"עמבבייחהםולשת
מ"עמבבייחוניאשםולשתתולועפרואית
010.6701תוימוקמהתויושרלהינחימד
3.5810("יתזז"תורישתאללוכה)לפמיסוגנפ
3.5810.67כ"הס
לקש10.67:מ"עמבבייחוניאכ"הס
לקש3.58:מ"עמבייחכ"הס
לקש0.61:מ"עמ17.00%
לקש14.86:םולשתלכ"הס
:הרעה
.תוינחהטוריפךמסמףוריצבקרוךאהליבקתינובשחה.הנוערפרחאלקרהליבקהייהתוזהלבק
םהילאשולארובע)רתאבישיאהרוזאהךרדתעלכבךנובשחבםילולכהםיתורישלםושירקיספהלןתינ
:ליימלהיינפבואםושרראודב,*4500דקומלהיינפב,רתאברשקרוצ,(ישיאהרוזאבםשריהלןתינ
תורפסעברא,ןובשחהלעבלש.ז.תודיינןופלטרפסמדקומלןייצלשיבתכבךתיינפבלופיטל.support@pango.co.il
.הינפהתוהמתאוןובשחבןכדועמהיארשאהסיטרכלשתונורחא
click to sign
signature
click to edit
click to sign
signature
click to edit