רוקמ
28.06.2021
129297946:רפסמהלבק/סמתינובשח
דובכל
nezoryttam
487דת,2ריצבה
0508992344
28.06.2021-תינובשחהתריציךיראת
םולשת
מ"עמבבייחה
וניאשםולשת
מ"עמבבייח
בכרדיינםיטרפרואית
59.830.000508992344ןוליאתמדקםינוינח
0.000.000508992344ןוליאתמדקםינוינחבהלעפהתולע
59.830.00כ"הס
לקש0.00:מ"עמבבייחוניאכ"הס
לקש59.83:מ"עמבייחכ"הס
לקש10.17:מ"עמ17.00%
לקש70.00:םולשתלכ"הס
:הרעה
.תוינחהטוריפךמסמףוריצבקרוךאהליבקתינובשחה.הנוערפרחאלקרהליבקהייהתוזהלבק
םהילאשולארובע)רתאבישיאהרוזאהךרדתעלכבךנובשחבםילולכהםיתורישלםושירקיספהלןתינ
:ליימלהיינפבואםושרראודב,*4500דקומלהיינפב,רתאברשקרוצ,(ישיאהרוזאבםשריהלןתינ
תורפסעברא,ןובשחהלעבלש.ז.תודיינןופלטרפסמדקומלןייצלשיבתכבךתיינפבלופיטל.support@pango.co.il
.הינפהתוהמתאוןובשחבןכדועמהיארשאהסיטרכלשתונורחא
,ךבילתמושתל
.קניללעהציחלתועצמאבםולשתעצבתהםהבםיריהמםינוינחבקר,תינובשחהיבגלעעיפויבכרהרפסמ
click to sign
signature
click to edit
click to sign
signature
click to edit