רוקמ
26.06.2021
129056447:רפסמהלבק/סמתינובשח
דובכל
ןנוגיש
1708דתהיסדרפ5תיזה
0502953387
26.05.2021-25.06.2021:הפוקתלםיבויחכ''הס
מ"עמבבייחהםולשת
מ"עמבבייחוניאשםולשתתולועפרואית
02.7201תוימוקמהתויושרלהינחימד
0.002.72כ"הס
לקש2.72:מ"עמבבייחוניאכ"הס
לקש0.00:מ"עמבייחכ"הס
לקש0.00:מ"עמ17.00%
לקש2.72:םולשתלכ"הס
:הרעה
.תוינחהטוריפךמסמףוריצבקרוךאהליבקתינובשחה.הנוערפרחאלקרהליבקהייהתוזהלבק
םהילאשולארובע)רתאבישיאהרוזאהךרדתעלכבךנובשחבםילולכהםיתורישלםושירקיספהלןתינ
:ליימלהיינפבואםושרראודב,*4500דקומלהיינפב,רתאברשקרוצ,(ישיאהרוזאבםשריהלןתינ
תורפסעברא,ןובשחהלעבלש.ז.תודיינןופלטרפסמדקומלןייצלשיבתכבךתיינפבלופיטל.support@pango.co.il
.הינפהתוהמתאוןובשחבןכדועמהיארשאהסיטרכלשתונורחא
click to sign
signature
click to edit
click to sign
signature
click to edit